ซิมไบโอซิตี้ แนวคิดในการจัดการเมืองของสวีเดนแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผังเมือง สถาปัตยกรรม และการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซิมไบโอซิตี้ แนวคิดในการจัดการเมืองสไตล์สวีเดนแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผังเมือง สถาปัตยกรรม และการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด