ThaiPublica > เกาะกระแส > เจ้าหนี้สหกรณ์ฯ คลองจั่นรับแผนฟื้นฟู 83% – รอศาลล้มละลายกลางพิจารณา 21 ม.ค. 59

เจ้าหนี้สหกรณ์ฯ คลองจั่นรับแผนฟื้นฟู 83% – รอศาลล้มละลายกลางพิจารณา 21 ม.ค. 59

22 ธันวาคม 2015


ประชุมเจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วันที่ 21 ธันวาคม 2558
ประชุมเจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วันที่ 21 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติโหวตรับหรือไม่รับแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ คลองจั่น โดยบรรยากาศในช่วงเช้า นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดี กรมบังคับคดี เปิดเผยว่ากรมฯ ได้มาเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ 06.00 น. ขณะที่เจ้าหนี้รายแรกได้เดินทางมาถึงเวลา 06.30 น. ทั้งนี้ ยอดรวมของเจ้าหนี้ที่มาร่วมลงมติในแผนฟื้นฟูฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5,042 ราย จากเจ้าหนี้รวม 18,827 ราย วงเงินมูลหนี้ 16,622.23 ล้านบาท จากจำนวนมูลหนี้รวม 17,556 ล้านบาท การประชุมวันนี้ใช้เวลาตั้งแต่ 9.00–21.00น. รวมเวลากว่า 12 ชั่วโมง

ผลปรากฏว่า กลุ่มเจ้าหนี้ลงมติรับแผนฟื้นฟูจำนวน 83.57% ของมูลหนี้รวมที่มาออกเสียง หรือคิดเป็นมูลหนี้ 13,534 ล้านบาท และไม่รับแผนฟื้นฟู 16.43% ของมูลหนี้รวมที่ออกเสียง หรือคิดเป็นมูลหนี้ 2,685 ล้านบาท ขณะที่ผลการเลือกคณะกรรมการเจ้าหนี้เพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ มีผู้สมัคร 7 รายตามจำนวนสูงสุดของคณะกรรมการเจ้าหนี้ จึงไม่ต้องลงมติเพื่อเลือกคณะกรรมการเจ้าหนี้ โดยมีรายชื่อดังนี้

  1. นายสมบัติ ทวีผลจรูญ
  2. นายบรรเจิด พฤฒิกิตติ ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
  3. นายประมูล ศรีชนะ ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
  4. นายทอง วิริยะจารุ ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
  5. นายสวัสดิ์ แสงบางปลา ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
  6. พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ในฐานะตัวแทนของชุมนุมออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ
  7. นางศิริรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์
คลองจั่น รับแผนฟื้นฟู2
(จากซ้ายไปขวา) นายสมบัติ ทวีผลจรูญ, นายบรรเจิด พฤฒิกิตติ ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด, นายประมูล ศรีชนะ ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด, นายทอง วิริยะจารุ ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด, นายสวัสดิ์ แสงบางปลา ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด, พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ในฐานะตัวแทนของชุมนุมออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ, นางศิริรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์

สำหรับกระบวนการหลังจากนี้ กรมบังคับคดีจะส่งต่อให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาภายใน 3 วัน โดยจะนัดพิจารณาว่าให้บังคับใช้แผนฟื้นฟูได้หรือไม่ในวันที่ 21 มกราคม 2559

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ 3 ประเด็น ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่ยอมรับให้แก้ไขทั้ง 3 ประเด็น โดยนายธรรมนูญ อัตโชติ ประธานชมรมฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นก้าวหน้า กล่าวว่า ทางกลุ่มได้เสนอแก้ไขดังนี้

1) ให้ลดจำนวนงวดการผิดชำระหนี้ จากเดิมการผิดชำระหนี้ได้ 6 งวดติดต่อกันเป็น 2 งวดติดต่อกัน เนื่องจากมีกำหนดชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เพียงปีละ 2 ครั้ง การกำหนดผิดชำระหนี้ 6 งวด ซึ่งเท่ากับเวลา 3 ปี ถือว่านานเกินไป

2) ให้แก้เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล โดยเงื่อนไขเดิมกำหนดให้เจ้าหนี้ที่จะส่งหุ้นทุนใหม่จะได้รับเงินปันผลแทนการชำระหนี้ 3% ต่อปี ขณะที่หุ้นทุนเก่าจะได้รับเงินปันผล 2% แต่ในลำดับการชำระหนี้ กลับมีเงื่อนไขให้หุ้นทุนใหม่อยู่ลำดับแรกเหนือกว่าเจ้าหนี้และให้หุ้นทุนเดิมอยู่ลำดับสุดท้าย นอกจากนี้ ยังให้ถือว่าการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนดหรือไม่จ่าย ไม่ถือว่าเป็นการผิดชำระหนี้ จึงขอให้แก้เป็นจ่ายเงินปันผลแก่หุ้นทุนใหม่และเก่าในลำดับแรกเหมือนกัน ซึ่งจะได้รับเงินก่อนเจ้าหนี้

3) กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการเจ้าหนี้ จากแผนเดิมที่ไม่มีการกำหนดว่า บุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการเจ้าหนี้จะต้องไม่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ชุดที่ 30 หรือเป็นกรรมการบริหารของลูกหนี้ หรือเป็นคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูตามคำสั่งศาล เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจการทำหน้าที่ระหว่างคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกับคณะกรรมการเจ้าหนี้

นายธรรมนูญกล่าวภายหลังการประชุมมีมติยอมรับแผนการฟื้นฟูว่า กลุ่มของตนเองจะยื่นคัดค้านแผนฟื้นฟูตามที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นได้ก่อนวันที่ 21 มกราคม 2559 ซึ่งมีเจ้าหนี้ประมาณ 2,000 ราย มูลหนี้ 2,000 ล้านบาท (มีส่วนของทุนกว่า 4,000 ล้านบาท)

ในประเด็นนี้ นายประกิต พิลังกาสา ประธานคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ประธานกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำแผน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล แต่คาดว่าศาลน่าจะอิงกับมติและประโยชน์ของลูกหนี้เป็นหลัก ถ้าคำขอแก้ไขมีเหตุผลเพียงพอ ศาลน่าจะอนุญาตให้มีการแก้ไขแผนฟื้นฟูได้

ประชุมเจ้าหนี้สหกรณ์คลองจั่น

ประชุมเจ้าหนี้สหกรณ์คลองจั่น

20151221_094959

20151221_095649