ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสการเมือง > สตง. เตรียมกางทรัพย์สินนักการเมือง-ขรก. ร่ำรวยผิดปกติ ตรวจสอบภาษีคืนรัฐ – เปิดบัญชี 10 อันดับส.ส.ใครรวยสุด

สตง. เตรียมกางทรัพย์สินนักการเมือง-ขรก. ร่ำรวยผิดปกติ ตรวจสอบภาษีคืนรัฐ – เปิดบัญชี 10 อันดับส.ส.ใครรวยสุด

10 มีนาคม 2015


จากที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ชุดใหม่ นำโดย นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธาน คตง. ได้ก้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ความสำคัญกับงานจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น โดยมุ่งตรวจสอบข้าราชการและนักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติ ด้วยอำนาจตามมาตรา 49 แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อประเมินและจัดเก็บภาษีเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน

ผลการจัดเก็บรายได้ปี 2557

ในอดีตหลายครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยวิธีไม่ปกตินั้น มักมีการคิดบัญชี “ภาษีล่องหน” กับกลุ่มนักการเมืองเก่าด้วยการใช้อำนาจตามมาตรา 49 เรียกรายได้ส่วนที่ขาดหายไปให้กับรัฐคืนได้ในจำนวนมหาศาล และเมื่อเดือนมกราคม 2558 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ในการที่จะใช้ข้อมูลบัญชีทรัพย์สินฯ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการประเมินการเสียภาษีของบรรดานักการเมืองและเหล่าข้าราชการระดับสูง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544)รายละเอียด พ.รบ.ป.ป.ช. กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริง ในวันที่เข้ารับตำแหน่งหรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติในทรัพย์สินและหนี้สินของบรรดานักการเมืองและข้าราชการระดับสูง หากทำความเข้าใจง่ายๆ กฎหมายดังกล่าวถือเป็นกฎหมายที่ใช้ตรวจสอบการทุจริต โดยตรวจสอบจากแหล่งที่มา ที่ไป และจำนวนทรัพย์สินภายใต้การครอบครองของนักการเมือง และข้าราชการระดับสูงนั่นเอง

โดยข้อกำหนดการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั้นแตกต่างกัน บรรดานักการเมืองจะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3 ครั้ง คือ เมื่อเข้ารับตำแหน่ง เมื่อพ้นจากตำแหน่งหรือกรณีถึงแก่กรรม และหลังพ้นจากตำแหน่ง 1 ปี ส่วนบรรดาข้าราชการระดับสูงจะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เมื่อเข้ารับตำแหน่ง ทุกๆ 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่ง

หากมีการตรวจสอบพบว่าทรัพย์บัญชีทรัพย์สินที่แสดงมีความเปลี่ยนแปลงผิดปกติ และเจ้าของบัญชีไม่สามารถชี้แจงได้ว่าตนได้ทรัพย์สินมาโดยชอบ ป.ป.ช. สามารถร้องขอให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของแผ่นดินตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ป.ป.ช.(คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย)

10 อันดับ ส.ส. ที่มีทรัพย์

10 อันดับ ส.ส. ที่มีรายได้

สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ภายหลังพ้นตำแหน่ง 1 ปี ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทำการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ไปเมื่อต้นปี 2558 พบว่ายังคงมีอดีต ส.ส. หลายรายที่ยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ สำหรับผู้ที่ยื่นแล้วบ้างก็ไม่ระบุรายได้ รายจ่าย ทำให้ไม่สามารถทราบที่มาที่ไปของทรัพย์สินได้ รวมไปถึงข้อมูลบางส่วนผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ สามารถแสดงความจำนงขอไม่เปิดเผยได้ ซึ่งกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 35 ได้เปิดช่องในการให้ความคุ้มครองเรื่องสิทธิส่วนบุคคลไว้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนบัญชีทรัพย์สินฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง แม้จะต้องทำการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่กฎหมายได้คุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของบุคคลเหล่านี้ไว้เฉพาะกรณีที่มีการตรวจพบความผิดปกติแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้พบว่าผู้ที่มีรายได้เกิน 100 ล้านบาท ได้แก่ นางผุสดี ตามไท อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีรายได้รวม 747,563,429.33 บาท นางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย มีรายได้รวม 148,593,029.64 บาท คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ มีรายได้รวม 108,832,796.76 บาท

สำหรับผู้มีทรัพย์สินรวมสูงสุด คือ นายประกอบ จิรกิติ อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ มีทรัพย์สินรวม 2,139,949,433.01 บาท ถัดมาคือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต ส.ส. กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ มีรายได้รวม 187,627,2397.7 บาท และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มีรายได้รวม 1,781,689,266.83 บาท โดยรายได้รวมทั้งหมดของ ส.ส. ชุดนี้สูงถึง 2,623.76 ล้านบาท รวมทรัพย์สินทั้งหมดเป็นมูลค่า 52,896.06 ล้านบาท

หมายเหตุ : จากที่สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้นำเสนอข้อมูลตารางสินทรัพย์รวมของส.สก่อนหน้านี้ ที่ระบุว่า อันดับที่ 10 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน1,106,006,509 บาทนั้น ได้รับคำชี้แจงว่า “เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการที่ ท่านลงข่าว บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และมีการลงข่าวว่ามีนักการเมืองรำรวยผิดปกติ และทาง สตง.จะสอบโดย ดิฉันติดในลำดับที่10 คือนางกันตวรรณ ดิฉัน ขอเรียนให้ทราบว่า จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช ได้มีการ คำนวณ ยอดเงินฝากผิดพลาด จากยอดเงิน หลัก 1 ล้านบาท แต่เจ้าหน้าที่ป.ป.ช นำจุดทศนิยมไปคำนวณ กลายเป็น 1 พันล้าน ดิฉันได้ส่ง ภาพประกอบมาให้ท่านทราบ จึงขอความกรุณาตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูลด้วย เพราะทำให้ดิฉัน เสียหาย ขอบพระคุณมาณ ที่นี้” ทั้งนี้ได้มีการแก้ไขตารางใหม่เรียบร้อยแล้ว

ดูเพิ่มเติมบัญชีทรัพย์สิน ส.ส. หลังพ้นตำแหน่ง 1 ปี