ThaiPublica > เกาะกระแส > ประชาชนเฮ ผลงานชิ้นโบว์แดง มท.ไฟเขียวถ่ายสำเนาบัตรปชช.ด้านเดียว

ประชาชนเฮ ผลงานชิ้นโบว์แดง มท.ไฟเขียวถ่ายสำเนาบัตรปชช.ด้านเดียว

22 เมษายน 2013


ที่มาภาพ : postjung.com
ที่มาภาพ : postjung.com

เป็นตัวอย่างของเรื่องใหญ่ที่กำเนิดมาจากเรื่องเล็กอย่างแท้จริง

สำหรับประกาศจากกระทรวงมหาดไทยที่ให้ประชาชนสามารถถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพียงด้านหน้าด้านเดียวเท่านั้น โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 เรื่อง การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

เรื่องของเรื่องมาจากประชาชนร้องเรียนผ่านไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า การถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นการเสียค่าใช้จ่ายอย่างไม่จำเป็น

เมื่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนดังนั้น จึงเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในต้นปี2556 ที่ผ่านมา และมีผลสรุปว่า มีการใช้บัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ หรือ บัตรสมาร์ทการ์ด เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบัตรดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่แล้วในด้านหน้าบัตร

ฉะนั้นจึงเห็นควรให้มีการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพียงด้านเดียว ซึ่งนอกจากมีความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐแล้ว ยังลดภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 เสนอแนะมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการในบัตรตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน จะมีรายการและรายละเอียดของรายการในบัตร ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตรของผู้ถือบัตรปรากฎอยู่ด้านหน้าบัตรเพียงด้านเดียว

ใต้รูปของผู้ถือบัตรจะเป็นเลขหมายคำขอ ประกอบด้วยรหัสแสดงถึงสถานที่จัดทำบัตรตามที่กรมการปกครองกำหนดจำนวนสี่หลัก เลขแสดงจำนวนครั้งที่ทำบัตรของแต่ละบุคคลจำนวนสองหลัก และเลขตรวจสอบความถูกต้องของการออกบัตรจำนวนแปดหลัก

ด้านหลังของบัตรจะมีรหัสการผลิตบัตร และรหัสกำกับบัตรเพื่อการควบคุมการจ่ายบัตร ตามมาตรการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครอง ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับมติที่ประชุมร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนดังกล่าว

ดังนั้นกรณีหน่วยงายของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรหรือขอคัดสำเนาบัตรเพื่อประกอบการพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่ด้านหน้าควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเพียงด้านเดียว!