2 คำถาม ถึงประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

2คำถาม ถึงประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ในหลวงรัชกาลที่ 10ให้ดูแลผู้เข้าร่วมพระราชพิธีฯ-ประสบอุทกภัยให้ดี มติ ครม. อนุมัติแผนพีพีพี 55 โครงการ 1.6 ล้านล้าน

ในหลวงรัชกาลที่ 10-ให้ดูแลผู้เข้าร่วมพระราชพิธีฯ-ประสบอุทกภัยให้ดี มติ ครม. อนุมัติแผนร่วมทุนรัฐ-เอกชน 55 โครงการวงเงิน 1.6 ล้านล้าน

ว่าด้วยการทำความเข้าใจสิทธิ์ 30 บาทฯ ของผมเอง

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิทธิ์ 30 บาทฯ เช่น โรงพยาบาลขาดทุน จึงต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนอกเหนือจากปัจจัยผู้ป่วย มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่เพียงพอ การบริหารงบของ สปสช. ที่ซ้ำซ้อน หรือ สปสช. กำหนดหลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่ารักษาโรคตามทฤษฎีอย่างเคร่งครัดโดยไม่คำนึงถึงการปฏิบัติงานจริงของโรงพยาบาลซึ่งมีขีดความสามารถจำกัด และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการแก้ปัญหาหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งตามมาหรือไม่ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิทธิ์ 30 บาทฯ มีปัญหาที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียด

วิเคราะห์/วิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ( 2)

หลายคำถามที่สปสช.ต้องตอบ อาทิ…ตลอดเวลา 16 ปีที่ผ่านมาสปสช.ได้ก้าวก่าย(ล้ำเส้น) การทำงานกระทรวงสาธารณสุขในการ “สั่งการเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณสุข” อยู่เสมอมา ใช่หรือไม่?

ประเทศไทยกับความโปร่งใสทางการคลัง(2) : 114 กองทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย

ประเทศไทยกับความโปร่งใสทางการคลัง(2) : 114 กองทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ สอบตกการเปิดเผยข้อมูลชี้ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย

ข้อเสนอการปฏิรูปหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: สมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดยื่น 3 ประเด็น

ข้อเสนอการปฏิรูปหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: สมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดยื่น 3 ประเด็น หวั่นสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลายทางการเงินแล้ว ยังสุ่มเสียงต่อการล้มละลายของมาตรฐานการแพทย์ด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่าง สปสช. กับ สธ.

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ไม่สามารถดำรงนิติสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับกระทรวงสาธารณสุขได้ เพราะการบริหารงานที่ขาดธรรมาภิบาลของ สปสช. ซึ่งนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว ยังเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อีกด้วย และที่สำคัญที่สุด ยังเป็นการทำลายมาตรฐานการบริการสาธารณสุข ซึ่งตรงกันข้ามกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 55 วรรคสาม อันมีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย

สปสช.โต้ยันไม่ได้ยกเลิกโปรแกรมตาต้อกระจก VISION2020 รอแก้ปัญหาเชิงเทคนิคอ้างไม่ต้องการเพิ่มภาระ รพ. – หมอตาแย้งหวั่นเอื้อรพ.เอกชนเมินคนไข้เคส “วีซ่า”

สปสช.โต้ยันไม่ได้ยกเลิกโปรแกรมตาต้อกระจก VISION2020 รอแก้ปัญหาเชิงเทคนิคอ้างไม่ต้องการเพิ่มภาระ รพ. – หมอตาแย้งหวั่นเอื้อรพ.เอกชนไม่ต้องผ่าคนไข้กรณี “วีซ่า” ต้อกระจกชนิดบอดและชนิดสายตาเลือนรางระดับรุนแรง

วันที่หมอตาต่างจังหวัดหมดศรัทธา สปสช.!!

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยเร่งผ่าตัดต้อกระจกมากได้ถึงกว่า 1 ล้านราย ใช้เงินภาษีของคนไทยไปกว่า 10,000 ล้านบาท แต่กลับยังมีผู้ตาบอดจากภาวะต้อกระจกตกค้างอีกพอสมควร เพราะการผ่าตัดถึงกว่าห้าหมื่นรายต่อปีอยู่ในมือของภาคเอกชนที่ไม่จำเป็นต้องผ่าผู้ที่มีวีซ่าที่ต้องผ่าตัดด่วน

1 2 3 6