ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ปลัดสำนักนายกฯ แบ่งงาน “พงศ์พร พราพมณ์เสน่ห์” ตรวจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ – แย้งคำพูด “บิ๊กตู่” ย้ายมาปฏิรูปศาสนา

ปลัดสำนักนายกฯ แบ่งงาน “พงศ์พร พราพมณ์เสน่ห์” ตรวจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ – แย้งคำพูด “บิ๊กตู่” ย้ายมาปฏิรูปศาสนา

8 กันยายน 2017


พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ซ้าย)

ก่นหน้านี้พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เคยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาล ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 สิงหาคม 2560 มีมติย้าย พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการ สังกัดสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า “การย้าย พ.ต.ท. พงศ์พร ครั้งนี้ไม่ได้ถือเป็นการเด้ง เพราะได้ทำงานสำเร็จแล้ว จึงย้ายมาอยู่ใกล้ๆ นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยงานปฏิรูปศาสนา ไม่ได้เป็นการลงโทษ ตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งย้ายข้าราชการหลายคน ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันแล้วเสนอรายชื่อขึ้นมา ผมพิจารณาเหตุผลแล้วก็ลงนามเห็นชอบ ผู้อำนวยการ พศ. ได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ จึงตกเป็นเป้าใหญ่ หลายคนเลยเข้าใจว่ารัฐบาลไม่พอใจ แต่ความจริงนั้น รัฐบาลพอใจผลงานของท่าน จึงสั่งย้ายให้มาช่วยกันทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคณะกรรมการปฏิรูป ช่วยกันทำงาน อย่าไปให้ร้ายท่านเลยท่านเป็นคนดี ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนแต่งตั้งท่านไปดำรงตำแหน่งที่ พศ. เอง”

ล่าสุด ปรากฏว่า นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 215/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 มอบหมาย (แบ่งงาน) ให้ พ.ต.ท. พงศ์พร รับผิดชอบงานตรวจราชการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 100/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการต่างๆ จำนวน 19 เขตไปแล้วนั้น ต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 214/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 ให้ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (บริหารระดับสูง) มารักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามมาตรา 16 และมาตรา 55/1 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และข้อ 16 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 จึงให้มีคำสั่ง ดังนี้

    1. ให้ยกเลิกการมอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ในข้อ 2.7 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 100/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

    2. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการตรวจราชการและมีเขตอำนาจในจังหวัดตามเขตตรวจราชการต่างๆ ดังนี้

      2.1 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รับผิดชอบงานตรวจราชการ รวม 4 จังหวัด คือจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่

      2.2 พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ รับผิดชอบงานตรวจราชการ รวม 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา และสตูล โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 ลงชื่อ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี