ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลแพ่งพิพากษา ครั้งที่ 7 สั่ง “รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ “102 สมาชิกไลฟ์พริวิเลจ คลับ”

ศาลแพ่งพิพากษา ครั้งที่ 7 สั่ง “รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ “102 สมาชิกไลฟ์พริวิเลจ คลับ”

10 สิงหาคม 2018เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาคดีดำหมายเลขที่ ผบ.625/2560 ระหว่าง      นายวิพัฒน์ เทียมชีวะศิลป์ กับพวกรวม 102 คน เป็นโจทก์ ฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นจำเลยในข้อหาผิดสัญญา ละเมิด และเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีจำเลยบอกเลิกสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ(Life Privilege Club) หรือ ยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ โดยอ้างว่าเป็นสัญญาประกันภัย ทางโรงพยาบาลไม่มีใบอนุญาต

ทั้งนี้ ศาลแพ่งพิพากษาเป็นคดีที่ 7 ว่า “โครงการไลฟ์พริวิเลจคลับไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย จึงมีคำสั่งให้จำเลยเปิดบริการรักษาพยาบาลฟรีแก่โจทก์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว รวมทั้งให้จำเลยเบิกค่ารักษาพยาบาลกับโจทก์ระหว่างที่โครงการนี้ปิดให้บริการ และให้ชำระค่าจ้างทนายความแก่โจทก์คนละ 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอีกคนละ 5,000 บาท”

รายงานข่าวจากศาลแพ่งเปิดเผยว่า คดีนี้เป็นคดีที่มีโจทก์รวมมากที่สุด หลังจากที่โรงพยาบาลกรุงเทพบอกเลิกสัญญารักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ มีสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 102 ราย รวมตัวกันยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่ง แต่ระหว่างฟ้องคดีมีสมาชิกทยอยถอนตัว  ล่าสุดเหลือโจทก์รวม 86 คน

โดยหลังจากศาลมีคำพิพากษาคดีแล้ว จำเลยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลภายใน 30 วัน ซึ่งทนายความได้แจ้งให้โจทก์ทั้ง 86 คนไปรวบรวมบิล หรือใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลระหว่างที่โครงการนี้ถูกสั่งปิด เพื่อส่งให้ทนายความใช้เป็นหลักฐานในการเบิกเงินกับโรงพยาบาลกรุงเทพ รวมทั้งค่าทนายและค่าใช้จ่ายอื่นๆคนละ 25,000 บาท

อนึ่ง ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษา โครงการไลฟ์พริวิเลจคลับไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย และสั่งให้โรงพยาบาลกรุงเทพ คืนสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพให้โจทก์ ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ รวมทั้งหมด 7 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ในคดีดำหมายเลขที่ ผบ.928/2560,  929/2560,  939/2560,  940/2560, 2504.2505/2560 ศาลแพ่งตัดสินให้โจทก์ คือ นางจุฑาทิพย์ สนิทพันธุ์ และพวกรวม 6 คน เป็นฝ่ายชนะคดี

  • ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศาลแพ่ง ตัดสินให้โจทก์ นายธัญญวรรตร์ วงศ์รัตน์ โจทก์ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ชนะคดี
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มกราคม 2561 ในคดีดำหมายเลขที่ ผบ. 770/2560 ศาลแพ่ง ตัดสินให้โจทก์ นางสาวพิสิฏฐา เหล่ากุลวานิช, นางสาวกฤตลักษณ์ เศรษฐบุตร และนายสุจริต รังสิมันโตฬาร ชนะคดี
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 934 /2560 ศาลแพ่ง ตัดสินให้โจทก์ นางสาวณัฐนิดา นวราช, นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์, นางสาวอัจฉรา อนามบุตร, นางสาวอรรถยา พิจิตรวรการ ชนะคดี
  • ครั้งที่ 5 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 932/2560 และ ผบ.5887/2560 ศาลแพ่ง ตัดสินให้โจทก์ นายอำรุง นวราช, นางผุสนา นวราช และนายรุจิโรจน์ อนามบุตร ชนะคดี
  • ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มีนาคม 2561 คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 930 /2560 , ผบ. 931 /2560 , ผบ. 936 /2560 และ ผบ. 938/2560 ศาลแพ่ง ตัดสินให้โจทก์ คือ นายอิรวัจน์ สนิทพันธุ์ , นางสาวนวลปราง สนิทพันธุ์ , นางสุมาลี โวลฟ์และนายวิชัย ดุลยวิทย์ ชนะคดี
  • อ่านเพิ่มเติมซีรีส์ คดีผู้บริโภค…กรณีตัวอย่าง “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”