“เจฟฟรีย์ แซคส์” นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลก เตือนไทยลด “ความย้อนแย้ง”ในการพัฒนา แนะรัฐลงทุนประเด็นความยั่งยืนมากขึ้น รับมือความเหลื่อมล้ำและวิกฤติสิ่งแวดล้อม

“เจฟฟรีย์ แซคส์” นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลก เตือนไทยลด “ความย้อนแย้ง”ในการพัฒนา แนะรัฐลงทุนมากขึ้นในประเด็นความยั่งยืน รับมือความเหลื่อมล้ำและวิกฤติสิ่งแวดล้อม

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

คณะกรรมาธิการอิสระได้เสนอหลักการหรือสโลแกน “เปลี่ยน 50 สตางค์สุดท้ายเป็น 5 บาทแรก” ไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ จากที่เด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนเคยได้รับ “เศษตังค์สุดท้าย” ร้อยละ 0.5 ของงบประมาณการศึกษามาเป็น “5 บาทแรก” คือพิจารณาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและจัดสรรให้ร้อยละ 5 ของงบประมาณทางการศึกษาแทน แนวคิดเช่นนี้แสดงความมุ่งมั่นของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยใช้การทุ่มเทให้การศึกษาเป็นสำคัญ

ทำไมชนชั้นกลางถึงรู้สึกโอเคกับความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ที่สูงมากในสังคมของเรา

ทำไมชนชั้นกลางถึงรู้สึกโอเคกับความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ที่สูงมากในสังคมของเรา

งานวิจัยธนาคารโลกชี้เอเชียตะวันออกลดความยากจนได้ดีสุดแต่ความเหลื่อมล้ำเพิ่ม แนะ 3 โมเดลรับมือโลกใหม่ที่ท้าทายแบบ Inclusive Growth

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและหมู่เกาะแปซิฟิกประสบความสำเร็จในการลดความยากจน ชนชั้นกลางมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่กลับมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ธนาคารโลกเสนอ 3 โมเดลใหม่แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการเติบโตแบบมีส่วนร่วม Inclusive Growth โดยเฉพาะการให้โอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

กาแฟ การเมือง และระยะห่างของความเหลื่อมล้ำ กับ“ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ”

กาแฟ การเมือง และระยะห่างของความเหลื่อมล้ำ กับ“ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ”ลูกชาย “สุรินทร์ พิศสุวรรณ” นักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด แต่อีกมุมหนึ่งของชีวิต ฟูอาดี้เป็นนักพัฒนากาแฟรุ่นใหม่ไฟแรง ที่อยากผลิตกาแฟไทยคุณภาพดีส่งออกไปยังตลาดโลก

ยาเสพติดในเวิ้งว้างของความเหลื่อมล้ำ

ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพเป็นการมองเรื่องสุขภาพของมนุษย์ในมุมที่ลึกขึ้น โดยจากที่มองแค่การดูแลตัวเองของคนคนเดียว ก็หันมาคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตจนส่งผลถึงสุขภาพของคนเราได้ ซึ่งทำให้การจะมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องของการกำหนดตัวเองโดยส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรม ก็มีส่วนร่วมในการกำหนดด้วย

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย: อีกหนึ่งปัญหาด้านการศึกษาที่ภาครัฐควรใส่ใจ

มิติหนึ่งที่เป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านการศึกษาที่ควรได้รับการจัดการแก้ไข ก็คือ มิติความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งหมายถึง ความแตกต่างในผลลัพธ์ของการศึกษา อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ที่มากกว่าแค่คุณภาพของการเรียนการสอน แต่ครอบคลุมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ปัจจัยเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน ปัจจัยทางด้านครอบครัว ไปจนถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

1 2