ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > ESG ที่สมดุลระหว่างพนักงาน นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ Walmart

ESG ที่สมดุลระหว่างพนักงาน นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ Walmart

23 ธันวาคม 2022


ซีรีส์ข่าวสร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” (Building “ESG-driven Society”) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน: สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม (environment), สังคม (social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (governance) เกิดการรับรู้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและประเทศไทยที่ยั่งยืน

shareholder activist กับการขับเคลื่อน ESG เป็นหนึ่งในชุดบทความที่นำเสนอภายใต้ซีรีส์ สร้างสังคมฉุกคิดด้วย…ESG เพื่อแสดงให้เห็นถึง “พลัง” ในการเป็นผู้ถือหุ้น ผลักดันให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้

ที่มาภาพ: https://corporate.walmart.com/about

เมื่อ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the United States — SCOTUS) พิพากษายกเลิกคำตัดสินคดี Roe v. Wade ที่เคยพิพากษาเมื่อปี 2516 ว่าการทำแท้งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ส่งผลให้สิทธิการทำแท้งของสตรีสหรัฐฯ[1] ที่ถูกกฎหมายมา 50 ปีต้องสิ้นสุดลง และนับตั้งแต่ 24 มิถุนายน การทำแท้งจะถือว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือผิดกฎหมาย

คำตัดสิน Roe v. Wade ให้สิทธิผู้หญิงในการยุติการตั้งครรภ์ใน 2 ช่วงแรกของระยะการตั้งครรภ์ที่มี 3 ช่วง

แต่คำตัดสินของศาลสูงล่าสุดทำให้คาดว่า การทำแท้งในรัฐเกือบครึ่งประเทศจะผิดกฎหมายหรือจำกัดการทำแท้งอย่างเข้มงวด

คำสั่งศาลสูงนี้ถือว่าเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน[2]สำหรับผู้หญิงในการกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (reproductive rights) ซึ่งเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงสามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย บนพื้นฐานของเสรีภาพและความรับผิดชอบว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มี กับใคร เมื่อไร อย่างไร และจะมีบุตรหรือไม่ มีเมื่อไร จำนวนกี่คน จะเว้นระยะห่างของการมีบุตรนานเท่าไร รวมทั้งการที่ผู้หญิงสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการคุมกำเนิด และเครื่องมือคุมกำเนิดที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพอันจะทำให้มีความปลอดภัยในการตั้งครรภ์และการคลอด ตลอดจนการส่งเสริมคุ้มครองให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจเรื่องดังกล่าวได้ โดยปราศจากการกีดกันทางสังคม ปราศจากการบังคับขู่เข็ญและปราศจากความรุนแรง

ประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้หญิงในสหรัฐฯ เพราะมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิของผู้หญิงในการทำแท้ง ก่อนมีคำตัดสิน หลายบริษัทได้ออกมาสนับสนุนการทำแท้งเมื่อเห็นว่าคำตัดสินในกรณี Roe v. Wade อาจจะถูกยกเลิก และมีการเรียกร้องต่อหลายบริษัทจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้แสดงท่าทีที่ชัดเจน รวมไปถึงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างวอลมาร์ต (Walmart Inc.)

บริษัทชั้นนำอื่นๆ ของสหรัฐฯ เช่น Amazon, Starbucks และ Microsoft ได้ประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง[3] ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางไปเข้าสู่กระบวนการนี้เป็นการดำเนินการที่จะช่วยรักษาคนงานไว้ได้

ผู้ถือหุ้นขอวอลมาร์ตประเมินความเสี่ยง-ทำแผนดูแลพนักงาน

ก่อนถึงวันกำหนดตัดสินของศาลสูง ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นนักเคลื่อนไหว หรือ activist shareholder ได้ยื่นข้อเสนอขอให้วอล์มาร์ต บริษัทค้าปลีกรายใหญ่จัดทำรายงานที่ประเมินผลกระทบต่อพนักงานหากศาลสูงสหรัฐยกเลิกสิทธิการทำแท้ง โดยข้อเสนอนี้ได้นำเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีวันที่ 1 มิถุนายน 2022 เพื่อให้มีการลงคะแนน

