ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลแพ่งครั้งที่ 4 – สั่ง “โรงพยาบาลกรุงเทพ” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพให้สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลแพ่งครั้งที่ 4 – สั่ง “โรงพยาบาลกรุงเทพ” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพให้สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ

27 กุมภาพันธ์ 2019


ศาลนัดคู่ความฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยกเลิกสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องพิจารณาคดี 608 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ในคดีหมายเลขดำที่ ผบ. 932 /2560 และ ผบ. 5887/2560 ระหว่างนายอำรุง นวราช, นางผุสนา นวราช และนายรุจิโรจน์ อนามบุตร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย ในข้อหาผิดสัญญา ละเมิด และเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีจำเลยบอกเลิกสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ (Life Privilege Club) หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ โดยอ้างว่าการทำธุรกิจดังกล่าวเข้าข่ายสัญญาประกันภัย ซึ่งจำเลยไม่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว และในวันนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง เป็นครั้งที่ 4

โดยคดีนี้ศาลแพ่ง (ศาลชั้นต้น) ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า “โครงการไลฟ์พริวิเลจคลับไม่ใช่ธุรกิจประกันภัยตามที่จำเลยกล่าว จึงสั่งให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ โดยเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่โจทก์ต่อไป แต่เนื่องจากโจทก์ที่ 1 คือนายอำรุง นวราช ถึงแก่ความตายก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา ศาลแพ่งจึงมีคำสั่งให้จำเลยคืนเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่โจทก์ที่ 1 รวมเป็นเงินประมาณ 737,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ให้แก่โจทก์นับจากวันที่ศาลพิพากษา และให้จำเลยชำระค่าทนายความให้กับโจทก์คนละ 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอีกคนละ 5,000 บาท”

อนึ่ง ศาลนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์มีทั้งหมด 6 ครั้ง โดยศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นไปแล้ว 4 ครั้ง และนัดคู่ความมาฟังคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลอีก 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแพ่งในคดีที่นางสาวพิสิฏฐา เหล่ากุลวาณิช, นางสาวกฤตลักษณ์ เศรษฐบุตร และนายสุจริต รังสิมันโตฬาร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลแพ่งในคดีที่นางจุฑาทิพย์ สนิทพันธุ์, นายนิมิตชัย สนิทพันธุ์, นางอัมพร ดุลยวิทย์, นางสาวสมพร ดุลยวิทย์, นายนภันต์ เสวิกุล และนางตุ้มทิพย์ เสวิกุล เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลแพ่งในคดีที่นายธัญญวรรตร์ วงศ์รัตน์, นางสาวจิรัฏฐ์ จุฑาศิลปารัตน์, นางอาภา รังสิมันโตฬาร, นายนเรศ มานุ่ม และนางสาวพรรณี มานุ่ม เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลแพ่งในคดีที่ นายอำรุง นวราช, นางผุสนา นวราช และนายรุจิโรจน์ อนามบุตร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

ที่เหลืออีก 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ศาลอุทธรณ์ นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีระหว่างนายอิรวัจน์ สนิทพันธุ์, นางสาวนวลปราง สนิทพันธุ์, นางสุมาลี โวลฟ์ และนายวิชัย ดุลยวิทย์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

และครั้งที่ 6 วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ศาลอุทธรณ์ นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีระหว่างนางสาวณัฐนิดา นวราช, นางอรรถยา พิจิตรวรการ, นางอัจฉรา อนาบุตร และนายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

อ่านเพิ่มเติมในซีรีส์ คดีผู้บริโภค…กรณีตัวอย่าง “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”