ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > “บ้านหนองไม้เฝ้า” จ.ราชบุรี เปลี่ยนวิกฤติขยะล้น สู่ “ต้นแบบชุมชนจัดการขยะยั่งยืน”