ดร.นริศ ชัยสูตร ประธาน คณะกรรมการสคฝ. (ซ้าย) กับ นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ผู้อำนวยการสคฝ. (ขาว)

ดร.นริศ ชัยสูตร ประธาน คณะกรรมการสคฝ. (ซ้าย) กับ นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ผู้อำนวยการสคฝ. (ขาว)