ThaiPublica > ประเด็นร้อน > BCG in Action > “Youth In Charge” จับมือรัฐ-เอกชน กระตุ้นเยาวชนร่วมสรรสร้าง BCG

“Youth In Charge” จับมือรัฐ-เอกชน กระตุ้นเยาวชนร่วมสรรสร้าง BCG

25 มีนาคม 2022


“Youth In Charge” จับมือรัฐ-เอกชน กระตุ้นเยาวชนร่วมสรรสร้าง BCG

โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะหลังการเกิดโรคระบาด โควิด-19 ทำให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (bio-circular-green economy) ที่พูดถึงและมีการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนให้เป็นจริง โดยเฉพาะการบ่มเพาะความเข้าใจเรื่อง BCG ในคนกลุ่มต่าง ๆ ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการทำให้ BCG เกิดเป็นจริงได้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวที่พร้อมจะเรียนรู้และลงมือทำ

แพลตฟอร์ม Youth In Charge ที่มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและโอกาสของเยาวชนไทย จึงจับมือองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง จัดโครงการ Youth APEC : Amplify Your Voices, Amplify Your Ideas, Amplify Your Impact เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เสนอแนวทางการสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับพื้นที่ของตน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG

นางสาวเอริกา เมษินทรีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ แพลตฟอร์ม Youth In Charge ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ร่วมกับผู้นำการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม นางสาวเอริกา เมษินทรีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า “การซักซ้อมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ให้เยาวชนจากหลากหลายภูมิภาคลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม โดยเยาวชนเหล่านี้จะมีบทบาทความเป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในภูมิภาคของตนเองให้ดีขึ้น และมีข้อเสนอที่สอดรับกับบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการมีทั้งการจัดเวิร์กชอปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการ BCG ที่แต่ละองค์กรกำลังขับเคลื่อน การแชร์กรณีศึกษา ประเด็นท้าทายในบริบทเชิงพื้นที่ รวมทั้งร่วมกันหารือเพื่อเชื่อมโยงประเด็นและแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชน”

ทั้งนี้ ในการหารือระดับองค์กรที่กำลังขับเคลื่อน BCG ต่างเห็นว่า แต่ละพื้นที่ในไทยจะมีจุดเด่นและจุดด้อยเฉพาะตัว แนวทางการพัฒนาของแต่ละพื้นที่จึงมีความแตกต่างกันไป เช่น การเพิ่มมูลค่าหอยนางรมและเปลือกหอยนางรมผ่านกระบวนการแปรรูปทางเคมีชีวภาพในจังหวัดชลบุรี โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมและตรวจสอบเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของโควากิว โครงการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น ตลอดจนมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเยาวชน


“กิจกรรมนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจต่อโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในวงกว้างเพื่อสร้างแนวคิดด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเยาวชนเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งทุกองค์กรเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทยมีศักภยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และทุกองค์กรพร้อมจะเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงความเห็น ความสามารถ ศักยภาพที่มี รวมทั้งต้องการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในบทบาท “ผู้ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในบริบทเชิงพื้นที่” เช่น การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัป หรือเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ในชุมชนของตนเอง เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีบทบาทในเวทีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก เพื่อให้เสียงของเยาวชนไทยดังขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอีกด้วย” นางสาวเอริกากล่าว

