ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สแกนพาสปอร์ต กมธ. (3): แกะรอยเส้นทางทัวร์ ดูงานหรือท่องเที่ยว?

สแกนพาสปอร์ต กมธ. (3): แกะรอยเส้นทางทัวร์ ดูงานหรือท่องเที่ยว?

18 มกราคม 2013


ภาพการดูงานของกมธ.อุตสาหกรรม จาก www.parliament.go.th
ภาพการดูงานของกมธ.อุตสาหกรรม จาก www.parliament.go.th

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 135 และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 86 ได้กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ ( กมธ. ) สามัญประจำสภาผู้แทน
ราษฎรขึ้น เพื่อกระทำกิจการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภานั้น

การเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ถือเป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของ กมธ. ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องนำผลการการศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ กมธ. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมไปถึงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและประชาชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยต่อไป

แต่ภายใต้หลักการและเหตุผลที่สวยหรูในโครงการที่ กมธ. ได้เสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติโครงการศึกษาดูงานและงบประมาณนั้น ในทางปฏิบัติสามารถทำได้จริงหรือไม่?

เป็นคำตอบที่ประชาชนในฐานะเจ้าของงบประมาณแผ่นดินต้องพิจารณา

จากเอกสารโครงการและรายงานการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ที่สำนักข่าวไทยพับลิก้าขอใช้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้น

นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ กำหนดการเดินทางของ กมธ. แต่ละคณะว่าได้เดินทางไปดูงานในหน่วยงานที่ใดบ้าง เนื่องจากกำหนดการดังกล่าวจะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า กมธ. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนใช้งบประมาณเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ หรือเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในห้วงปิดสมัยประชุม

สำหรับกำหนดการดูงานของ กมธ. จำนวน 9 คณะ นอกจากจะศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับภาระกิจของ กมธ. แต่ละคณะแล้ว ยังมีการไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองนั้นๆ ตามโปรแกรมที่ผู้จัดต้องการโดยมีบริษัททัวร์ดำเนินการให้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวนั้น จะระบุในกำหนดการว่าเป็นการดูงานแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม หรือศึกษาดูงานระบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายสินค้าในเมืองต่างๆ

ทั้งนี้ การดูงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กมธ. ทั้ง 9 คณะ นั้นอยู่ระหว่าง 1-5 แห่งต่อทริป ดังนี้

1. กมธ.การคมนาคม ดูงานระหว่างวันที่ 18-27 มิถุนายน 2555 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และเยอรมัน โดยดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กมธ. จำนวน 5 แห่ง คือ การบริหารจัดการท่าเรือ Port of Rotterdam, การเยี่ยมชมระบบป้องกันน้ำท่วม ที่ Maeslant storm surge barrier Rotterdam, เยี่ยมชมการจัดการระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง ICE, ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบขนส่งทางน้ำ ท่าเรือ Boppard, เยี่ยมชมการจัดการระบบขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้าเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (อ่านกำหนดการเดินทาง กมธ.คมนาคมฉบับเต็ม)

2. กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ ดูงานที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน–4 กรกฎาคม 2555 ได้ดูงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กมธ. จำนวน 5 แห่ง คือ เยี่ยมชมตลาดค้าส่งผลิตผลทางการเกษตรของเซี่ยงไฮ้, เยี่ยมชมเขื่อนซานเสียต้าป้า, เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลา, เยี่ยมชมตลาดขายส่งผลไม้ของนครกวางเจา, เยี่ยมสถานกงสุลไทย ณ นครกวางเจา (อ่านกำหนดการเดินทาง กมธ.เกษตรฯ ฉบับเต็ม)

3. กมธ.การติดตามการบริหารงบประมาณ ดูงานที่ประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และอิตาลี ระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม ใช้งบประมาณ 3,006,533 บาท โดยได้ดูงานจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย รับฟังการบรรยายการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการไทย ที่สถานกงสุลใหญ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต, ศึกษาดูงานสหภาพยุโรป ณ กรุงเฮก และรับฟังบรรยายสรุป “การจัดโครงสร้างการบริหารสหภาพ แนวทางในการบริหารงบประมาณและวิธีการติดตามการบริหารงบประมาณของสหภาพยุโรป”, ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุป “แนวทางในการจัดทำงบประมาณและระบบการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณ” ที่รัฐสภาเบลเยียม (อ่านกำหนดการเดินทาง กมธ.ติดตามงบฯ ฉบับเต็ม)

