ThaiPublica > เกาะกระแส > “สันติภาพ อินทรพัฒน์ “อดีตผอ.สกสค.เปิดมติบอร์ด ยืนยัน “สุจริต”- ระบุได้เงินประกันตำแหน่ง 5 แสนบาทคืนแล้ว

“สันติภาพ อินทรพัฒน์ “อดีตผอ.สกสค.เปิดมติบอร์ด ยืนยัน “สุจริต”- ระบุได้เงินประกันตำแหน่ง 5 แสนบาทคืนแล้ว

9 กันยายน 2014


หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีมติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สั่งย้ายนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค.พร้อมกับ “แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” กรณีนายสันติภาพอนุมัติขายที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานีจำนวน 48 ไร่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การค้าฯ โดยที่ไม่มีอำนาจ และกรณีแต่งตั้งนางพรทิพย์ เขมรัตน์ ทำหน้าที่ผู้ประสานงานขายหนังสือเรียนให้กับรายการครอบครัวข่าว 3

ต่อมาในระหว่างที่ผลสอบของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ได้ข้อยุติ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 นายสันติภาพ ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการสกสค. เพื่อที่จะไปรับตำแหน่งประธานสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย (เอ.เอ็ม.เอฟ.) สุดท้ายที่ประชุมบอร์ดสกสค. จึงมีมติอนุมติให้นายสันติภาพลาออก แต่ขอสงวนสิทธิการลงโทษ และเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังได้ หากพบว่ามีการกระทำผิด

นายสันติภาพ อันทรพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายสันติภาพ อันทรพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ล่าสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ได้ชี้แจงกองบรรณาธิการ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ยืนยันว่า ตนไม่ได้ทำความเสียหายให้กับองค์การค้าฯ ทั้งกรณีการขายที่ดินองค์การค้าฯที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรณีแต่งตั้งผู้ประสานงานขายหนังสือเรียนให้ครอบครัวข่าว 3 โดยแนบมติคณะกรรมการสกสค. ครั้งที่ 4/2556 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556ที่มีนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานฯมีมติให้สำนักงานสกสค.คืนเงินประกันให้กับนายสันติภาพจำนวน 500,000 บาท ช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯ แต่คณะกรรมการ สกสค. ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับนายสันติภาพ หากในอนาคตตรวจสอบพบว่านายสันติภาพทำความเสียหายให้กับองค์การค้าฯ

นายสันติภาพได้นำความคิดเห็นของสำนักกฎหมายและคุ้มครองสิทธิครู ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสกสค. โดยเอกสารระบุว่า

1. กรณีการซื้อ-ขายที่ดินขององค์การค้าของสกสค.ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักกฎหมายและคุ้มครองสิทธิครู มีความเห็นว่า “ถึงแม้นายสันติภาพไม่มีอำนาจในการอนุมัติให้องค์การค้าฯขายที่ดิน 48 ไร่ ต่อมาหลังจากที่นายสันติภาพลาออกไปแล้ว ปรากฏว่าคณะกรรมการของสกสค.มีมติให้ขายที่ดินแปลงนี้ องค์การค้าฯได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปผู้ซื้อและได้รับเงินค่าที่ดินจนครบตามจำนวน กรณีนี้สำนักงานคณะกรรมการสกสค. ไม่ได้รับความเสียหาย หรือ ต้องมีภาระผูกพันใดๆ”

2. การขายหนังสือแบบเรียนให้ครอบครัวข่าว 3 มีความเห็นว่า กรณีนายสันติภาพ แต่งตั้งผู้ประสานการขายย้อนหลังเป็นการปฏิบัติที่ผิดจากหลักเกณฑ์ และประเพณีปฏิบัติขององค์การค้าฯ แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีการแต่งตั้งผู้ประสานการขายถูกต้องตามขั้นตอน ทางองค์การค้าจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนให้นางพรทิพย์ เขมรัตน์ ในฐานะผู้ประสานการขายตามข้อตกลง กรณีนี้จึงไม่ถือได้ว่าองค์การค้าฯได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างนายสันติภาพข้อ 9 ระบุว่า “เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือ สัญญาจ้างสิ้นสุด องค์การค้าฯในฐานะผู้ว่าจ้างสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งสงวนสิทธิไว้ก่อนแต่อย่างใด” ส่วนข้อ 10 ระบุว่า “ขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำเงินสด 500,000 บาท มามาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานและในวรรค 2 ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินให้ผู้รับจ้างเมื่อพ้นข้อผูกพันตามเงื่อนไขสัญญานี้ไปเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่านายสันติภาพทำให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือองค์การค้าฯได้รับความเสียหาย หรือ ต้องมีภาระผูกพันใดๆ บอร์ดของสกสค.จึงมีมติคืนเงินประกัน 500,000 บาท ให้กับนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ได้