ThaiPublica > เกาะกระแส > รัฐบาล “ประยุทธ์” หั่นเงินกู้เยียวยาโควิดฯระลอก 3 เหลือ 5 แสนล้านบาท

รัฐบาล “ประยุทธ์” หั่นเงินกู้เยียวยาโควิดฯระลอก 3 เหลือ 5 แสนล้านบาท

25 พฤษภาคม 2021


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 ฉบับที่ 2 วงเงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสวงเงิน 30,000 ล้านบาท – เยียวยาประชาชน 3 แสนล้านบาท – ฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก 1.7 แสนล้านบาท โดยกำหนดให้ลงนามในสัญญาเงินกู้ภายใน 30 ก.ย.65

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจกการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 อย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหนักหน่วง และกว้างขวาง เป็นวิกฤติสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ดำเนินการอยู่ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกำหนดฉบับนี้ี้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ตามมาตรา 3 ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังโดยผ่านอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกู้เป็นเงินบาท หรือ เงินตราต่างประเทศ หรือ ออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 500,000 ล้านบาท โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือ ออกตราสารหนี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และในมาตรา 5 กำหนดให้นำเงินไปใช้เพื่อการอื่นนอกเหนือจากรายการดังต่อไปนี้ไม่ได้ คือ

    1) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
    2) เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
    3) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

ทั้งนี้ แผนงาน หรือ โครงการใช้จ่ายเงินกู้ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดนี้

อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีสื่อมวลชนหลายสำนักได้รายงานข่าวว่าที่ประชุม ครม.พิจารณาวาระจร เพื่อลงมติลับ เห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกิน 700,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 , เยียวยาประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ แต่หลังจากที่ พ.ร.ก.ฉบับนี้ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ปรากฎว่าได้มีการปรับลดวงเงินกู้เหลือไม่เกิน 5 แสนล้านบาท กำหนดวัตถุปรสงค์การใช้จ่ายเงินไว้แค่ 3 วัตถุประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น ไม่ได้กำหนดให้นำไปใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการคลัง แต่อย่างใด

  • รัฐบาล “ประยุทธ์” กู้อีก 700,000 ล้านบาท เยียวยาโควิดฯระลอก 3
  • วาระจร (ลับ) ครม ผ่าน พ.ร.ก. กู้เงินอีก 7 แสนล้าน หวั่นรัฐถังแตก “อดีตรมต.คลัง” ชี้ขึ้น VAT ใช้หนี้