Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมการนำนโยบาย SDGs ของบริษัทมาปรับใช้ในประเทศไทย จาก 3 ยักษ์ใหญ่ เทสโก้ เชลล์ และอินเตอร์เฟซ เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของบริษัทในเป้าหมายรวมทั้งหมด

วิกฤตขยะอาหาร (3) มาตรการ นโยบายในระดับโลก และความเป็นไปได้ในประเทศไทย

วิกฤตขยะอาหาร (3) มาตรการ นโยบายในระดับโลก และความเป็นไปได้ในประเทศไทย พร้อมตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ อย่างอังกฤษกับแพลตฟอร์มใหม่ “FoodShare FoodCloud” หรือพิมพ์เขียวขยะอาหารและบทเรียนจากฮ่องกง และฝรั่งเศสกับกฎหมายห้ามทิ้งของกินได้

วิกฤตขยะอาหาร (2) ธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษาการลดความสูญเสียอาหารในห่วงโซ่อุปทาน

วิกฤตขยะอาหาร (2) ธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษาการลดความสูญเสียอาหารในห่วงโซ่อุปทาน ปฏิวัติขยะอาหารจากวางแผนเพาะปลูกสู่ขนส่ง

วิกฤตขยะอาหาร(1) สถานการณ์ขยะอาหารในไทย ความจริงที่ไม่เคยถูกพูดถึง

วิกฤตขยะอาหาร(1) สถานการณ์ขยะอาหารในไทย ความจริงที่ไม่เคยถูกพูดถึง ปัญหาที่ไม่มีใครมองเห็น เป็นวิกฤตที่จำเป็น “ต้องรับมือ”

Thailand SDGs Forum 2017#3: โรดแมป SDGs in Action เทสโก้ โลตัส – ประยุกต์การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้กับ Value Chain

โรดแมป SDGs in Action เทสโก้ โลตัส – ประยุกต์การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้กับ Value Chain ขององค์กร ลดขยะอาหาร…ไม่ทิ้งอาหารที่ยังทานได้…ไม่มีใครอยากโดนเท…นี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นตัวอย่างว่า เรานำเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในแต่ละส่วนของ Value Chain ของเราอย่างไรบ้าง