ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน “ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์” รัฐต้องสร้าง Active Partner

ThaiPublica Podcast ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน “ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์” รัฐต้องสร้าง Active Partner

10 ตุลาคม 2022


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักข่าวไทยพับลิก้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา ThaiPublica Forum 2022 : “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12 ของสำนักข่าวไทยพับลิก้า ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืน

ThaiPublica Forum 2022 หรือเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ โรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเมืองโลก ยากมากที่เราจะรับมือได้เพียงลำพัง เราจึงต้องก้าวร่วมกัน

โจทย์สำคัญ คือจะทำอย่างไรให้เราก้าวร่วมกันได้ และเป็นก้าวที่ยั่งยืน ทำให้ประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals หรือ SDGs ในปี 2030 ของสหประชาชาติร่วมกันและบทบาทภาครัฐที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนให้ก้าวร่วมกันและก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนมั่นคง จะเป็นอย่างไร

ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เฉลย ในเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้

อ่านบทความฉบับเต็ม “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน: “ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์” รัฐต้องสร้าง “โมเดลดอกเห็ด” Active Partner – เลิกติดกับดักตัวชี้วัด ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify