ThaiPublica > สู่อาเซียน > ASEAN Roundup เวียดนามมุ่งประเทศพัฒนา รายได้สูงปี 2050

ASEAN Roundup เวียดนามมุ่งประเทศพัฒนา รายได้สูงปี 2050

30 ตุลาคม 2022


ASEAN Roundup ประจำวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565

 • เวียดนามมุ่งประเทศพัฒนา รายได้สูงปี 2050
 • อีคอมเมิร์ซเวียดนามโตเร็วสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2026
 • อินโดนีเซีย Second Home Visa ให้อยู่ได้นาน 10 ปี
 • ไทย-ลาวร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5
 • เวียดนามมุ่งประเทศพัฒนา รายได้สูงปี 2050

  ภาพต้นแบบจาก: https://www.uncovervietnam.com/ho-chi-minh-city-vietnam/
  เวียดนามตั้งเป้าที่จะพัฒนาให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงและมีฐานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยภายในปี 2050 โดยรัฐบาลได้จัดทำแผนใหม่สำหรับการพัฒนาในอนาคตของเวียดนาม ที่ครอบคลุมรายได้เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมที่ทันสมัย ​​โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมาตรการในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

  แผนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมติรัฐบาลเมื่อเร็วๆ ว่าด้วยแผนแม่บทแห่งชาติสำหรับช่วงปี 2021-2030 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเวียดนามให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีรายได้สูง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 27,000-32,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2050 นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของแผนเวียดนามมุ่งมั่นที่จะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงโดยมีฐานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยภายในปี 2030

  แผนแม่บทแห่งชาติซึ่งลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรี Le Van Thanh จะถูกส่งไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  ในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบนที่มีฐานอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ​​เวียดนามจะมีพื้นที่การพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นหนึ่งเดียว และยั่งยืน พร้อมด้วยศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่มีพลวัต และเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

  เวียดนามจะมีความสามารถในการรักษาสมดุลที่สำคัญ ยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงด้านพลังงาน ความมั่นคงด้านอาหารและแหล่งน้ำ และในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  เนื้อหาและชีวิตทางจิตวิญญาณของผู้คนจะได้รับการยกระดับและตอกย้ำประกันการป้องกันและความมั่นคงของชาติ

  เวียดนามจะพยายามทำให้ GDP เติบโตเฉลี่ยประมาณ 7% ในช่วงปี 2021-2030 โดยภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงจะเพิ่มขึ้น 8-8.5%

  ภายในปี 2030 GDP ต่อหัวคาดว่าจะสูงถึง 7,500 ดอลลาร์ สัดส่วนของภาคบริการใน GDP จะมากกว่า 50% สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างจะมากกว่าร้อยละ 40 แต่ภาคการเกษตร ป่าไม้และการประมงจะน้อยกว่า 10% ขณะที่ผลิตภาพรวม (TFP) จะมีส่วนต่อการเติบโตของประเทศจะสูงถึง 50%

  เวียดนามตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสองพื้นที่ที่มีพลวัตร(Dynaic Zone) เพื่อเป็นเสาหลักการเติบโตในฮานอยและเมืองโฮ จิมินห์ โดยจะมีระเบียงเศรษฐกิจในภาคเหนือ – ใต้, หล่าวกาย – ฮานอย – ไฮฟอง – กว๋างนิญ และหม็อกบ่าย -โฮ จิมินห์ – วุงเต่า

  แผนดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ​​พื้นที่พัฒนาร่วมกับระบบเขตเมืองแห่งชาติ และพื้นที่เมืองอัจฉริยะสีเขียว จะปรับปรุงความเชื่อมโยงระหว่างเขตเมืองและชนบท โดยมีอัตราการเป็นเมืองมากกว่า 50%

  การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลจะได้รับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยเน้นที่รัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมดิจิทัล สัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของ GDP

  ภายในปี 2030 คาดว่า จำนวนประชากรจะสูงถึง 105 ล้านคน ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ตั้งเป้าที่จะยังคงสูงกว่า 0.7 และอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ปี ซึ่งอายุขัยที่มีสุขภาพดีคืออย่างน้อย 68 ปี

