หน้าแรก

ข่าวเด่น


Earth Day 2024 รณรงค์ลดการผลิตพลาสติก เลิกพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

Earth Day ในปี 2567 ใช้แนวคิด Planet vs. Plastics เพื่อยุติการใช้พลาสติกเพื่อสุขภาพของมนุษย์และโลก และเพื่อคนรุ่นต่อไป โดยเรียกร้องให้ลดการผลิตพลาสติกทั้งหมดลง 60% ภายในปี 2583 พร้อมเรียกร้องให้สนับสนุนให้มีการตระหนักรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากพลาสติก การเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทั้งหมดอย่างรวดเร็ว รวมทั้งผลักดันอย่างเร่งด่วนเพื่อให้บรรลุสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยมลพิษจากพลาสติกที่เข้มงวด และเรียกร้องให้ยุติการผลิตเสื้อผ้าตามกระแสที่ใส่ไม่กี่ครั้ง(Fast Fashion)

เวทีสาธารณะด้านหลักนิติธรรม ครั้งที่ 2 กลไกภาคประชาชนสำคัญต่อการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมอย่างไร?

เวทีสาธารณะด้านหลักนิติธรรม ครั้งที่ 2 กลไกภาคประชาชนมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมอย่างไร?