4. กมธ.ส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ดูงานที่ประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน ระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2555 ดูงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กมธ. จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศึกษาดูงานและพบผู้บริหารระดับสูงของศูนย์กระจายสินค้าเมือง Liege, ศึกษาดูงานท่าเรือ Rotterdam, ศึกษาดูงาน “แผนการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยโครงการ Delta Works”, ดูงานสวนดอกไม้ที่เป็นตลาดส่งเสริมธุรกิจการส่งออกดอกไม้ของประเทศ, ศึกษาดูงานตลาดประมูลดอกไม้ที่ Aalsmeer Flower Auction”, ทัศนศึกษาการทำชีส หมู่บ้านซาน สคันส์, ทัศนศึกษาสถานที่จัดงานพืชสวนโลก ที่เมือง Venlo (อ่านกำหนดการเดินทาง กมธ.ส่งเสริมฯ ฉบับเต็ม)

5. กมธ.การสวัสดิการสังคม ดูงานที่ประเทศออสเตรีย เช็ก สโลวัก และฮังการี ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม โดยได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กมธ.จำนวน 4 แห่ง คือ เข้าพบผู้บริหารของ NADEJE เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม, เข้าพบผู้บริหารของสถาบัน SZMI สาธารณรัฐฮังการี, เยี่ยมชมรัฐสภาฮังการี, เข้าพบผู้บริหารของ European Center for Social Welfare Policy and Research (อ่านกำหนดการเดินทาง กมธ.สวัสดิการฯ ฉบับเต็ม)

6. กมธ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงานที่ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม ใช้งบประมาณ 3,856,150 บาท โดยดูงานตามภารกิจของ กมธ. จำนวน 4 แห่ง คือ UNICA ศึกษาเทคโนโลยีการผลิต Bioethanol และ Biodiesel, ศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่ Itaipu Power Station, ดูงานเทคโนโลยีผลิต NGV ของโรงงาน Aspro, ดูงานเทคโนโลยีการผลิต NGV ของ NGV Refueling Stations (อ่านกำหนดการเดินทาง กมธ.วิทยาศาสตร์ฯ ฉบับเต็ม)

7. รายงาน กมธ.การศึกษา ดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม โดยดูงานตามภารกิจของ กมธ. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ประจำฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษา, ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิค และพบผู้แทนนักศึกษาไทย, เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหราชอาณาจักร เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการศึกษา, เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์และพบผู้แทนนักศึกษาไทย, เยี่ยมชมโรงเรียนอีตัน (อ่านกำหนดการเดินทาง กมธ.การศึกษาฉบับเต็ม)

8 กมธ.การสาธารณสุข ดูงานที่ประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม ทั้งนี้ กมธ.การสาธารณสุขไม่ได้มอบเอกสารกำหนดการดูงานฉบับเต็มมาด้วย แต่ได้ระบุไว้ในรายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานว่า ได้ไปศึกษาดูงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ กมธ. จำนวน 4 แห่ง คือ เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม, ศึกษาดูงานที่รัฐสภาราชอาณาจักรสวีเดน, ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ที่สถานบันสุขภาพและสวัสดิการสังคมแห่งชาติ, ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโล (ไม่ได้มอบเอกสารกำหนดการเดินทางฉบับเต็มให้ตามคำร้องขอ)

9 กมธ.อุตสาหกรรม ดูงานที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน–7 กรกฎาคม ใช้งบประมาณจำนวน 3,435,100 บาท โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า กมธ. ชุดดังกล่าว นอกจากศึกษาทัศนียภาพเมืองต่างๆ แล้ว พบว่าได้ไปดูงานเพียง 1 แห่ง คือ การผลิตน้ำหอมของบริษัท FRAGONARD PARFUMEUA ที่กรุงปารีส อ่านกำหนดการเดินทาง กมธ.อุตสาหกรรมฉบับเต็ม(ดูภาพด้านบนสามารถคลิ๊กที่หมุดเพื่อดูรายละเอียดเส้นทางการเดินทาง)

จากกำหนดการเดินทางของ กมธ. ดังกล่าว นำมาสู่การตั้งคำถามว่า การใช้งบประมาณในการศึกษาดูงานของ กมธ. มีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด และผลสำฤทธิ์เป็นไปตามหลักการและเหตุผลที่เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในการขออนุมัติโครงการและงบประมาณหรือไม่?

หมายเหตุ: มี กมธ. 3 คณะจากทั้งหมด 9 คณะ ที่เปิดเผยตัวเลขงบประมาณที่ใช้ในการเดินทางดูงานต่างประเทศ ได้แก่ 1. กมธ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้งบประมาณ 3,856,150 บาท 2. กมธ.ติดตามการบริหารงบประมาณ ใช้งบประมาณ 3,006,533 บาท และ 3. กมธ.การอุตสาหกรรม ใช้งบประมาณจำนวน 3,435,100 บาท (คลิกอ่านสแกนพาสปอร์ต กมธ. (2): จ้างบริษัททัวร์แพงกว่าราคาตลาด)

โปรดติดตามตอนต่อไป