  พื้นที่ชั้นที่อยู่อาศัยเฉลี่ยต่อหัวในเขตเมืองจะมีขนาดอย่างน้อย 32 ตารางเมตร

  ในด้านการศึกษา เวียดนามตั้งเป้าที่จะยกระดับระบบการศึกษาไปสู่ระดับสูงในภูมิภาค โดยติดอันดับหนึ่งในสิบประเทศที่มีระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในเอเชีย

  อัตราส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยจะสูงถึง 260 คนต่อประชากร 10,000 คน และอัตราคนงานที่ผ่านการฝึกอบรมที่มีวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตรจะอยู่ที่ 35-40% ของแรงงานทั้งหมด

  ในแง่ของบริการด้านสุขภาพ เวียดนามจะปรับปรุงบริการของตนให้ทัดเทียมกับประเทศที่ก้าวหน้าในภูมิภาค ด้วยเครือข่ายสถานพยาบาลระดับชาติเพื่อยกระดับสุขภาพของประชากรทั้งหมด

  ภายในปี 2030 เวียดนามจะมีเตียงในโรงพยาบาลขนาด 35 เตียงและแพทย์ 19 คนต่อประชากร 10,000 คนในสถานพยาบาลสาธารณะ

  ภายใต้แผนดังกล่าว เวียดนามได้ตั้งเป้าไว้สูงที่จะบรรลุสถานะรายได้สูงภายในปี 2050

  ในช่วงเวลานี้ เวียดนามจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ GDP ที่ 6.5-7.5% และ GDP ต่อหัวคาดว่าจะสูงถึง 27,000-32,000 ดอลลาร์ อัตราการขยายตัวของเมืองจะสูงถึง 70-75%

  เวียดนามจะเป็นสังคมประชาธิปไตยและอารยะ พร้อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและสอดคล้องกัน ตลอดจนมีการพัฒนาที่ประสานและยั่งยืนในภูมิภาคต่างๆ

  เป้าหมายของเวียดนามยังรวมไปถึงระบบเมืองที่ชาญฉลาด ทันสมัย ​​และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดี การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวและการปล่อยคาร์บอนต่ำ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูง และการป้องกันประเทศและความมั่นคงที่วางใจได้

  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ รัฐบาลได้กำหนดภารกิจสำคัญ ไว้คือ ต้องสร้างกรอบพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พลังงาน พื้นที่ในเมือง โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การชลประทาน การป้องกันภัยพิบัติ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมและสังคม

  เวียดนามจะเป็นตลาดเศรษฐีพันล้านเติบโตเร็วที่สุดในทศวรรษหน้า

  รายงานของ The Centi-Millionaireคาดว่า เวียดนามจะเป็นตลาดเศรษฐีพันล้านซึ่งมีสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ 100 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปที่เติบโตเร็วที่สุด ในทศวรรษหน้า

  รายงานที่เผยแพร่โดยบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน Henley & Partners เมื่อเร็วๆ นี้ คาดการณ์อัตราการเติบโตที่น่าทึ่ง 95% ศูนย์กลางการผลิตที่เกิดขึ้นใหม่ในเอเชียแห่งนี้คาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐีพันล้านในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยี และภาคบริการทางการเงิน

  นอกจากนี้ ควรเร่งการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพื้นที่การพัฒนา เพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและสาขาต่างๆ ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ

  ประเทศยังต้องพัฒนาเสาหลักแห่งการเติบโตที่สำคัญ และเลือกภูมิภาคที่มีข้อได้เปรียบพิเศษจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงิน ตั้งหน่วยบริหารเศรษฐกิจพร้อมกลไกและนโยบายพิเศษเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ส่งเสริมกลไกและนโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน และหมู่เกาะต่างๆ

  รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อท่าเรือ สนามบิน ประตูชายแดนระหว่างประเทศ ศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ใจกลางเมือง และศูนย์กลางเศรษฐกิจ

  พื้นที่พัฒนาจะแบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่ ภาคกลางตอนเหนือและบนภูเขา (14 จังหวัด) ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง (11 เมืองและจังหวัด); ชายฝั่งตอนกลางตอนเหนือและชายฝั่งตอนกลาง (14 เมืองและจังหวัด) ที่ราบสูงตอนกลาง (ห้าจังหวัด) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (6 เมืองและจังหวัด) และภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (11 เมืองและจังหวัด)

  กระทรวงแผนงานและการลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรมการเมือง และคณะกรรมการกลางพรรค แล้วจัดทำแผนแม่บทระดับชาติให้เสร็จสิ้นแล้วเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ

  กระทรวงจะรับผิดชอบในการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อแผนแม่บทแห่งชาติเสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อรัฐสภา

  อีคอมเมิร์ซเวียดนามโตเร็วสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2026

  ที่มาภาพ: https://en.vietnamplus.vn/vietnams-ecommerce-predicted-to-grow-fastest-in-sea-by-2026/242829.vnp

  ตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามจะเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2026 จากการเปิดเผยของ กีแจ ซอง ผู้บริหาร Amazon Global Selling Vietnam โดยอ้างถึงรายงานล่าสุด ในงานเปิดตัวสัปดาห์แอมะซอนในกรุงฮานอยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม

  แม้เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวอย่างไม่เท่าเทียมกันหลังจากการระบาดของ COVID-19 แต่อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในโลก รวมถึงเวียดนาม ยังคงมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

  ข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่าอีคอมเมิร์ซทั่วโลกน่าจะขยายตัว 28.4% ต่อปีระหว่างปี 2020 ถึง 2027 ในขณะเดียวกันรายได้จากอีคอมเมิร์ซแบบ B2C ในเวียดนามคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในแต่ละปี

  ที่เห็นได้ใน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2021 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2022) ผู้ขายเวียดนามเติบโตอย่างน่าประทับใจใน Amazon ด้วยผลิตภัณฑ์ “Made in Vietnam” เกือบ 10 ล้านชิ้นที่ส่งมอบให้กับผู้ซื้อทั่วโลกผ่านทาง Amazon และจำนวนผู้ขายก็เพิ่มขึ้น 80% จากปีก่อนหน้าเช่นกัน

  ซองกล่าวว่า กลยุทธ์ปี 2023 ของ Amazon สำหรับเวียดนามจะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับการรับรู้และความพร้อมสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในประเทศ ช่วยสร้างแบรนด์ระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์เวียดนาม ช่วยเหลือบริการด้านโลจิสติกส์เพื่อขยายไปทั่วโลก ยกระดับประสบการณ์ของผู้ขาย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตาร์ตอัพ

  Lai Viet Anh รองผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม (iDEA) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อีคอมเมิร์ซในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องถึง 25 – 30% ในขณะที่ขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 13.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 โดยมีมูลค่ามากกว่า 7% ของสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่หมุนเวียนทั้งหมด และกลายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนอกเหนือจากช่องทางแบบดั้งเดิม

  แม้ได้รับผลกระทบของโรคระบาดในปี 2020 และ 2021 แต่อีคอมเมิร์ซยังคงเฟื่องฟูในเวียดนาม Anh คาดการณ์ว่าจะเติบโตเป็นเลขสองหลักในปีนี้ และติดอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในอนาคตข้างหน้า iDEA จะเพิ่มความร่วมมือกับ Amazon เพื่อสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเวียดนามในการเข้าร่วมตลาดโลก

  อินโดนีเซีย Second Home Visa ให้อยู่ได้นาน 10 ปี

  ภาพต้นแบบ: https://th.hotels.com/go/indonesia
  คณะกรรมการตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียภายใต้กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนได้ประกาศกฎและข้อกำหนดสำหรับ “Second Home Visa” อย่างเป็นทางการ ในหนังสือเวียนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2022

  วิโดโด เอกัตจาห์จานา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า “ในช่วงก่อนการประชุมสุดยอด G20 เราได้เปิดตัววีซ่า ‘ Second Home Visa’ อย่างเป็นทางการแล้ว เป้าหมายคือการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาที่บาหลีและจุดหมายปลายทางอื่นๆ อีกหลายแห่ง”

  วิโดโด ได้เชิญชวนให้สนับสนุนของผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวในบาหลี เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศ

  รายงานบนเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซีย รัฐบาลมีเป้าหมายเจาะจงไปที่ชาวต่างชาติและชาวอินโดนีเซียที่อยู่ในต่างประเทศและต้องการมาพำนักในอินโดนีเซีย และมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศในทางบวก วีซ่าประเภทใหม่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในอินโดนีเซียเป็นเวลา 5 หรือ 10 ปีจากการลงทุนและการจ้างงาน

