ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีระดับนานาชาติ ASOCIO Award ​สาขา Digital Government Awards

กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีระดับนานาชาติ ASOCIO Award ​สาขา Digital Government Awards

3 มกราคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Award ​สาขา Digital Government Awards สะท้อนผลงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเด่น

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต(ซ้าย) รับรางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Award ​สาขา Digital Government Awards

กรมสรรพสามิต ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลด้านไอทีระดับภูมิภาค หรือ ASOCIO Awards สาขา Digital Government Awards ประจำปี 2565 จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ที่มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกจาก 24 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นองค์กรผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ที่นำไปสู่การให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่าจากแนวโน้มการเติบโตและการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ รวมถึงบริบทการดำเนินงานและการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานรัฐต่อประชาชน และธุรกิจ กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ในฐานะที่กรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านภาษีหลักในประเทศไทย ทางกรมฯ จึงมีการปรับกรอบความคิด (mindset) เพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรมสรรพสามิตให้ชัดเจน ภายใต้นโยบาย “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น ESG สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” แล้วจึงมาพัฒนากรมในองค์รวมทั้งระบบและคนควบคู่ไปด้วยกัน ด้วยกลยุทธ์ EASE Excise คือการมุ่งเน้นการเก็บภาษีเพื่อสนับสนุน ESG คือการดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำนวัตกรรม(innovation) และเทคโนโลยีมาเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ด้วยการ digitalize ตามหลัก Agile ซึ่งเป็นปรับวิธีการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การนำดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับมาตรฐาน สู่ End to end service เป็นการยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง และการนำระบบ E-excise และระบบ single sign on ให้สามารถทำทุกอย่างได้ที่จุดเดียว ทำให้ลดกระบวนการลงพร้อมอำนวยความสะดวกผู้จ่ายภาษี เช่น การลดระยะเวลาการติดต่อราชการ การยื่นแบบรายการภาษี การชำระภาษี กระบวนการคืนภาษี มาตรการชดเชยภาษี EV ผ่านระบบออนไลน์ เกิดการต่อเนื่องในการทำธุรกิจอย่างไม่มีสะดุด นำมาซึ่งการได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กรมสรรพสามิตพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

“การได้รางวัลนี้ แสดงให้เห็นว่ากรมสรรพสามิตได้มีการยกระดับการทำงานจนเป็นที่ยอมรับ กรมฯ ตระหนักดีว่าการมุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืนต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เราจึงมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บแต่ยังมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ประกอบการในด้านความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน อีกทั้งบุคลากรของกรมสรรพสามิตยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ภารกิจของกรมสรรพสามิตประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความยั่งยืนของประชาชน และประเทศชาติ โดยในปีต่อจากนี้ กรมก็จะยังคงมุ่งพัฒนา คิดค้นในการปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความทันสมัย เพื่อการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรและหน่วยงานรัฐที่มีความทันสมัย ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล” ดร.เอกนิติกล่าว

ทั้งนี้ รางวัล ASOCIO เป็นรางวัลที่สมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำไอที และดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions มาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบผลสำเร็จ ซึ่งกรมสรรพสามิต มีความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในทุกภาคส่วนขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้ได้รับรางวัลในสาขา Digital Government Award ในปี 2565 นี้ไปอย่างเต็มภาคภูมิ

“กรมสรรพสามิตจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและให้บริการด้านภาษีแก่ผู้เสียภาษี ทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย สร้างความยั่งยืนทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป” ดร.เอกนิติกล่าว