ThaiPublica > เกาะกระแส > มาตรการเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบของ COVID-19 ในต่างประเทศ

มาตรการเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบของ COVID-19 ในต่างประเทศ

24 มีนาคม 2020


สถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ทั่วโลก ณ 23 มีนาคม 2563 ที่มาภาพ : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้สรุปข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและธนาคารกลางในต่างประเทศที่ได้ประกาศมาตรการทางการคลังและการเงินเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

    1) มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและ SMEs
    2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
    3) มาตรการดูแลครัวเรือนและการจ้างงาน
    4) มาตรการรักษาเสถียรภาพ

อ่านรายละเอียด…