ThaiPublica > เกาะกระแส > คำพิพากษาศาลแพ่งครั้งที่ 6 สั่ง“รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิ-รักษาฟรีตลอดชีพแก่สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจ คลับ”

คำพิพากษาศาลแพ่งครั้งที่ 6 สั่ง“รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิ-รักษาฟรีตลอดชีพแก่สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจ คลับ”

15 มีนาคม 2018


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 930 /2560 , ผบ. 931 /2560 , ผบ. 936 /2560 และ ผบ. 938/2560 ระหว่างนายอิรวัจน์ สนิทพันธุ์ , นางสาวนวลปราง สนิทพันธุ์ , นางสุมาลี โวลฟ์และนายวิชัย ดุลยวิทย์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 606 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 930 /2560 , ผบ. 931 /2560 , ผบ. 936 /2560 และ ผบ. 938/2560 ระหว่างนายอิรวัจน์ สนิทพันธุ์ , นางสาวนวลปราง สนิทพันธุ์ , นางสุมาลี โวลฟ์และนายวิชัย ดุลยวิทย์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย ในข้อหาผิดสัญญา ละเมิด และเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีจำเลยบอกเลิกสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ (Life Privilege Club) หรือยกเลิกสิทธิของสมาชิก ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ โดยอ้างว่าเป็นสัญญาประกันภัย และโรงพยาบาลไม่มีใบอนุญาต

วันนี้ศาลแพ่ง พิพากษาเป็นคดีที่ 6 ว่า“โครงการไลฟ์พริวิเลจคลับไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย จึงให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา เปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่โจทก์ต่อไป รวมทั้งชำระค่าจ้างทนายความแก่โจทก์คนละ 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีคนละ 5,000 บาท”

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ศาลแพ่ง ได้ไต่สวนคำร้องของโจทก์คดีที่ 1 (ตามคำพิพากษาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560) โดยโจทก์ที่ 1 ขอให้ศาลแพ่งบังคับคดี เนื่องจากเวลาได้ผ่านมา 3 เดือนแล้ว แต่จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งศาลเพียงบางส่วนเท่านั้น และหลังจากศาลแพ่งได้พิจารณาคำร้องของโจทก์ที่ 1 แล้ว จึงสั่งให้ออกหมายเรียกจำเลยให้มาพบศาลในวันที่ 24 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้จำเลยชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลทั้งหมด หากจำเลยไม่มา ศาลก็อาจจะพิจารณาออกหมายจับต่อไป

นอกจากคดีนี้แล้ว ยังมีคดีของ“โรงพยาบาลพญาไท” สั่งปิดโครงการในลักษณะเดียวกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ทำให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 50 คน ไปยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้โรงพยาบาลพญาไท เปิดโครงการดังกล่าวต่อไป ล่าสุด ศาลแพ่ง นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 22 มีนาคม 2561

อนึ่ง ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษา โครงการไลฟ์พริวิเลจคลับไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย และสั่งให้โรงพยาบาลกรุงเทพ คืนสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพให้โจทก์ ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ รวมทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ในคดีดำหมายเลขที่ ผบ.928/2560, 929/2560, 939/2560, 940/2560, 2504.2505/2560 ศาลแพ่งตัดสินให้โจทก์ คือ นางจุฑาทิพย์ สนิทพันธุ์ และพวกรวม 6 คน เป็นฝ่ายชนะคดี

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศาลแพ่ง ตัดสินให้โจทก์ คือ นายธัญญวรรตร์ วงศ์รัตน์ โจทก์ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ชนะคดี

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มกราคม 2561 ในคดีดำหมายเลขที่ ผบ. 770/2560 ศาลแพ่ง ตัดสินให้โจทก์คือนางสาวพิสิฏฐา เหล่ากุลวานิช, นางสาวกฤตลักษณ์ เศรษฐบุตร และนายสุจริต รังสิมันโตฬาร ชนะคดี

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 934 /2560 ศาลแพ่ง ตัดสินให้โจทก์ คือ นางสาวณัฐนิดา นวราช, นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์, นางสาวอัจฉรา อนามบุตร, นางสาวอรรถยา พิจิตรวรการ ชนะคดี

ครั้งที่ 5เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 932 /2560 และ ผบ.5887/2560 ศาลแพ่ง ตัดสินให้โจทก์ คือ นายอำรุง นวราช, นางผุสนา นวราช และนายรุจิโรจน์ อนามบุตร ชนะคดี

อ่านเพิ่มเติมในซีรีส์ คดีผู้บริโภค…กรณีตัวอย่าง “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”