ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > กลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศแผนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 มิติ “Integrity – Quality – Harmony” ตอกย้ำ “บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก”

กลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศแผนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 มิติ “Integrity – Quality – Harmony” ตอกย้ำ “บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก”

20 สิงหาคม 2018


ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับพนักงานของกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนธุรกิจ 5 ปี ระยะที่ 2 พร้อมผนึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 มิติได้แก่

  • Integrity พันธมิตรธุรกิจยั่งยืนและองค์กรธรรมาภิบาล
  • Quality คุณภาพสินค้าและบริการ และคุณภาพชีวิตบุคคลากร
  • Harmony รักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชนยั่งยืน

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ เพื่อมุ่งยกระดับกลุ่มธุรกิจ TCP ขึ้นเป็น “บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก”

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ประกาศเดินหน้าแผนธุรกิจ 5 ปี เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่ได้รับการชื่นชมที่สุดของไทย โดยการลงทุน 10,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจของเราให้แข็งแกร่ง เป็น “เฮ้าส์ออฟแบรนด์” ที่ทรงพลัง และการผลักดันยอดขายให้โตขึ้น 3 เท่า เป็น 100,000 ล้านบาท

“ในปี 2561 นี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผน 5 ปีระยะที่ 2 โดยประกาศเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ TCP โดยแบ่งเป็น 3 เสาหลักคือ Integrity, Quality และ Harmony ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ”

เสาหลักแรกคือ INTEGRITY ที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการอย่างรับผิดชอบ และการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้ 2 ภาระกิจสำคัญที่เรียกว่าพันธมิตรธุรกิจยั่งยืน (Supply Chain Sustainability) และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (Responsible Business)

“Integrity จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคู่ค้าของเรา บอร์ดของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ต้องทำงานประสานกันเป็นลักษณะ “อีโคซิสเต็ม” (eco system) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมีแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงต้องลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชันในทุกรูปแบบ พร้อมดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อหลักกฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจแก่องค์กรในระยะยาว” นายสราวุฒิกล่าว

(จากซ้าย) นายอเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดง และ TCP Spirit Ambassador 2018 นายวรวัฒ์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมิตรผล นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ นางนุชรี อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ TCP และนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ร่วมแบ่งปันมุมมองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานกลุ่มธุรกิจ TCP

เสาหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสาที่สอง คือ QUALITY ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี ภายใต้ 2 ภาระกิจสำคัญที่เรียกว่า คุณภาพสินค้าและบริการ (Quality of Product and Service) และคุณภาพชีวิตบุคคลากร (Quality of Life in Workplace)

โดยกลุ่มธุรกิจ TCP จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลาย ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรที่ใช่ในหัวใจพนักงาน (Employer of Choice) โดยการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนดี คนเก่ง คนที่มีศักยภาพสูงอยากทำงานกับเรา และอยู่กับเราตลอดไป

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสุดท้ายคือ HARMONY ที่มุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ 2 ภาระกิจสำคัญคือ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และชุมชนยั่งยืน (Socio-Economic Development)

ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นเพื่อทำให้กระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสร้างแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างให้กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นองค์กรที่ชุมชนและสังคมยอมรับ ด้วยการสร้างเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่างๆ ในทุกที่ที่มีธุรกิจตั้งอยู่

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP

“เรามองเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่าเป็น ‘โอกาส’ ของธุรกิจ เพราะเป้าหมายดังกล่าวจะสนับสนุนให้เราได้พยายามคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจในทุกมิติ ในการสร้างสรรกิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงตลอดไป” นายสราวุฒิ กล่าว

60ปีก้าวด้วยหัวใจ 5ข้อ

60 ปีกลุ่มธุรกิจ TCPก้าวมาด้วยหัวใจหลัก 5 ข้อ

1. สร้างสรรทำในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นผู้กำหนดเทรนด์ ไม่ใช่เดินตามความสำเร็จของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ การตลาด หรือโมเดลการทำธุรกิจ

2.เข้าใจ เข้าถึง ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค อย่างลึกซึ้งต่อกลุ่มลูกค้าของเราทั้งในไทย และในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

3.กลุ่มธุรกิจ TCPและคู่ค้ามีความซื่อสัตย์และไว้ใจกัน จึงทำให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็ว

4.ลงทุนแบบระยะยาว

5.กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นธุรกิจที่ประกอบด้วยหลายแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ TCP ประกอบด้วย 4 บริษัท

1.บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิต และส่งออกสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ปัจจุบัน ส่งออกไปยัง 14 ประเทศในเอเชีย และยังเป็นผู้ผลิต และส่งออกวัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavor) ที่ใช้ผลิตเครื่องดื่มเรดบูล และกระทิงแดง ที่มีจำหน่ายทั่วโลก

2.บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 เพื่อทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายสินค้า เครื่องดื่มกระทิงแดง โสมพลัส เรดดี้ สปอนเซอร์ ไลฟ์ แมนซั่ม เพียวริคุ ริคุ และซันสแนค เป็นต้น

3.บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 จัดจำหน่ายเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องและขวด ประเภทน้ำอัดลม น้ำผลไม้ กาแฟ ชา สปอนเซอร์ กระทิงแดง และอื่นๆ ผ่านตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

4.บริษัท เดอเบล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศไทย โดยได้รับการยอมรับจากคู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าให้ในด้านความสามารถที่โดดเด่น ในการนำพาสินค้าเข้าสู่ร้านค้าที่บริษัทฯ ให้บริการโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มธุรกิจ TCP มีพนักงานกว่า 5,000 คนในประเทศไทยและทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและทั่วโลก ประกอบด้วย 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ รวม 8 แบรนด์ คือ กลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังคือ กระทิงแดง เรดดี้ โสมพลัส และวอริเออร์ กลุ่มเครื่องดื่มเกลือแร่ คือ สปอนเซอร์ กลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ดริ้งก์ คือ แมนซั่ม กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม คือ เพียวริคุ ผลิตภัณฑ์เมล็ดทานตะวัน คือ ซันสแนค และกลุ่มหัวเชื้อเครื่องดื่ม คือ เรดบูลรสดั้งเดิม