 • Youth In Charge… ประเทศไทย จากมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่
 • ถึงเวลา…ที่เยาวชนจะร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย แล้วหรือยัง
 • “เอริกา เมษินทรีย์” ปลดปล่อยพลังเยาวชนในพื้นที่ “Youth in Charge” สะพานสานฝัน ‘เด็ก’ ถึง ‘ผู้ใหญ่’
 • เปิดตัว Youth in Charge Leadership Academy สร้างทักษะ ‘คนรุ่นใหม่’ ในโลกที่ท้าทาย
 • “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชวนเปิดพื้นที่ให้ “เด็กและเยาวชน” สร้าง “ทุนมนุษย์” ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน
 • ถ้าถามว่า เมื่อนึกถึง “ประเทศไทย” ฉันนึกถึงอะไร
 • ขณะเดียวกัน มีการจัดเวทีเสวนาและระดมสมองเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มาจาก Youth In Charge Leadership Academy รุ่นแรก นางสาวเอริกา กล่าวว่า แม้เยาวชนจะเพิ่งรู้จักกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นครั้งแรก แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจากมุมมองของเยาวชนได้อย่างน่าสนใจ เช่น การแก้ปัญหาการใช้วัสดุและพลังงานอย่างสิ้นเปลืองในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ fast fashion ด้วยการปลูกฝังค่านิยมระดับปัจเจก ตลอดจนการใช้กฎหมายในการควบคุมระดับองค์กร การลดปัญหา food waste โดยการสร้างระบบร่วมเพื่อจัดซื้อ บริหารจัดการ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารของร้านอาหารหลายๆ ร้าน เป็นต้น

  “เป็นที่ประจักษ์ว่าเยาวชนไทยมีความสามารถและศักยภาพ เพียงแต่ต้องการโอกาส พื้นที่หรือเวทีให้พวกเขาได้แสดงออกและปลดล็อกศักยภาพของตนเอง” นางสาวเอริกากล่าว

  นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด Regional Youth Symposium เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างสมดุล (balanced) ทั่วถึง (inclusive) และยั่งยืน (sustainable) โดยเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสที่ดีในการทำความเข้าใจเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG ระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นท้าทาย และนำเสนอไอเดียในการขับเคลื่อน BCG ในมิติต่างๆ เช่น เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

  ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Changers) ของ Youth In Charge Leadership Academy รุ่นแรก ที่ร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ เช่น นางสาวธนัญชกร สันติพรธดา (แอล), นฤเบศ หะรินเดช (เป้), โรจณัฐ เหล่ารุ่งเรืองชัย (พัฟ) และณภัทร จันทร์เรือง (แพลน) ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังของเยาวชนอีกด้วย และได้แสดงความเห็นที่สะท้อนนัยสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างดี เช่น

  “เยาวชนรุ่นใหม่ต่างมีแพชชั่น (passion) ในการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงบางอย่าง แต่ไม่มีเวทีให้แสดงออก การที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับ Youth In Charge ทำให้ได้เจอคนที่หลากหลาย คนที่มีความสนใจคล้ายกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และลงมือทำงานร่วมกัน จนเห็นว่าสิ่งที่คิดและร่วมมือกันทำนั้นสามารถต่อยอดเป็นโปรเจกต์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ได้จริง ตรงนี้สามารถสร้าง empowerment ให้กับคนอื่นได้ด้วย”

  นางสาวเอริกาเห็นว่า การที่เยาวชนได้มีพื้นที่และโอกาสในการระดมความคิด จนสามารถต่อยอดไปเป็นโครงการเพื่อนำเสนอต่อภาคีพันธมิตรต่าง ๆ เชื่อว่า จะทำให้เสียงของเยาวชนสามารถสร้างแรงกระเพื่อมและสะท้อนแนวคิดใหม่ให้ในมุมที่ผู้ใหญ่อาจมองข้ามได้ โดย Youth In Charge เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มบทบาทของเยาวชนและสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้างนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ใดที่หนึ่ง หรือแค่เยาวชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่กิจกรรม Regional Youth Symposium ในภูมิภาคต่างๆ จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดี ที่ให้เยาวชนจากหลากหลายพื้นเพ พื้นที่ และความสนใจ สามารถเข้ามามีบทบาทนำหรือร่วมนำการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อการสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคต

  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมงาน Youth APEC ได้ที่ www.youthincharge.net หรือที่ เพจเฟซบุ๊ก Youth In Charge: www.facebook.com/YouthInChargeThailand