ThaiPublica > เกาะกระแส > สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”เฮ! ศาลฎีกายกคำร้อง “รพ.กรุงเทพ” ยื่นคัดค้านคำพิพากษาฯ สั่งคืนสิทธิรักษาฟรี

สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”เฮ! ศาลฎีกายกคำร้อง “รพ.กรุงเทพ” ยื่นคัดค้านคำพิพากษาฯ สั่งคืนสิทธิรักษาฟรี

22 มกราคม 2020


ศาลฎีกา ยกคำร้อง “รพ.กรุงเทพ” ยื่นคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ – ยืนสั่งคืนสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพแก่สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ที่ห้องพิจารณา 812 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำสั่งศาลฎีกาในคดีที่นางจุฑาทิพย์ สนิทพันธุ์ , นายนิมิตชัย สนิทพันธุ์, นางอัมพร ดุลยวิทย์, นางสาวสมพร ดุลยวิทย์, นายนภันต์ เสวิกุล และนางตุ้มทิพย์ เสวิกุล เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย กรณีจำเลยบอกเลิกสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ (Life Privilege Club) หรือ ยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพของโจทก์ โดยอ้างว่าการทำธุรกิจดังกล่าวเข้าข่ายสัญญาประกันภัย ซึ่งจำเลยไม่มีใบอนุญาต จึงเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาฯที่ทำกับโจทก์

ต่อมา ศาลแพ่ง (ศาลชั้นต้น) พิพากษาว่า “โครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ ไม่ใช่ธุรกิจประกันภัยตามที่จำเลยกล่าวอ้าง จึงสั่งให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขของสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ โดยเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่โจทก์ต่อไป” จำเลยจึงยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ ผลปรากฏว่าศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืนตามคำพิพากษาศาลแพ่ง ที่สั่งให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฯ คืนสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพให้โจทก์” จำเลยจึงใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ล่าสุดวันนี้ศาลฎีกาได้มีคำสั่ง “ไม่อนุญาตให้ฎีกา ยกคำร้อง และไม่รับฎีกาของจำเลย พร้อมคืนค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆในชั้นฎีกาทั้งหมดให้จำเลย” ภายหลังศาลได้วินิจฉัยประเด็นที่จำเลยยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ว่า สัญญา หรือ ข้อตกลงในโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ ถือเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือไม่ ซึ่งจำเลยใช้เป็นเหตุบอกเลิกสัญญา เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบกิจการประกันภัย และไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจดังกล่าวนั้น

ประเด็นนี้ศาลฎีกา มีความเห็นว่า “ไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย” ตามมาตรา 249 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง 2558 ข้อ 13 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในคดีผู้บริโภคโดยอนุโลม ตามมาตรา 51 แห่งพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551

อนึ่ง ที่ผ่านมาศาลได้นัดฟังคำพิพากษา หรือ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ไปทั้งหมด 6 ครั้ง โดยศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นไปแล้ว 4 ครั้ง และนัดคู่ความมาฟังคำสั่งศาล 2 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแพ่งในคดีที่นางสาวพิสิฏฐา เหล่ากุลวาณิช, นางสาวกฤตลักษณ์ เศรษฐบุตร และนายสุจริต รังสิมันโตฬาร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลแพ่งในคดีที่นางจุฑาทิพย์ สนิทพันธุ์, นายนิมิตชัย สนิทพันธุ์, นางอัมพร ดุลยวิทย์, นางสาวสมพร ดุลยวิทย์, นายนภันต์ เสวิกุล และนางตุ้มทิพย์ เสวิกุล เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลแพ่งในคดีที่นายธัญญวรรตร์ วงศ์รัตน์, นางสาวจิรัฏฐ์ จุฑาศิลปารัตน์, นางอาภา รังสิมันโตฬาร, นายนเรศ มานุ่ม และนางสาวพรรณี มานุ่ม เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลแพ่งในคดีที่ นายอำรุง นวราช, นางผุสนา นวราช และนายรุจิโรจน์ อนามบุตร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

ที่เหลืออีก 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ศาลอุทธรณ์ นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีระหว่างนายอิรวัจน์ สนิทพันธุ์, นางสาวนวลปราง สนิทพันธุ์, นางสุมาลี โวลฟ์ และนายวิชัย ดุลยวิทย์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

และครั้งที่ 6 วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ศาลอุทธรณ์ นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีระหว่างนางสาวณัฐนิดา นวราช, นางอรรถยา พิจิตรวรการ, นางอัจฉรา อนาบุตร และนายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย กรณียกเลิกสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

อ่านเพิ่มเติมในซีรีส์ คดีผู้บริโภค…กรณีตัวอย่าง “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”