ข้อเสนอนี้จัดทำและยื่นโดย Clean Yield Asset Management ในนามของ Julie Kalish[4] ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นวอลมาร์ตมายาวนานเนื่องจากความกังวลว่าวอลมาร์ต อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากนโยบายของรัฐที่บังคับใช้หรือเสนอ ซึ่งจำกัดการดูแลสุขภาพการเจริญพันธุ์ จึงทำให้มูลค่าของผู้ถือหุ้นตกอยู่ในความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการของวอลมาร์ต ออกรายงานต่อสาธารณะก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2022 โดยละเว้นข้อมูลที่เป็นความลับและสิทธิพิเศษ และด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ทราบและที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท อันเกิดจากนโยบายของรัฐที่ประกาศใช้หรือเสนอ ซึ่งจำกัดสิทธิในการเจริญพันธ์อย่างรุนแรง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากการฟ้องร้องและการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทอาจนำไปใช้เพื่อลดหรือลดความเสี่ยงเหล่านี้

ผู้ถือหุ้นเสนอให้รายงานประเมินความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎหมายใหม่ที่จำกัดสิทธิในการเจริญพันธุ์อย่างเข้มงวด ตลอดจนกฎหมายจำกัดที่คล้ายคลึงกันที่เสนอหรือตราขึ้นในรัฐอื่นๆ รวมทั้งดุลยพินิจของคณะกรรมการ การวิเคราะห์ของคณะกรรมการอาจรวมถึงผลกระทบใดๆ ต่อการจ้างงาน การรักษาพนักงาน และประสิทธิภาพการทำงาน เช่นเดียวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการปิดหรือขยายการดำเนินงานในรัฐที่เสนอหรือออกกฎหมายและกลยุทธ์ที่เข้มงวด เช่น การสนับสนุนนโยบายสาธารณะใดๆ โดยบริษัท นโยบายการสนับสนุนทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลหรือการศึกษา

Molly Betournay ซึ่งเป็น Director-Social Research & Shareholder Advocacy จาก Clean Yield Asset Management ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อเสนอนี้จัดทำและยื่นโดย Clean Yield Asset Management ในนามของ Julie Kalish[5] นักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นนักเคลื่อนไหว โดยขอให้วอลมาร์ตรายงานความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดกับบริษัท อันเนื่องจากกฎหมายของรัฐที่เพิ่งประกาศใหม่ ที่จะจำกัดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพการเจริญพันธุ์ และขอให้คณะกรรมการพิจารณาว่ากฎหมายเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน การรักษาพนักงาน และประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร รวมทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับการปิดหรือขยายการดำเนินงานในรัฐที่ใช้กฎหมายจำกัดการเข้าถึงนี้

Betournay ชี้แจงต่อว่า ในฐานะนายจ้างที่มีอยู่ใน 50 รัฐ รวมถึงอีกหลายรัฐที่การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ถูกจำกัดอยู่แล้วและคาดว่าจะมีข้อจำกัดมากขึ้นหากคำตัดสิน Roe v. Wade ถูกยกเลิก วอลมาร์ตควรพิจารณาผลกระทบที่กฎหมายเหล่านี้จะมีต่อพนักงานและธุรกิจ การวิจัยพบว่าพนักงานคาดหวังและต้องการความคุ้มครองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุม การศึกษาบ่งชี้ว่าคนทำงานที่ได้รับการศึกษาระดับวิทยาลัยต้องการและคาดหวังการเข้าถึงความคุ้มครองการทำแท้ง และโดยสัดส่วน 2:1 ลูกจ้างต้องการอาศัยอยู่ในรัฐที่การทำแท้งเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและสามารถเข้าถึงได้ ทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของวอลมาร์ตในการรับสมัครพนักงาน

การที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทำแท้งอาจเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางพนักงานไม่ให้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้หญิงที่ไม่สามารถเข้าถึงการทำแท้งได้เมื่อจำเป็นจะมีโอกาสว่างงานมากกว่าผู้ที่ทำแท้งถึง 3 เท่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของวอลมาร์ตในการรักษาพนักงาน

ข้อจำกัดในการทำแท้งมีผลต่อความสามารถในการทำงานของผู้หญิงและลดกลุ่มผู้มีความสามารถให้น้อยลง สถาบันวิจัย Institute for Women’s Policy Research คาดการณ์ว่าผู้หญิงมากกว่าครึ่งล้านคนที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 44 ปีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ หากข้อจำกัดในการทำแท้งในระดับรัฐทั้งหมดถูกยกเลิก กลุ่มผู้มีความสามารถที่ลดลงนี้ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยกฎหมายใหม่ที่เข้มงวด

ความท้าทายเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับวอลมาร์ตซึ่งผู้หญิงคิดเป็น 55% ของพนักงานทั้งหมด 1.7 ล้านคนในสหรัฐฯ ที่เป็นผู้หญิง 935,000 คน

“ในมุมมองของเรา สภาพแวดล้อมในลักษณะนี้จะเป็นความท้าทายใหม่ๆ ของวอลมาร์ต ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การรักษาพนักงาน ประสิทธิภาพในแต่ละที่ สถานะต่อนโยบายสาธารณะ และเรื่องอื่นๆ เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อวอลมาร์ต ในการคาดการณ์การชะงักงันที่อาจเกิดขึ้นกับความสามารถในการให้บริการดูแลสุขภาพการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมแก่พนักงานทุกคน และดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักเหล่านี้ การรอดูสถานการณ์นั้นไม่เพียงพอและไม่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นและคุณภาพการจัดการ”

Rachel Brand ซึ่งมีตำแหน่งเป็น Secretary & Chief Legal Officer ของวอลมาร์ตให้คำตอบแก่ Molly Betournay จาก Clean Yield Asset Management ว่า คณะกรรมการบริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนคัดค้านข้อเสนอนี้ ตามเหตุผลที่ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการของวอลมาร์ตระบุในแถลงการณ์ค้านข้อเสนอนี้[6]ว่า “เราขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงคัดค้านข้อเสนอนี้ เพราะเราเชื่อว่าการจัดทำรายงานที่ร้องขอจะมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และด้วยเหตุนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวและเปลี่ยนเส้นทางทรัพยากรโดยไม่จำเป็น”

บริษัทที่ปรึกษาผู้รับมอบฉันทะ Institutional Shareholder Services (ISS) แนะนำให้นักลงทุนลงมติเห็นชอบกับข้อเสนอโดยระบุว่า “โอกาสที่พนักงานหญิงของบริษัทจะได้รับผลกระทบมีมากขึ้น”

ที่มาภาพ: https://corporate.walmart.com/newsroom/media-library

การจัดการสมดุล ESG ที่ท้าทาย

สำหรับผลการลงคะแนนในข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้นได้รับคะแนนเสียงเพียง 12.9% เท่านั้น[7] จึงไม่ผ่านความเห็นของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ตระกูลวอลตัน หรือครอบครัวของแซม วอลตัน ผู้ก่อตั้งวอลมาร์ต ปัจจุบันถือหุ้นในสัดส่วนราว 50% ในบริษัท จึงเป็นปราการที่ทำให้ยากจะได้การสนับสนุนจากเสียงนักลงทุนข้างมาก

วอลมาร์ตเป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่สุดในสหรัฐฯ มีสาขากว่า 5,000 แห่ง มีการจ้างงานในสัดส่วน 1% ของแรงงานในภาคเอกชนสหรัฐฯ ซึ่งสาขาราว 30% ของวอลมาร์ตตั้งอยู่ในรัฐที่กฎหมายพร้อมที่จะสั่งห้ามหรือจำกัดการทำแท้งอย่างเข้มงวดหาก คำตัดสินกรณี Roe v. Wade ถูกยกเลิก

รัฐอาร์คันซอ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของวอลมาร์ต มีข้อจำกัดมากมายทำให้เข้าถึงการทำแท้งได้ยาก หากคำตัดสินกรณี Roe v. Wade ถูกยกเลิก การทำแท้งในรัฐอาร์คันซอก็จะผิดกฎหมาย

การที่ข้อสนอของผู้ถือหุ้นซึ่งอิงมาตรฐาน E (environment), S (social), G governance ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูเหมือนว่าจะเป็นการพ่ายแพ้ของ ESG ท่ามกลางกระแสการขับเคลื่อน ESG จากหลายบริษัท

Clean Yield Asset Management พยายามผลักดันข้อเสนอที่คล้ายกันในปีที่แล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน Molly Betournay กล่าวว่า “เรามองว่านี่เป็นประเด็นการจัดการทุนมนุษย์”[8] “มันเกี่ยวข้องกับความสามารถของวอลมาร์ตในการทำให้สถานที่ทำงานมีความเท่าเทียมกันและครอบคลุม ซึ่งเรารู้ว่าวอลมาร์ตมุ่งมั่นที่จะทำ ดังนั้นเราจึงเชื่อจริงๆ ว่ารายงานในลักษณะนี้จะช่วยให้บริษัทยังคงเดินหน้าในการมุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างที่เท่าเทียมกันและครอบคลุม”

Mark Cohen ซึ่งมีตำแหน่ง Director of retail studies ที่ Columbia Business School กล่าวกับ Business Insider ว่า “วอลมาร์ตขึ้นชื่อมานานในการหลีกเลี่ยงประเด็นทางการเมืองประเภทนี้” “ไม่ว่าจะมีจุดยืนใดก็ตามในเรื่องนี้ก็จะสร้างความขัดแย้งทั้งกับลูกค้าและผู้ร่วมงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

แต่ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน วอลมาร์ตได้ขยายความคุ้มครองการทำแท้งให้กับพนักงาน โดยในบันทึก[9]ที่ส่งถึงพนักงานเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ระบุว่า แผนการดูแลสุขภาพของบริษัทจะครอบคลุมถึงการทำแท้งสำหรับพนักงาน “เมื่อมีความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อแม่ การข่มขืนหรือการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง การตั้งครรภ์นอกมดลูก การแท้ง หรือการไร้สัญญานการมีชีวิตของทารกในครรภ์”

ก่อนหน้านี้ แผนประโยชน์ของบริษัทครอบคลุมการทำแท้งเฉพาะในกรณีที่ “เมื่อสุขภาพของมารดาจะตกอยู่ในอันตรายหากปล่อยให้ทารกอยู่ในครรภ์จนครบกำหนด ทารกในครรภ์ไม่สามารถอยู่รอดได้ในกระบวนการคลอด หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหลังจากคลอด” จากสำเนานโยบายที่ The Associated Press ได้มา แต่ไม่ได้รับการยืนยันจากวอลมาร์ต

Donna Morris ซึ่งทำหน้าที่ chief people officer ของวอลมาร์ต ระบุในบันทึกถึงพนักงานว่า นโยบายใหม่จะให้ “การสนับสนุนการเดินทาง” สำหรับพนักงานที่ต้องการทำแท้งภายใต้แผนการดูแลสุขภาพรวมถึงผู้ที่อยู่ในอุปการะด้วย ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถเข้าถึงบริการที่ไม่สามารถหาได้ภายใน 100 ไมล์จากทำเลของพวกเขา

Bianca Agustin ซึ่งเป็น Director of corporate accountability program ของ United for Respect ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนพนักงานของวอลมาร์ต ให้ความเห็นว่า “เป็นการก้าวในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับบริษัทที่จ้างผู้หญิงจำนวนมาก”

และกล่าวว่า องค์กรต้องผนวก “การทำแท้งอย่างปลอดภัย” สำหรับพนักงานไว้ในรายการข้อเรียกร้องที่กดดันบริษัทเพื่อให้ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีขึ้น

Vanessa Burbano ศาสตราจารย์ จาก Columbia University’s Business School ซึ่งทำการวิจัยจุดยืนทางสังคมของบริษัทต่างๆ กล่าวว่า….

การขยายนโยบายการทำแท้งอย่างระมัดระวังของวอลมาร์ตแสดงให้เห็นว่า วอลมาร์ตพยายามรักษาสมดุลของแรงกดดันและความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากพนักงาน นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

“มันยากกว่าที่หลายคนคิดในตอนแรก” Burbano กล่าว “ไม่ใช่ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายจะมีความเห็นเหมือนกันในประเด็นเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ความท้าทายมาก พวกเขากำลังพยายามหาวิธีให้สอดคล้องกัน”

ในบันทึกที่ส่งให้พนักงานนั้น บริษัทยังระบุว่า จะเปิดตัวศูนย์ที่ให้บริการด้านการเจริญพันธุ์แก่พนักงาน เช่น การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย หรือการทำเด็กหลอดแก้ว นอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่า จะเพิ่มการสนับสนุนการตั้งครรภ์แทนเข้ามาและเพิ่มความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจาก 5,000 ดอลลาร์เป็น 20,000 ดอลลาร์ ในเดือนมิถุนายนวอลมาร์ตกล่าวว่าจะขยายการให้บริการ doulas หรือผู้ที่ช่วยเหลือผู้หญิงในระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติในการดูแลมารดา

