ThaiPublica > Data Visualization > Infographic > สังคมสูงวัย คนแก่รวย-จนมีเท่าไร อยู่ที่ไหน

สังคมสูงวัย คนแก่รวย-จนมีเท่าไร อยู่ที่ไหน

20 มีนาคม 2024


ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) แล้ว เนื่องจากมีประชากรสูงวัยในสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งตรงกับลักษณะของสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 เท่าตัว

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จะเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด

จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2566 พบว่า ไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 13,064,929 คน หรือมีประชากรสูงวัยคิดเป็น 20.17% ของประชากรรวม โดยมีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 8,901,145 คน คิดเป็น 14% ของประชากรรวม

ผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
ผู้สูงอายุ (Older Person) ตามคำจำกัดความขององค์กรสหประชาชาติ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
สรุป ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเเละเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะที่เสื่อมถอยลง

นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อปี 2548 ที่จำนวนผู้สูงอายุมีสัดส่วน 10% ของประชากรรวม และคาดว่าอีก 10 ปีข้างหน้าไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด หรือ Super Aged Society โดยในปี 2576 ไทยจะมีประชากรสูงวัยจำนวน 18.68 ล้านคนคิดเป็น 28.00% ของประชากรทั้งหมด และในปี 2583 คาดว่าประชากรสูงวัยจะเพิ่มเป็น 20.51 ล้านคน คิดเป็น 31.38%ของประชากรทั้งหมด

เมื่อแยกรายภาค ภาคเหนือมีประชากรสูงวัย 2,112,408 คน คิดเป็น 16.17% ของประชากรรวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน 4,131,668 คนคิดเป็น 31.62% ของประชากรรวม ภาคกลาง 5,201,324 คนคิดเป็น 39.81% ของประชากรรวม และภาคใต้ 1,619,529 คนคิดเป็น 12.40% ของประชากรรวม

สำหรับจังหวัดที่มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงสุด 5 จังหวัดแรกได้แก่ ลำปาง 198,510 คน คิดเป็น 28.00 %ของประชากรรวม แพร่ 116,898 คนคิดเป็น 27.40% ของประชากรรวม ลำพูน 108,205 คน คิดเป็น 27.00%ของประชากรรวม สิงห์บุรี 54,442 คนคิดเป็น 27.00% ของประชากรรวม และ พะเยา 118,978 คน คิดเป็น 26.01%ของประชากรรวม

จังหวัดที่มีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงสุด 5 จังหวัดแรกได้แก่ สิงห์บุรี 38,182 คนคิดเป็น 18.98% ของประชากรรวม ลำปาง 134,070 คนคิดเป็น 18.92% ของประชากรรวม แพร่ 79,422 คนคิดเป็น 18.66% ของประชากรรวม ลำพูน 73,148 คนคิดเป็น 18.50% ของประชากรรวม และ สมุทรสงคราม 34,420 คน คิดเป็น 18.47% ของประชากรรวม

ภาคเหนือมีผู้สูงอายุมากสุด โดยลำปางเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด หรือ Super Aged Society แล้ว เพราะมีจำนวนประชากรสูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 28%

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กำหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆ 13 ด้าน

อ่านเพิ่มเติม เมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ Aged Society ผู้สูงอายุไทยได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง