ปรับราคาก๊าซหุงต้ม แก้ปัญหาโครงสร้างราคาบิดเบือน แท้จริงใครได้ประโยชน์

ขึ้นราคาก๊าซหุ้งต้มเดือนละ 50 สตางค์/กก. แก้ปัญหาโครงสร้างราคาบิดเบือน แท้จริงใครรับประโยชน์