ที่มาภาพ: https://corporate.walmart.com/newsroom/media-library

รู้จัก Clean Yield Asset Management

Clean Yield Asset Management เริ่มต้นจากผู้ก่อตั้งสองคน คือ Doug Fleer และ Rian Fried ซึ่งมีแนวคิดและความสนใจตรงกันในเรื่อง ความยุติธรรมทางสังคม สิ่งแวดล้อมและตลาดการเงิน จึงได้ก่อตั้ง Fried & Fleer Investments ขึ้นและตีพิมพ์วารสารด้านการลงทุนในหุ้น ในชื่อ The Clean Yield ที่แสดงรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดกรองทางสังคม รวมถึงโมเดลพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งพอร์ตโฟลิโอแบบจำลองของ The Clean Yield ได้รับความสนใจเพราะผลการดำเนินงานจากการลงทุนที่แข็งแกร่ง จึงได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง Clean Yield Asset Management เป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน[10]ในปี 1986

Clean Yield Asset Management เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆที่ได้ปรับการรับรองจาก Vermont Benefit Corporations ว่ามีมาตรฐานที่เข้มงวดด้านการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใสในเดือนเมษายน 2011

ปัจจุบัน Clean Yield Asset Management ให้บริการที่หลากหลาย เช่น การบริหารพอร์ต (portfolio management) การคัดกรอง (screening) การลงทุน โดยผนวกข้อมูลด้าน ESG เข้าไว้ในกระบวนการตัดสินใจ การลงทุนในธุรกิจที่สร้างสรรค์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น (impact investing) การลงทุนทางเลือก (alternative investing) การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (proxy voting) การเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้น (shareholder activism) ซึ่ง Clean Yield Asset Management ระบุว่า บริษัทมีส่วนร่วมกับบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับความท้าทายด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่การมีบทบาททางการเมืองขององค์กรไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Clean Yield Asset Management ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของ Julie Kalish ผู้ถือหุ้นของวอลมาร์ต

แหล่งข้อมูล:
[1] CNBC. 2022. Supreme Court overturns Roe v. Wade, ending 50 years of federal abortion rights.
https://www.cnbc.com/2022/06/24/roe-v-wade-overturned-by-supreme-court-ending-federal-abortion-rights.html
[2] มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง. สิทธิอนามัยเจริญพันธ์หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง.
https://www.whaf.or.th/files/2019/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D-Reproductive-Rights-The-Key-to-Women-s-Health.pdf
[3] Yahoo Finance. 2022. Walmart shareholder proposal on abortion ban impact fails
https://finance.yahoo.com/news/walmart-shareholder-proposal-abortion-ban-181342086.html
[4] Streeinsider.2022. Form PX14A6G Walmart Inc. Filed by: Clean Yield Group
https://www.streetinsider.com/SEC+Filings/Form+PX14A6G+Walmart+Inc.+Filed+by%3A+Clean+Yield+Group/20098083.html
[5] Walmart, Inc. 2022.Annual General Meeting.
https://corporate.walmart.com/media-library/document/walmart-inc-wmt-annual-general-meeting-june-1-2022/_proxyDocument?id=00000181-3553-df39-a3bf-f7dfa1ac0000
[ุ6] Pluralist.2022. ESG LOSS! WALMART SHAREHOLDERS REJECT WOKE PRO-ABORTION PROPOSAL.
https://pluralist.com/esg-loss-walmart-shareholders-reject-woke-pro-abortion-proposal/
[7] Reuters.2022.Walmart shareholder proposal for report on abortion ban impact fails.
https://www.reuters.com/world/us/walmart-shareholder-proposal-abortion-ban-impact-fails-2022-06-01/
[8] LIVEACTION.2022. Walmart shareholders reject abortion resolution.
https://www.liveaction.org/news/walmart-shareholders-reject-abortion-resolution/
[9] NBCNews.2022.Walmart expands abortion coverage for employees.
https://www.nbcnews.com/news/us-news/walmart-expands-abortion-coverage-employees-rcna44063
[10] Clean Yield Asset Management.https://www.cleanyield.com/history/