สุวิทย์ เมษินทรีย์

22 ข่าวในคอลัมน์นี้


“เชื่อ” ว่าเราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เล่าประสบการณ์และความคิดความอ่านในช่วงวัยรุ่น… “เชื่อ” ว่าเราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้

ถึงเวลา…ที่เยาวชนจะร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย แล้วหรือยัง

ที่ผ่านมาผู้ใหญ่หวังดี ทำอะไรเพื่อเด็กเยอะ แต่ต่อจากนี้ โมเดล “ผู้ใหญ่คิด ผู้ใหญ่ทำ ผู้ใหญ่นำ” หรือภาพใหญ่กว่านั้น “รัฐคิด รัฐทำ และรัฐนำ” คงใช้ไม่ได้อีกต่อไป ในยุคสมัยที่เยาวชนอยากมีบทบาทและส่วนร่วมมากขึ้นในการสร้างอนาคตที่ตัวเองอยากเห็น

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย|หนึ่งในกลไกหลัก ผลักดันเศรษฐกิจ BCG

หลังโควิด-19 ประเทศไทยพร้อมเปิดเมืองเปิดประเทศสู่ความยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : BCG Soft Power นำไทยสู่โลก

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : BCG Soft Power นำไทยสู่โลก ชี้ 4 ประเด็นท้าทายที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหารือร่วมกันและผลักดันให้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม

พลิกโฉมสุขภาพและการแพทย์ไทย สู่อุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ของไทยในโลกหลังโควิด จะมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตและการใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับประเทศ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG สู่ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารโลก

ถึงเวลาที่พวกเราต้องรู้รักสามัคคี ร่วมกันเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ปรับกลไกการสร้างความมั่งคั่งของประเทศใหม่ ด้วย “โมเดลเศรษฐกิจ BCG “ ที่ตอบโจทย์ความสมดุล ทั่วถึงและยั่งยืน

7 ภาพอนาคตประเทศไทย|7 วาระประเทศไทย

เหลียวหลังแลหน้า มองคนอื่นแล้วหันมาพิจารณาตัวเอง …หากตั้งคำถามว่า ประเทศไทยอยู่ตรงไหน หรือ เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย …ไม่น่าจะเป็นคำถามที่สร้างสรรค์

7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 7|7 โลกเปลี่ยน|คนปรับ เตรียมคนไทยสู่โลกที่หนึ่ง

ถึงเวลาเตรียมคนไทยเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองที่ร่วมรับผิดรับชอบ เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ตอบโจทย์ความสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน ในโลกหลังโควิด ได้อย่างแท้จริง

7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 6|7 โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่สมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน

BCG เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่สร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยนำจุดแข็งของประเทศไทย อันประกอบด้วย “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาต่อยอดและยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ

7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 5|7 สร้างรัฐที่น่าเชื่อถือ

ประเทศไทยสูญเสียโอกาส เสียเวลาและทรัพยากรมามากพอแล้ว ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ ไม่ยอมให้ “นักการเมือง”และ “ข้าราชการ” คุณภาพต่ำ มีที่ยืนในการบริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไป

7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 4|7 รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน: ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด จะต้องสร้าง “จิตสำนึกพอเพียง” ที่ผู้ที่ได้โอกาสแล้วต้อง “รู้จักปัน” ผู้ที่อยู่ตรงกลางต้อง “รู้จักพอ” และผู้ที่ด้อยโอกาสต้อง “รู้จักเติม” ถึงสามารถสร้างสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันได้อย่างแท้จริง

7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 3|7 ซ่อมวัฒนธรรมเดิม สร้างวัฒนธรรมใหม่

คนไทยส่วนใหญ่ยึดรูปแบบไร้เนื้อหา ไปด้วยกันกับความฉาบฉวยมักง่าย เป็น “นักเก็งกำไร” มากกว่า “นักลงทุน” เล็งผลระยะสั้นมากกว่าระยะยาว ชอบอยู่ในโลกแคบๆ ที่ปลอดภัย ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากรัฐ มากกว่าในโลกกว้างที่ท้าทาย

1 2