ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลอาญาคดีทุจริตฯ รับไต่สวนคดีฟ้องบอร์ด ทอท.ปมรื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ รับไต่สวนคดีฟ้องบอร์ด ทอท.ปมรื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี

25 มิถุนายน 2021


นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (คนที่ 2 จากซ้ายมือ)

ศาลอาญาคดีทุจริต ฯ รับไต่สวนคดี “ชาญชัย” ฟ้องบอร์ด ทอท.ปมรื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี ไม่เป็นตามกฎหมาย อาจก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 4.2 หมื่นล้านบาท พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ศาลทำหนังสือถามคณะกรรมการ ป.ป.ช.-ป.ป.ท.เคยตรวจสอบประเด็นนี้หรือไม่?

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งคดีที่ อท.46/2564 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายประสงค์ พูนธเนศ อดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กับพวกรวม 14 คน ข้อกล่าวหา ปฏิบัติ หรือ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีคณะกรรมการ ทอท.มีมติอนุมัติ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของสัญญาอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูมิภาค (เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต) และสัญญาอนุญาตประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งหมด 5 ฉบับนั้น อาจเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม ครม.อนุมัติก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน จึงขอให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย

ภายหลังจากที่ศาลได้ตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้ว มีความเห็นว่า “เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยคำฟ้องของโจทก์เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 2559 มาตรา 15 จึงให้รับคดีไว้ใต่สวนมูลฟ้อง และให้นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. และให้นัดไต่สวนมูลฟ้อง 1 นัด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” สำหรับสาเหตุที่นัดนาน เนื่องจากคู่ความมีวันว่างไม่ตรงกัน”

นอกจากนี้ศาลอาญาคดีทุจริต ฯ ยังได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีส่งหนังสือพร้อมสำเนาคำฟ้องส่งถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อตรวจสอบว่ามีการกล่าวหาจำเลยทั้ง 14 ในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นฟ้องหรือไม่ แล้วแจ้งให้ ศาลทราบเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลต่อไป

  • ศาลอาญาคดีทุจริต ฯนัดสั่งคดีฟ้องบอร์ด ทอท. ปมรื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี 27 พ.ค.นี้
  • “ชาญชัย” ฟ้องบอร์ด ทอท.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ “รื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี”
  • AOT รื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี (3): ถามดังๆ เมื่อ AOT สวม 2 หมวก เลือกปฏิบัติได้ตามพอใจหรือไม่!!
  • AOT รื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี (4): “อดีต รมว.คลัง” โต้ AOT กาง “เหตุ-ผล” แก้สัญญาดิวตี้ฟรี ทำไมต้องขอ ครม.อนุมัติ
  • สำหรับประเด็นข้อกล่าวหาที่นายชาญชัย ฟ้องบอร์ด ทอท.ทั้ง 14 คน ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีมติปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนในสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทอท. เป็นวงเงินรวมประมาณ 42,971 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุม บอร์ด ทอท.มีได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานฉบับที่ 1-5 โดยมีมติอนุมัติ ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าผลประโยซน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ โดยยกเว้นการเรียกเก็บคำผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือนหรือรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 มีนาคม 2565 รวม 26 เดือน อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชน และฝ่าฝืน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 มาตรา 27, พ.ร.บ.จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 93 วรรคแรก มาตรา 93 วรรค 5 ,พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 มาตรา 89/7 ,281/2,331,314,315 และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด 2535 มาตรา 215 อาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน 9,302 ล้านบาท
  • วันที่ 22 เมษายน 2563 และวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมบอร์ด ทอท.มีมติให้แก้ไขสัญญาที่ 5 โดยมีมติปรับลดรายได้ขั้นต่ำหลังวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยนำจำนวนผู้โดยสารในปี 2562 มาเป็นฐานในการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนชั้นต่ำคงที่ และในการประชุมบอรด์ ทอท.ครั้ง 7/2563 มีมติขยายระยะเวลาปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ออกไปอีก 1 ปี (เป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าได้) อีกทั้งยังมีมติขยายอายุสัญญาที่ 3 -5 ต่อไปอีก 1 ปี จากปี 2574 ไปเป็นปี 2575 อาจเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 มาตรา 27 , พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 99 วรรคแรก , มาตรา 93 วรรค 5 , พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 มาตรา 9 ,12 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 มาตรา 89/7,281/2,311,314,315 และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด 2535 มาตรา 215 อาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวน 23,548 ล้านบาท
  • วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุม บอร์ด ทอท.มีมติอนุมติให้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของสัญญาที่ 3 , สัญญาที่ 4 และสัญญาที่ 5 ภายหลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมติคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 7/2563 โดยพิจารณาจากค่าผลประโยชน์ดอบแทนชั้นต่ำต่อผู้โดยสาร (Sharing Per head) และจำนวนผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริง อาจเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 มาตรา 27 พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 93 วรรคแรกมาตรา 93 วรรค 5 , พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 มาตรา 9, มาตรา 12, พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 มาตรา 89/7 , 281/2 , 311 , 314 ,315 และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด 2535 มาตรา 215 อาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน 10,121 ล้านบาท