ไทยขาดน้ำจริงหรือ “ดร.สุเมธ” ชี้ ฝน 100 หยด เก็บได้ 3 หยด อย่างไรก็ไม่พอ

สำหรับปริมาณน้ำ 7-8 แสนล้าน ลบ.ม. จากน้ำฝน ประเทศไทยมีที่เก็บกักน้ำขนาดใหญ่บรรจุได้ประมาณ 6-7 หมื่นล้าน ลบ.ม.ในทุกปี แต่มีน้ำไหลลงเฉลี่ยเพียง 42,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งไม่เต็มอัตราที่มีอยู่ ขณะที่ความต้องการใช้งานมีประมาณ 1 แสนล้าน ลบ.ม. ตัวเลขแค่นี้คงเห็นภาพแล้วว่าบัญชีออมทรัพย์น้ำของเรากับปริมาณที่ต้องการใช้จ่ายไม่สมดุล ก็เป็นอีกปัญหาที่ต้องหาคำตอบว่าในภาวะนี้เราจะเลี้ยงดูลูกหลานได้อย่างไร ในเมื่อความต้องการเราต้องใช้ 100 บาท แต่มีทุนเพียง 40 บาท

โมเดลการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน “อิสราเอล – สิงคโปร์ – เนเธอร์แลนด์” …เพราะน้ำคือชีวิต ต้องไม่เสียน้ำสักหยด

น้ำในความหมายของเราคือ น้ำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝน น้ำทะเล น้ำในชั้นหิน น้ำบาดาล น้ำที่ใช้แล้ว น้ำเสียที่ต้องบำบัด การวางนโยบายจึงต้องทำความเข้าใจวัฏจักรน้ำทั้งระบบ และจัดการให้สัมพันธ์กัน เพราะน้ำในชั้นหิน น้ำที่ซึมซับสู่พื้นดิน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน การใช้น้ำบาดาลต้องมีการวิเคราะห์แร่ธาตุและสารเคมีในดินด้วย หากนำน้ำใต้ดินมาใช้มากๆ ก็อาจส่งผลให้ความเค็มซึมเข้ามาจนเกิดผลกระทบตามมา หากเข้าใจวัฏจักรของน้ำทั้งระบบก็จะทำให้สามารถใช้น้ำได้อย่างถูกวิธีแลยั่งยืน

เขื่อนแก่งเสือเต้น (ตอนที่3) : กระบวนการจัดการน้ำของ”ชุมชนสะเอียบ”

ชาวสะเอียบ แสดงศักยภาพชุมชน “จัดการน้ำ” แสดงให้รัฐเห็นว่า การจัดการน้ำไม่จำเป็นต้องเกิดจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และไม่จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้มากมายอย่างที่รัฐเข้าใจ