ThaiPublica > เกาะกระแส > สหกรณ์ฯคลองจั่นเลือกผู้บริหารใหม่ “ประกิต พิลังกาสา” นั่งประธานฟื้นฟูฯต่อ มั่นใจทำได้ตามแผนฯ งวดแรกจ่ายคืนมิ.ย.นี้

สหกรณ์ฯคลองจั่นเลือกผู้บริหารใหม่ “ประกิต พิลังกาสา” นั่งประธานฟื้นฟูฯต่อ มั่นใจทำได้ตามแผนฯ งวดแรกจ่ายคืนมิ.ย.นี้

30 พฤษภาคม 2016


นายประกิต พิลังกาสา (กลาง) ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ชุดที่ 31
นายประกิต พิลังกาสา (กลาง) ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ชุดที่ 31

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฟื้นฟูกิจการตามแผนได้นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ อาคารยูทาวเวอร์ สหกรณ์เคตรดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีระเบียบวาระหลักคือการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 1 คน และกรรมการดำเนินการอีก 14 คน ตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ กษ1115/3893 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 แจ้งให้สหกรณ์จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 มีผู้ลงคะแนน 825 ราย โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 มีรายชื่อตามลำดับหมายเลข ดังนี้

นายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการดำเนินการ 735 คะแนน
นางกรรณิการ์ อัคคะพู กรรมการดำเนินการ 723 คะแนน
นายวีระวิทย์ พงศ์มาศ กรรมการดำเนินการ 709 คะแนน
นางอรุณี บุตรสุนทร กรรมการดำเนินการ 729 คะแนน
นายไพรัช ชมะฤกษ์ กรรมการดำเนินการ 732 คะแนน
นางสาวอัจฉรี พรพินิจสุวรรณ กรรมการดำเนินการ 721 คะแนน
นางสาวตวงธนา พรทวีสิน กรรมการดำเนินการ 692 คะแนน
นายภณ ตระกูลแพทย์ กรรมการดำเนินการ 721 คะแนน
นายสุวิทย์ กำจาย กรรมการดำเนินการ 712 คะแนน
นางจรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์ กรรมการดำเนินการ 713 คะแนน
นางเสาวณีย์ ควรคิด กรรมการดำเนินการ 680 คะแนน
นายสมาน ครองเมือง กรรมการดำเนินการ 716 คะแนน
นายเสรี สัพพะเลข กรรมการดำเนินการ 713 คะแนน
นายปฏิพันธ์ จันทรภูติ กรรมการดำเนินการ 703 คะแนน
นายเจริญ คุวินทร์พัยธุ์ กรรมการดำเนินการ 703 คะแนน

ทั้งนี้ ในบัญชีรายชื่อมีผู้สมัครเป็นประธานเพียงรายเดียวคือนายประกิต ขณะที่มีผู้สมัครเป็นกรรมการฯ 16 ราย โดยผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด 2 รายและไม่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ นายทองพูน โฆษะโก และนางผ่องศรี ปลอดประดิษฐ์ ได้คะแนน 182 และ 181 คะแนน ตามลำดับ (ดูภาพประกอบ)

image

image

ด้านนายประกิต ประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 และอดีตรองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการ/ประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กล่าวภายหลังได้รับเลือกตั้งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการหมดวาระลง โดยคณะกรรมการชุดใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลจากชุดเดิมเล็กน้อย แต่กรรมการชุดเดิมยังคงเป็นที่ปรึกษาช่วยทำงาน ประสานงานให้กับคณะกรรมการชุดใหม่อยู่ ขณะที่ด้านนโยบายบริหารและแผนการฟื้นฟูจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เนื่องจากสหกรณ์ยังคงต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล ซึ่งเป็นพันธะทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม โดยทางสหกรณ์จะเริ่มจ่ายคืนหนี้เงินฝากงวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2559 ตามกำหนดในแผนฟื้นฟู

ประกิต-1

image

image

image

_BOY0329 (2)

เลือกตั้งคลองจั่น

_BOY0645