ThaiPublica > เกาะกระแส > Thaipublica Forum 2022#2 เวทีปัญญาสาธารณะ : ‘The Future of Wellness & Healthcare’ … สุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี

Thaipublica Forum 2022#2 เวทีปัญญาสาธารณะ : ‘The Future of Wellness & Healthcare’ … สุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี

19 ตุลาคม 2022


Thaipublica Forum 2022#2 : เวทีปัญญาสาธารณะ หัวข้อ ‘The Future of Wellness & Healthcare’… สุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี

Good Health and Well-being เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนของสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals:SDGs) ที่ต้องบรรลุภายในปี 2030 ประเทศไทยได้กำหนดข้อนี้ว่า “ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วงวัย” หรือ “สร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย”

การรับมือและฟื้นฟูจากวิกฤติโควิด-19 เป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและการลงทุนด้านบริการสาธารณะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โควิด-19 สร้างภาระมหาศาลให้กับระบบการรักษาสุขภาพทั่วโลก ขณะเดียวกันการระบาดครั้งใหญ่ยังได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโรคภัย และกระตุ้นการตื่นรู้ประชากรโลกด้วยวิธีการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพ จิตใจ อารมณ์

มิติใหม่แห่งสุขภาพดิจิทัล ความก้าวหน้าทางการแพทย์ นวัตกรรมใหม่ๆ จะส่งผลให้สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น และทำให้เกิดการดูแลสุขภาพเสมือนจริง( virtual healthcare )มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนวิธีดูแลสุขภาพจากการรักษา มาเป็นการป้องกัน

มองไปข้างหน้าประเทศไทยจำเป็นต้องหามาตรการป้องกัน สนับสนุน ปรับปรุงระบบสาธารณสุข เพื่อให้บริการสุขภาพและการแพทย์ รองรับการมีสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี ของประชาชนคนไทย และโอกาสของประเทศไทยที่จะสร้างอุตสาหกรรมบริการสุขภาพที่ดีครบวงจรให้พร้อม ในการรองรับอุตสาหกรรม Wellness Tourism และ Global Medical & Wellness Hub

Thaipublica Forum 2022#2 หรือ เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 2 ได้จัดเสวนาในหัวข้อ ‘The Future of Wellness & Healthcare…สุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี’ จะนำเสนอความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความยั่งยืน เพื่อนำองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รู้ มาถ่ายทอดให้เกิดการพัฒนา วางแผน ปรับตัว และนำไปใช้ประโยชน์

สำหรับสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า เป็นองค์กรสื่อที่มุ่งมั่นสร้างความโปร่งใสและความยั่งยืนให้กับสังคมไทย โดยนำเสนอ ข่าวผ่าน แพลตฟอร์มออนไลน์ และได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เชื่อถือมายาวนาน ในวาระก้าวสู่ปีที่ 12 จึงได้จัดงานสัมมนา เพื่อให้ ผู้นำจากภาคธุรกิจ องค์กร ภาคประชาสังคม และวิชาการ มาร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อยอดมุมมอง วิธีแก้ ปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการ เปลี่ยนแปลงและการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย

เวทีปัญญาสาธารณะ หัวข้อ The Future of Wellness & Healthcare
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น
สถานที่ ห้องประชุม KTC ชั้น 11 สุขุมวิท 33

วิทยากร

1.ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
2.ดร.ลลนา ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนวัตกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3.แพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟู บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
4. รศ. ดร. ปรียา ลีฬหกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ที่ปรึกษางานวิจัย บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย คุณจิรัฐติ ขันติพะโล

ติดตามได้ในช่องทาง
YouTube Thaipublica Channel,Facebook, เว็บไซต์ Thaipublica.org