  ขั้นตอนการสมัครวีซ่า second home visa ก็ง่ายขึ้น โดยอนุญาตให้สมัครทางออนไลน์ ซึ่งเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้คือ หนังสือเดินทางที่ถูกต้องซึ่งมีอายุเหลือ 36 เดือน หลักฐานทางการเงินในรูปแบบของใบรับรองยอดจากธนาคาร หรือการค้ำประกันทางการเงิน ในจำนวน 2 พันล้านรูเปียะห์ รูปถ่ายหนังสือเดินทางสีล่าสุดขนาด 4 ซม. x 6 ซม. บนพื้นหลังสีขาว ประวัติย่อ

  ค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการที่มาพร้อมกับการขอวีซ่า second home visaคือ 3 ล้านรูเปียะห์ และมีบริการชำระเงินออนไลน์สำหรับวีซ่าใหม่

  วิโดโดกล่าวว่า second home visa ใหม่จะมีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศการอำนวยความสะดวกด้านการย้ายถิ่นฐานใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2022

  ไทย-ลาวร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5

  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.10 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 เพื่อเป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ณ จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย

  ในการเดินทางครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญฝ่ายไทยร่วมงานด้วย ดังนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือทวิภาคีกับ นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ซึ่งภายหลังการหารือ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้

  นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้าง สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 5 ซึ่งเป็นไปตามที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ที่ไทย เชื่อมั่นว่าสะพานแห่งนี้จะเป็นอีกช่องทางให้ประชาชนตามแนวชายแดนไปมาหาสู่กันได้สะดวกมากขึ้น และเชื่อว่าจะมีสะพานแห่งอื่นๆ เพิ่มอีก และขอให้ดูแลคนไทยในประเทศลาว ซึ่งคนไทยก็จะดูแลคนลาวในไทยเช่นกัน

  นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ ไทย-ลาว มีสะพานเชื่อมโยง แต่ถึงจะไม่มีสะพานคนไทย-คนลาวก็มีใจเชื่อมใจ ขอให้จดจำถ้อยคำ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่พึ่งพาถ้อยอาศัยระหว่างสองประเทศ “กินข้าวร่วมนา กินปลาร่วมน้ำ”

  นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าสะพานแห่งนี้ จะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่แสดงถึงความเป็นมิตรที่ใกล้ชิด และยิ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ของประเทศและประชาชนทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และจะเป็นสะพานที่เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทั้งสองประเทศ เนื่องจากจะเป็นทางเลือกการขนส่งระหว่างไทยกับ สปป. ลาว รวมทั้งส่งเสริมการขนส่งเส้นทางหมายเลข 8 (R8) ระหว่างไทย–ลาว–เวียดนามให้สะดวกยิ่งขึ้น

  ในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบรางของไทยกับรถไฟลาว – จีน นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายหารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อลดอุปสรรคในการขนส่งและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีให้เต็มที่ ซึ่งต้องการเห็นความคืบหน้า อำนวยความสะดวก ขจัดอุปสรรคต่างๆ

  ในโอกาสนี้ ภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้กล่าวแสดงความยินดี และความร่วมมือโครงการฯ ยินดีและเป็นเกียรติ ที่ได้มาร่วมงานที่มีความหมายเป็นสิริมงคลในวันนี้การก่อสร้างนี้เป็นความพยายามมุ่งมั่นของรัฐบาลทั้งสองประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทั้งสองฝั่ง การขนส่ง ส่งเสริมการค้า การลงทุน ท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาในทั้งสองประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุด ของประเทศและประชาชน และในตอนท้ายได้อวยพรให้สองประเทศเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

  จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปยังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมพิธีฯ

  อนึ่ง เมื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) แล้วเสร็จ จะทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณด่านชายแดนฝั่งจังหวัดบึงกาฬ และชายแดนฝั่งแขวงบอลิคำไซ ให้เป็นอีกหนึ่งประตูการค้าที่สำคัญ ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาว ทำให้การขนส่งสินค้าจากไทยไปสู่ตลาดจีนตอนใต้คล่องตัวขึ้น โดยเฉพาะ “ยางพารา” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า จากไทยไปสู่ตลาดในจีนตอนใต้ และเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคกลางของ สปป.ลาว สู่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังของไทย เพื่อส่งออกทางทะเลต่อไปยังภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดและเดินทางไปมาหากันได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มจุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยว 3 ประเทศ “ไทย-ลาว-เวียดนาม” ภายหลังการคมนาคมเชื่อมโยงถึงกัน