ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > BPP เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน เดินหน้าลงทุน
โซลาร์ฟาร์ม อีก 2 แห่งในเวียดนาม

BPP เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน เดินหน้าลงทุน
โซลาร์ฟาร์ม อีก 2 แห่งในเวียดนาม

25 มกราคม 2022


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชูง็อก (Chu Ngoc) กำลังผลิต 15 เมกะวัตต์ ในจังหวัดเกียลาย (Gia Lai)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าขยายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ล่าสุดได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (SPA) ผ่านบริษัท BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชูง็อก (Chu Ngoc) กำลังผลิต 15 เมกะวัตต์ ในจังหวัดเกียลาย (Gia Lai) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น็อนไห่ (Nhon Hai) กำลังผลิต 35 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนินห์ถ่วน มูลค่าการลงทุนรวม 26.69 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 883 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนจาก BPP และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 50 ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนส่วนของ BPP 13.35 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 442 ล้านบาท ส่งผลให้ BPP มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 25 เมกะวัตต์ เป็นการขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนามเป็นครั้งที่สองต่อจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮาติ๋ญที่ลงนามสัญญาซื้อขายไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “BPP ยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่อขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่าน บริษัทฯ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮาติ๋ญ กำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกที่ BPP ลงทุนในเวียดนาม โดยเวียดนามนับเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์ที่ BPP มุ่งขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงและมีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนจากภาครัฐอีกด้วย ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งนี้ มีจุดเด่นหลายประการ เช่น ตั้งอยู่ในพื้นที่ความเข้มของแสงอาทิตย์ในระดับดีเยี่ยมและยาวนาน มีราคารับซื้อไฟฟ้า (FiT) ที่ 9.35 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นอัตราที่ดี รวมทั้งมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN) ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี ส่งผลถึงกระแสเงินสดที่บริษัทจะได้รับอย่างมั่นคงในระยะยาว ซึ่งทั้ง 2 แห่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตอยู่แล้ว จึงสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทันที”

โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมกัน 50 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของ BPP 25 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชูง็อก ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียลาย บริเวณพื้นที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม มีกำลังผลิต 15 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น็อนไห่ ตั้งอยู่ในจังหวัดนินห์ถ่วน อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม มีกำลังผลิต 35 เมกะวัตต์ การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา และการรอได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่2/2565

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น็อนไห่ (Nhon Hai) กำลังผลิต 35 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนินห์ถ่วน มูลค่าการลงทุนรวม 26.69 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 883 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 4/2564 ที่ผ่านมา BPP ยังได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคเซนนุมะ (Kesennuma) ขนาดกำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นิฮอนมัสซึ (Nihonmatsu) ขนาดกำลังผลิต 12 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิราคาวะ (Shirakawa) ขนาดกำลังผลิต 10 เมกะวัตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ปัจจุบัน BPP มีกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุนรวม 3,389 เมกะวัตต์เทียบเท่า ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 ในเวียดนาม กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะ COD ในไตรมาส 1/2565 อีกด้วย

การลงทุนต่อเนื่องในเวียดนามครั้งนี้ เป็นตอกย้ำการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่มุ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเพื่อสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว สะท้อนความมุ่งมั่นในการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ในสัดส่วนที่สมดุลระหว่างพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์ โดยมาจากพลังงานหมุนเวียน 800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และสอดคล้องตามหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี) เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

………

BPP Accelerates Its “Renewable” Portfolio Acquiring Two More Solar Farms in Vietnam

Banpu Power Public Company Limited (BPP), a leading power-generating company operating both thermal power and renewable power businesses across the Asia-Pacific region, has continued its commitment to expand renewable power capacity aligning with the Greener & Smarter strategy. Recently, BPP has entered into a Sales and Purchase Agreement (SPA) through BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) for the acquisition of two operating solar farms in Vietnam including Chu Ngoc solar power plant with a capacity of 15 MW in Gia Lai province, and Nhon Hai solar power plant with a capacity of 35 MW in Ninh Thuan province. The purchase consideration is in the amount of USD 26.69 million, equivalent to approximately THB 883 million. This investment is from BPP and Banpu Public Company Limited, which equally hold 50% shareholding, resulting in an equity investment of USD 13.35 million, approximately THB 442 million, and an equity capacity of 25 MW for BPP. This marks the second achievement of BPP’s solar power plant acquisition in Vietnam last year after having signed the SPA for Ha Tinh, a 50-MW solar power plant in early December

Mr. Kirana Limpaphayom, Chief Executive Officer of Banpu Power Public Company Limited, said, “BPP is continuously striving to expand our renewable power portfolio in alignment with the Greener & Smarter strategy. In December 2021, we acquired Ha Tinh, a 50-MW operating solar farm as our first solar asset in Vietnam, one of the strategic countries for BPP’s renewable business expansion due to its high energy demand and the government’s support. The two power plants offer various advantages including but not limited to the high solar irradiance and long sunshine duration and being entitled to the Feed-in-Tariff (FiT) at a favorable rate of US cents 9.35/kWh. The facilities supply electricity through the national grid system under a Power Purchase Agreement with Vietnam Electricity (EVN) for a period of 20 years, resulting in long-term positive and regular cashflow for BPP. Also, both power plants are the operating assets which can provide immediate revenue to the Company.”

The solar power plants have a combined capacity of 50 MW, of which BPP will have an equity-based power capacity of 25 MW. The 15-MW Chu Ngoc power plant is in Gia Lai province in the central highlands while the 35-MW Nhon Hai solar power plant is in Ninh Thuan province in the Eastern South region. This investment remains subject to certain adjustments, conditions and precedents outlined in the SPA and customary approvals, and completion is expected to take place in Q2/2022.

Moreover, since Q4/2021, BPP has successfully achieved Commercial Operation Date (COD) of three solar power plants in Japan including, Kesennuma with a capacity of 20 MW, Nihonmatsu with a capacity of 12 MW, and Shirakawa with a capacity of 10 MW. As a result, BPP currently has total equity-based power capacity of 3,389 MWe. Furthermore, Vinh Chau wind power plant project, Phase 1, in Vietnam, with a capacity of 30 MW is currently under construction with continued progress and expected to achieve COD in Q1/2022.

This investment reflects BPP’s commitment to expanding its power generation capacity and balancing its portfolio between thermal and renewable energy to achieve the target of 5,300 Mwe including 800 MW of renewables by 2025, while adhering to the ESG (Environmental, Social and Governance) principles to generate sustainable value stakeholders in every country we operate.