ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสการเมือง > “พล.อ.ประยุทธ์” ขึ้นเค้าโครงประเทศใหม่ จัดทัพกฎหมาย 53 ฉบับ-ร่างรัฐธรรมนูญ จัดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ล้านล้าน 1 ปีปฏิรูปการเมือง-สังคมทั่วด้าน

“พล.อ.ประยุทธ์” ขึ้นเค้าโครงประเทศใหม่ จัดทัพกฎหมาย 53 ฉบับ-ร่างรัฐธรรมนูญ จัดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ล้านล้าน 1 ปีปฏิรูปการเมือง-สังคมทั่วด้าน

25 สิงหาคม 2014


หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ไปแล้วเมื่อเวลา 10.39 นาฬิกา วันที่ 25 สิงหาคม 2557

นับจากนี้ไป เป็นการตั้งต้นฝ่ายบริหาร การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) การจัดทำนโยบาย และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในระยะเวลา 1 ปี

ภาระบนบ่าของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีทั้งคุมฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายความมั่นคง และกระบวนการยุติธรรม

แต่ปัจจัยชี้ขาดในการอยู่หรือไป การมีเสถียรภาพ หรือคลอนแคลน บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อาจไม่ใช่ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และบริการเสริมของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แต่อาจเป็นเรื่องปมปัญหาเศรษฐกิจ และราคาสินค้าเกษตร ที่คั่งค้างมานาน ทั้งในเชิงโครงสร้าง และการบริหารสถานการณ์เฉพาะหน้า

การเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยตัวเอง กำกับดูแลผ่านคณะกรรมการระดับชาติถึง 9 ชุด หรือการใช้บริการ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นับเป็นสิ่งท้าทายต่อสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อน ทั้งภายในและจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา 3 เดือน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. ได้นั่งหัวโต๊ะ อนุมัติกรอบงบประมาณ 2557ไปแล้ว 2.57 ล้านล้านบาท อนุมัติงบประมาณลงทุนโครงการพื้นฐาน 8 ปี 2.4 ล้านล้านบาท และอนุมัติยุทธศาสตร์การลงทุนของประเทศ 7 ปี อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว 3 แสนกว่าล้าน มีการออกคำสั่งปรับ ปลด ลด ย้าย ข้าราชการระดับสูงไป 50 กว่าตำแหน่ง

นอกจากนี้ จะมีการรื้อ-ร่าง-ปฏิรูป จัดระเบียบประเทศใหม่ ผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ ถึง 11 ด้าน รวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ก่อนเห็นโฉมหน้าคณะรัฐมนตรี คณะที่ 61 ของประเทศไทย ก่อนเห็นการพลิกโฉมประเทศ…อีกครั้ง สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า รวบรวมบรรดากฎหมาย ที่คณะ คสช. ร่าง-รวบ อย่างรวดเร็ว ในรอบ 3 เดือน ผ่านไปแล้วถึง 53 ฉบับ

บัญชีรายชื่อกฎหมาย 53 ฉบับ ที่ผ่านการพิจารณาของ คสช. 11 ครั้ง ถูกเตรียมบรรจุวาระเพื่อพิจารณาของสภาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ด้วยหลักการและเหตุผลในการเสนอกฎหมาย ของคณะทำงาน พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วย ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. และกฎหมายที่ค้างวาระพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฏร ค้างการพิจารณามาจากวุฒิสมาชิก นำมาจัดลำดับความสำคัญใหม่

ในช่วงโรดแมป ขั้นที่ 1 มีการนำกฎหมายที่นำเสนอจากฝ่ายข้าราชการประจำ และสำนักงานกฤษฎีกา จากการเสนอขององค์กรอิสระ รวม 140 ฉบับ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มาภาพ : http://www.dw.de/image/0,,17662392_303,00.jpg
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มาภาพ : http://www.dw.de/image/0,,17662392_303,00.jpg

เมื่อเข้าสู่ช่วงโรดแมปขั้นที่ 2 คือ หลังจากที่มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้ว มีการกลั่นกรองกฎหมาย ที่สำคัญเร่งด่วน โดยทีม ดร.วิษณุ เครืองาม และ ศจ.พิเศษ ดร.พรเพชร วิชิตชลชัย นำเสนอให้ที่ประชุม คสช. เห็นชอบในหลักการ รวม 53 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557)

