ThaiPublica > Data Visualization > Infographic > คะแนน PISA 2022 ในอาเซียน

คะแนน PISA 2022 ในอาเซียน

20 มีนาคม 2024


OECD เปิดเผยผลประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ประจำปี 2022 ว่า สิงคโปร์นำลิ่วในระดับโลกในทุกด้านทั้งการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ส่วนไทยถดถอยในทุกด้านในรอบ 4 ปี

PISA คือ การประเมินทักษะของนักเรียนอายุ 15 ปี ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดย PISA 2022 ประเมินจาก 81 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดิมการทดสอบวางแผนไว้ว่าจะมีขึ้นในปี 2021 แต่ล่าช้าไปหนึ่งปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ใน PISA 2022 คะแนนเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มประเทศ OECD คือ 472 คะแนน คะแนนเฉลี่ยในการอ่านคือ 476 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 485 คะแนน แต่สิงคโปร์ทำคะแนนได้สูงกว่าประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วม PISA 2022 อย่างเห็นได้ชัด โดยสาขาคณิตศาสตร์ ได้ 575 คะแนน การอ่าน 543 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 561 คะแนน

ด้วยคะแนนสูง สิงคโปร์จึงครองอันดับ 1 กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนอันดับ 2 คือ เวียดนามด้วยคะแนนคณิตศาสตร์ 469 การอ่าน 462 วิทยาศาสตร์ 471, บรูไนตามมาอันดับ 3 ด้วยคะแนนคณิตศาสตร์ 442 การอ่าน 429 วิทยาศาสตร์ 446, มาเลเซียอันดับ 4 ด้วยคะแนนคณิตศาสตร์ 409 การอ่าน 388 วิทยาศาสตร์ 416

ส่วนไทยอันดับ 5 ด้วยคะแนนคณิตศาสตร์ 394 การอ่าน 379 วิทยาศาสตร์ 409, อินโดนีเซียอันดับ 6 ด้วยคะแนนคณิตศาสตร์ 366 การอ่าน 359 วิทยาศาสตร์ 383,ฟิลิปปินส์อันดับ 7 ด้วยคะแนนคณิตศาสตร์ 335 การอ่าน 347 วิทยาศาสตร์ 356, กัมพูชาอันดับ 8 ด้วยคะแนนคณิตศาสตร์ 336 การอ่าน 329 วิทยาศาสตร์ 347

เมื่อเทียบกับ PISA 2018 สิงคโปร์มีคะแนนคณิตศาสตร์ดีขึ้น 6 คะแนน การอ่านลดลง 7 คะแนน วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 10 คะแนน, มาเลเซียมีคะแนนคณิตศาสตร์ลดลง 32 คะแนน การอ่านลดลง 27 คะแนน วิทยาศาสตร์ลดลง 21 คะแนน

มีเพียงไทยและอินโดนีเซียที่คะแนนลดลงในทุกด้าน โดยไทยมีคะแนนคณิตศาสตร์ลดลง 25 คะแนน การอ่านลดลง 14 คะแนน วิทยาศาสตร์ลดลง 17 คะแนน อินโดนีเซียมีคะแนนคณิตศาสตร์ลดลง 13 คะแนน การอ่านลดลง 12 คะแนน วิทยาศาสตร์ลดลง 13 คะแนน

ขณะที่ประเทศอาเซียน มีบางด้านคะแนนดีขึ้น บางด้านลดลง โดยฟิลิปปินส์มีคะแนนคณิตศาสตร์ดีขึ้น 2 คะแนน การอ่านเพิ่มขึ้น 7 คะแนน วิทยาศาสตร์ลดลง 1 คะแนน, กัมพูชามีคะแนนคณิตศาสตร์ดีขึ้น 6 คะแนน การอ่านลดลง 7 คะแนน วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 10 คะแนน

อ่านเพิ่มเติมPISA 2022 สิงคโปร์อันดับหนึ่งโลก คะแนนนำทั้้งคณิตศาสตร์ การอ่าน วิทย์ ไทยอันดับ 5 อาเซียน