ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิดผลสอบสวน”ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีตผอ. สนช. กรณีปลอมแปลงเอกสาร-ถูกเพิกถอนปริญญา – ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้บอร์ดสนช. ดำเนินการทางวินัย-จริยธรรม

เปิดผลสอบสวน”ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีตผอ. สนช. กรณีปลอมแปลงเอกสาร-ถูกเพิกถอนปริญญา – ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้บอร์ดสนช. ดำเนินการทางวินัย-จริยธรรม

4 มิถุนายน 2014


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการติดตามความคืบหน้า กรณีการดำเนินการทางวินัยกับนายศุภชัย หล่อโลหการ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา สนช. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อร้องเรียนของนายวิลเลียม วิน แอลลิส ถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนายศุภชัย (ในขณะนั้นตำแหน่งผู้อำนวยการ สนช.) ในปี 2554 รวมทั้งกรณีปรากฏข่าวในสื่อมวลชนต่อเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีการเพิกถอนปริญญาบัตรนายศุภชัย ซึ่งรายงานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ข้อยุติ 5 ประเด็น ได้แก่

1. การตั้งงบประมาณเพื่อโครงการนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหัวข้อเดียวกันกับดุษฎีนิพนธ์ของนายศุภชัย ซึ่งเป็นงบของ สนช. คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการที่นายศุภชัยนำผลงานที่เกิดจากเงินอุดหนุนของ สนช. ไปใช้ประโยชน์ในการทำดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนตนอาจเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

2. การให้รางวัลเมธีนวัตกรรม 3 ปีซ้อนแก่อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า สนช. มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และมีผู้เชี่ยวชาญอื่นอีกหลายรายที่ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน จึงเห็นว่าเรื่องนี้นายศุภชัยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาของตนโดยมิชอบ

3. การไม่ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการ สนช. หรือปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะผู้อำนวยการ สนช. ในขณะนั้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูง ย่อมถือเป็นการกระทำอันไม่เหมาะสม

4. การปลอมแปลงเอกสารสัญญาว่าจ้างนายวิลเลียม วิน แอลลิส เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินคดี คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรรอฟังผลการพิจารณาคดีที่นายวิลเลียมได้ฟ้องนายศุภชัยและศาลแขวงพระนครใต้(คำพิพากษาเมื่อ 8 สิงหาคม 2555 )และคณะกรรมการสอบสวนฯระบุว่าในคดีนี้นายศุภชัยให้การว่าได้ทำลายสัญญาว่าจ้าง 6 ฉบับที่คู่สัญญาและพยานได้ลงนามและทำสัญญาขึ้นใหม่ ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม

5. กรณีที่มีข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับผลการสอบข้อเท็จจริงของจุฬาฯ ที่เพิกถอนปริญญาเอกของนายศุภชัย หากมีการเพิกถอนแล้ว สมควรดำเนินการทางวินัยแก่นายศุภชัยตามระเบียบ สนช. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการฯ และมอบให้คณะกรรมการ สนช. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย แต่คณะกรรมการ สนช. มีข้อสรุป (5 สิงหาคม 2554) ว่าเรื่องร้องเรียนของนายวิลเลียมเกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการ สนช. ชุดปัจจุบันเข้ารับตำแหน่งจึงไม่อาจก้าวล่วงในเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนได้ และเห็นควรให้ข้อร้องเรียนเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของศาล

นายศุภชัย หล่อโลหการ
นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวตกรรมแห่งชาติในขณะนั้น แถลงข่าวหลังจุฬาลงกรณ์มีมติเพิกถอนปริญญาเอก

และวันที่ 10 กันยายน 2555 นายวิลเลียมมีหนังสือร้องเรียนอีกครั้งถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถึงความคืบหน้าการดำเนินการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรณีที่นายศุภชัยถูกศาลแขวงพระนครใต้พิพากษาลงโทษ ฐานใช้เอกสารปลอมและกรณีที่จุฬาฯ เพิกถอนปริญญาเอก ว่าได้ดำเนินการทางวินัยกับนายศุภชัยอย่างไร ทางปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ สนช. เมื่อ 27 กันยายน 2555 ขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่คณะกรรมการสอบสวนระบุไว้ จนถึงขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ สนช.

อนึ่ง นายวิลเลียมได้ร้องเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่นายศุภชัยอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ สนช. จนขณะนี้หมดวาระ และปัจจุบันมีการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสนช.เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 แต่การดำเนินการกรณีที่ศาลแขวงพระนครใต้ได้มีคำพิพากษาว่านายศุภชัยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 และ 268 เนื่องจากการปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผลความคืบหน้าในการดำเนินการของคณะกรรมการ สนช. แต่อย่างใด ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะรักษาการตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ส่งหนังสือก่อนที่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557)

นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ส่งเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมทางวิชาการ ไปยังคณะกรรมการ สนช. และรัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติมวิกฤติซีรี่ส์งานวิจัย