สุวิทย์ เมษินทรีย์

1 ข่าวในคอลัมน์นี้


Youth In Charge… ประเทศไทย จากมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่

เราทั้งสองคนเห็นภาพเดียวกันคือ “เยาวชน” ควรที่จะเป็นผู้นำหรืออย่างน้อยๆ เป็นผู้ร่วมนำในบทบาทที่ได้กล่าวถึง เพราะเยาวชนคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุดเมื่อเราพูดถึงการเชื่อมโยงระหว่าง “ปัจจุบัน” และ “อนาคต”