ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สแกนพาสปอร์ตกมธ. (1) : 26 กมธ.สภาผู้แทนฯ เมิน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปิดลับงบฯดูงานต่างประเทศ

สแกนพาสปอร์ตกมธ. (1) : 26 กมธ.สภาผู้แทนฯ เมิน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปิดลับงบฯดูงานต่างประเทศ

24 ธันวาคม 2012


รายงานการเดินทางไปดูงานต่างประเทศที่ได้มาจากการขอข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555นี้ จะมีการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติ เป็นวันแรก หลังจากที่ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

ในห้วงเวลาดังกล่าว มีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา การเดินทางของ กมธ. ทุกครั้งมักจะถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่อง

จากการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว สำนักงานข่าวไทยพับลิก้าจึงได้ทำหนังสือขอใช้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

ทั้งนี้เพื่อขอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของ กมธ. ทั้ง 35 คณะ ในช่วงปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติ 2555 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2555

โดยข้อมูลที่ขอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย รายชื่อผู้เดินทาง งบประมาณ กำหนดการเดินทาง รายชื่อบริษัททัวร์ที่ได้รับการว่าจ้าง และรายงานผลสรุปการเดินทางไปดูงานต่างประเทศทุกคณะ เพื่อนำข้อเท็จจริงมานำเสนอ

ทั้งนี้ สำนักงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 โดยระบุว่าอนุญาตให้ส่งข้อมูลและเอกสารตามคำร้องให้กับสำนักข่าวไทยพับลิก้าในบางรายการ โดยมี กมธ. จำนวนเพียง 9 คณะเท่านั้นที่ส่งข้อมูลให้กับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งต่อไปยังสำนักข่าวไทยพับลิก้าตามการคำร้องขอ ได้แก่

1. รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านคมนาคมและขนส่งของ กมธ.การคมนาคม ระหว่างวันที่ 18-27 มิถุนายน 2555 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และเยอรมัน

2. รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน เจรจาธุรกิจ และหารือความร่วมมือด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ ที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2555

3. โครงการและรายงานผลการเดินทางไปดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมของ กมธ.อุตสาหกรรม ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม

4. รายงานและรายละเอียดการเดินทางไปศึกษาดูงานของ กมธ.การติดตามการบริหารงบประมาณ ด้านกระบวนการจัดทำการบริหารงบประมาณ ที่ประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และอิตาลี ระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม

5. รายงานการเดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมของ กมธ.ส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ที่ประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน

6. รายงานการเดินทางศึกษาดูงานของ กมธ.การสวัสดิการสังคม เรื่องการศึกษาดูงานสวัสดิการสังคม และเจรจาธุรกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม ที่ประเทศออสเตรีย เช็ก สโลวัก และฮังการี

7. รายชื่อคณะเดินทางไปศึกษาดูงานของ กมธ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม

8. รายงาน กมธ.การศึกษา เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน เจรจาธุรกิจ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ที่ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม

9. รายงานการศึกษาดูงานของ กมธ.การสาธารณสุข เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขของรัฐสวัสดิการ ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม ที่ประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และนอร์เวย์

ขณะที่ กมธ. อีก 26 คณะ ไม่ส่งข้อมูลให้ โดยได้แจ้งมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ขณะที่บางคณะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้

สำหรับ กมธ. ทั้ง 26 คณะ ประกอบไปด้วย 1. กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 2. กมธ.กิจการชายแดนไทย 3. กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร 4. กมธ.องค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 5. กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 6. กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ 7. กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ

8. กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค 9. กมธ.การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 10. กมธ.การต่างประเทศ 11. กมธ.การตำรวจ 12. กมธ.การทหาร 13. กมธ.ท่องเที่ยวและกีฬา 14. กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 15. กมธ.การปกครอง 16. กมธ.การปกครองส่วนท้องถิ่น 17. กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 18. กมธ.ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

19. กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 20. กมธ.การพลังงาน 21. กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 22. กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 23. กมธ.การแรงงาน 24. กมธ.การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 25. กมธ.การสื่อสารและโทรคมนาคม และ 26. กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ

อ่าน “การใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางดูงานต่างประเทศของ กมธ.ทั้ง 9 คณะไปดูงานอะไรกันบ้าง” ในต่อนต่อไป