รถสาธารณะส่วนใหญ่ในประเทศสวีเดน ใช้ก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากขยะในครัวเรือนเป็นเชื้อเพลิง

รถสาธารณะส่วนใหญ่ในประเทศสวีเดน ใช้ก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากขยะในครัวเรือนเป็นเชื้อเพลิง