ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลอาญาคดีทุจริต ฯนัดสั่งคดีฟ้องบอร์ด ทอท. ปมรื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี 27 พ.ค.นี้

ศาลอาญาคดีทุจริต ฯนัดสั่งคดีฟ้องบอร์ด ทอท. ปมรื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี 27 พ.ค.นี้

19 เมษายน 2021


นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (คนที่ 2 จากซ้ายมือ)

ศาลอาญาคดีทุจริต ฯ นัดฟังคำสั่ง-ไต่สวนคดี “ชาญชัย” ฟ้องบอร์ด ทอท. ปมรื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี ไม่เป็นตาม พ.ร.บ.วินัยการคลังฯ 27 พ.ค.64 พร้อมสั่ง ทอท.ทำหนังสือชี้แจงส่งศาลใน 19 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งคดี นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายประสงค์ พูนธเนศ อดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กับพวกรวม 14 คน ในข้อกล่าวหา ปฏิบัติ หรือ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีคณะกรรมการ ทอท.มีมติอนุมัติ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของสัญญาอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูมิภาค (เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต) และสัญญาอนุญาตประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งหมด 5 ฉบับนั้น อาจเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม ครม.อนุมัติก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน จึงขอให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย

หลังจากที่ศาลอาญาคดีทุจริต ฯได้ตรวจสอบคำบรรยายฟ้องของโจทก์แล้ว พบว่าโจทก์ยังไม่ได้บรรยายฟ้องให้ครบถ้วน ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 2559 มาตรา 15 วรรค 1 และให้โจทก์ระบุให้ชัดเจนว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่กล่าวหาอย่างไร รวมทั้งโจทก์ยังไม่ได้ชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปได้ ศาลอาญาคดีทุจริต ฯ จึงมีคำสั่งให้โจทก์ดำเนินการดังต่อไปนี้

    1.ให้โจทก์บรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่า จำเลยทั้ง 14 คน ตามที่โจทก์อ้างว่ากระทำความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ หรือ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับในบทบัญญัติของกฎหมาย มาตราใด หรือไม่ อย่างไร และจำเลยทั้ง 14 คน เกี่ยวข้องกับขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวอย่างไร
    2.ให้โจทก์บรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่า จำเลยทั้ง 14 คน ที่โจทก์อ้างว่ากระทำความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่มีพฤติการณ์อย่างไร พร้อมกับให้ชี้ช่องพยานหลักฐาน เพื่อสนับสนุน หรือ แสดงให้เห็นถึงการกระทำ และพฤติการณ์ของจำเลยให้เพียงพอที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

ดังนั้น ศาลอาญาคดีทุจริต ฯ จึงคำสั่ง “ให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง โดยให้จัดทำคำฟ้องฉบับสมบูรณ์พร้อมพยานเอกสารส่งให้ศาลภายใน 30 วัน นับจากวันนี้ หากโจทก์ไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลข้อใดข้อหนึ่งตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่าไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งไม่รับฟ้อง

นอกจากนี้ศาลอาญาคดีทุจริต ฯได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของศาลทำหนังสือถึงบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยขอให้ ทอท.ทำหนังสือชี้แจ้งการดำเนินการในกรณีต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในคำฟ้องของโจทก์ พร้อมบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องส่งให้ศาลอาญาคดีทุจริตฯภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยให้เลื่อนนัดฟังคำสั่ง หรือ คำพิพากษาและกำหนดวันไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น.

สำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้มีทั้งหมด 14 ราย ประกอบด้วย นายประสงค์ พูนธเนศ , นายธวัชชัย อรัญญิก , นายธานินทร์ ผะเอม , น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ , นายมานิต นิธิประทีป , นายวราห์ ทองประสินธุ์ , นายสราวุธ เบญจกุล , พ.อ.อ. ภานุพงศ์ เสยยงคะ , พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก , นายกฤษณ์ เสสะเวช , นายกฤชเทพ สิมลี , นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ , นายณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ

  • “ชาญชัย” ฟ้องบอร์ด ทอท.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ “รื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี”
  • AOT รื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี (3): ถามดังๆ เมื่อ AOT สวม 2 หมวก เลือกปฏิบัติได้ตามพอใจหรือไม่!!
  • AOT รื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี (4): “อดีต รมว.คลัง” โต้ AOT กาง “เหตุ-ผล” แก้สัญญาดิวตี้ฟรี ทำไมต้องขอ ครม.อนุมัติ