เบื้องหลังหลักการและเหตุผลของกฎหมาย ที่อยู่ในลำดับสำคัญสำหรับ คสช. เรียบตามลำดับ ดังนี้ กลุ่มแรก กลุ่มกฎหมายที่ต้องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เช่น แก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ให้คดีทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการการเมืองไม่มีอายุความ, แก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และยกร่าง พ.ร.บ.พิสูจน์หลักฐานทางการเงินและบัญชี

กลุ่มที่สำคัญลำดับรองลงมา คือ กฎหมายที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เช่น ร่าง พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ เพื่อแก้ปัญหาการทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง หรือการใช้กำลังประทุษร้าย, ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อจัดระบบการค้ำประกันและการจำนองใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเจ้าหนี้ใช้ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจบังคับทำสัญญาให้ผู้ค้ำประกันหรือจำนองต้องรับผิดในลักษณะลูกหนี้ชั้นต้นเช่นเดียวกับลูกหนี้ ทั้งที่ฐานะทางกฎหมายของผู้ค้ำประกันกับผู้จำนองต้องเป็นลูกหนี้ลำดับรอง

ร่างกฎหมายที่อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อควบคุมงานการให้ใบอนุญาตแก่ภาคเอกชนในเรื่องต่างๆ ด้วยการตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ลดความซ้ำซ้อน ลดปัญหาการเรียกรับสินบน โดยจะมีการแก้ไข พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ควบคู่กันไป เพื่อควบคุมให้ผู้มีอำนาจต้องพิจารณาคำขอของภาคเอกชนอย่างรวดเร็ว

กลุ่มกฎหมายที่อยู่ลำดับความสำคัญอันดับสาม คือกลุ่มกฎหมาย เศรษฐกิจ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, แก้ไข พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

กลุ่มสุดท้าย เป็นกฎหมายด้านสังคม เช่น กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไทยถูกขึ้นบัญชีค้ามนุษย์ ได้แก่ ยกร่าง พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล เพื่ออนุวัตรตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเลที่จะก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเดินเรือทางทะเลที่ใช้ธงชาติไทย พร้อมสร้างมาตรฐานคุ้มครองแรงงานในกิจการทางทะเลให้มีมาตรฐานไม่น้อยกว่าการคุ้มครองแรงงานในภาคอื่นๆ ขณะเดียวกัน ยังมี ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาแรงงานที่ทำงานอันเป็นอันตรายต่อสาธารณะด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุม คสช. ครั้งที่ 7/2557 ซึ่งมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุม ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 12 ฉบับ ประกอบด้วย

1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ฉบับที่..) พ.ศ….
2. ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย (ฉบับที่..) พ.ศ….
3. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ…..
4. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ….
5. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ…..
6. ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
7. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ…..
8. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
9. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
10. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
11. ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
12. ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

จากนั้น ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 มีการเห็นชอบในหลักการ กฎหมาย อีก 12 ฉบับ และมีการแถลงถึงสาระสำคัญ ประกอบด้วย

1. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ…… สาระสำคัญคือกำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการคุ้มครองครองคนไร้ที่พึ่ง โดยให้มีการจัดตั้งสถานคุ้มครอง เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ จัดให้จัดสวัสดิการสังคม และเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ และการให้อาชีพ

2. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ…… สาระสำคัญคือให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัด ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 โดยข้าราชการสามารถกลับไปใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494ได้

3. ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่..) พ.ศ…… สาระสำคัญคือกำหนดให้มีการจ่ายเงินบำนาญตกทอดให้กับทายาทกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้รับบำนาญพิเศษจากเหตุพิการ ทุพพลภาพ และการปฏิบัติหน้าที่ถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นจำนวน 30 เท่าของบำนาญพิเศษรายเดือน

4. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ…… สาระสำคัญคือ การแก้ไขพิ่มเติม โดยมีการขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กำหนดการคำนวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ รวมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์และอัตราเงินสมทบที่รัฐจะออกให้กับผู้ประกันตน

5. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ…… สาระสำคัญคือกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินของรัฐเข้ากองทุน เพื่อไปช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งรูปแบบของกองทุนจะอยู่ในสถานะที่ไม่เป็นนิติบุคคล อยู่ในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

6. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่…..) พ.ศ…… สาระสำคัญคือเพิ่มเติมข้อยกเว้นเกี่ยวกับการให้สินเชื่อทางธุรกรรม แก่กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

7. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ…… สาระสำคัญคือ การกำหนดให้การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องโอนทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจ แต่สามารถใช้วิธีใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินแทนได้ และให้จัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบของรัฐ

8. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 พ.ศ…… สาระสำคัญคือ เนื่องจากไม่มีการใช้บังคับ โดยสภาพอันเป็นผลจากการดำเนินงานของกรมชลประทาน ตาม พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

9. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…..) พ.ศ…… สาระสำคัญคือ การกำหนดเวลาการขอคืนภาษีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

10. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่…..) พ.ศ….. สาระสำคัญคือ การเพิ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเข้าไป เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งเป็นมาตการในการดำเนินคดีที่เป็นมูลคดีอย่างเดียวกันได้รับผลอย่างเดียวกันด้วย เพื่อเป็นมาตรการอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

11. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่…..) พ.ศ…… สาระสำคัญ เป็นการปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล จากเดิม 1.6 ตัน เป็น 2.2 ตัน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถในปัจจุบัน และเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการการตรวจสภาพรถให้ได้รับความเป็นธรรม และมีการปรับปรุงบทกำหนดโทษด้วย

12. ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่..) พ.ศ…… สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนป่า การแปรรูปไม้ในสวนป่า การเก็บหาค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนำเคลื่อนที่ซึ่งของป่าในสวนป่า และยังมีเรื่องของการออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นมาตรการในการส่งเสริมและจูงใจในการปลูกสวนป่าเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีการร่วมมือด้านป่าไม้ของอาเซียน

การประชุมครั้งที่ 9/2557 เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติ อีกจำนวน 14 ฉบับ ประกอบด้วย

1. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ….. เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย
2. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ…. เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม
3. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่…) พ.ศ….
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ (ฉบับที่..) พ.ศ….
5. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่…) พ.ศ…
6. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่…) พ.ศ….
7. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่….) พ.ศ….
8. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่…) พ.ศ….
9. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ….
10. ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่..) พ.ศ…
11. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. (ฉบับที่..) พ.ศ….
12. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …..
13. ร่างพระราชบัญญัติรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ…
14. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ…

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายพิเศษ ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำเสนอเพิ่มเติม เช่น นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าวว่า ส่วนตัวจะผลักดันกฎหมาย อาทิ การบริหารชุมชนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ

ส่วนนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภารกิจหลักที่จะผลักดัน คือ การพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจของประเทศ ให้เอื้อต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุนของประเทศ เช่น กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายภาษีซ้อน เพื่อเอื้อกับการออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพิธีศุลกากร

ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่..) พ.ศ…. เพื่อให้การประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้ สำนักงาน ปปง. และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในพื้นที่สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานฟอกเงินด้วยได้

นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบ 15 ร่างพระราชบัญญัติ ก่อนเสนอ สนช. พิจารณา ดังนี้

1. ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ…
2. ร่าง พ.ร.บ.การประมง (ฉบับที่..) พ.ศ…
3. ร่าง พ.ร.บ.วิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ…
4. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ… สาระสำคัญคือ แก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด
5. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ…สาระสำคัญคือ กำหนดนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” ให้รวมถึงบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย / เพิ่มลักษณะความผิดเกี่ยวกับศพ / การคุกคาม / ปรับปรุงอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ
6. ร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ…
7. ร่าง พ.ร.บ.ความลับทางการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ…
8. ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ… สาระสำคัญ ปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการของพม. ใหม่
9. ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ… สาระสำคัญ จัดตั้งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรมใน พณ.
10. ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ… สาระสำคัญ คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี / กำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง
11. ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ สายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ…
12. ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ…
13. ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ…
14. ร่าง พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ….
15. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ…

ทั้งหมดนี้ คือ บัญชีกฎหมาย ที่ สนช. ยุคที่ถูกแต่งตั้งโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นผู้คัดเลือก เพื่อปรับโครงสร้าง ปฏิรูป และจัดระเบียบประเทศหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557