UNODC-TIJ ชี้แนวทางป้องกันอาชญากรรม ด้วย “หลักนิติธรรม” สู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติซึ่งมีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรม และการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัย เข้าประชุมเรื่อง“การพัฒนาอย่างยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่สงบสุข” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

“สุริชัย หวันแก้ว” วิเคราะห์ SDGs ไทยใน “เขาวงกตการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน” แนะจับมือภาคประชาสังคม สร้างภาคี- พื้นที่การเรียนรู้ กำหนดโจทย์อนาคตร่วมกัน

“สุริชัย หวันแก้ว” วิเคราะห์ SDGs ไทย ชี้อยู่ใน “เขาวงกตการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน” แนะใช้บทบาทภาคประชาสังคม สร้างภาคีกำหนดโจทย์อนาคตร่วมกัน

“ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ”เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ” คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

“ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่” เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ” คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

เปิดตัว Thailand’s Sustainable Business Guide (ตอน 1) “คู่มือ” แนวปฏิบัติใหม่ธุรกิจ “อะไร-ทำไม-อย่างไร” ถึงยั่งยืน

เปิดตัว Thailand’s Sustainable Business Guide “คู่มือ” แนวปฏิบัติใหม่ธุรกิจ “อะไร-ทำไม-อย่างไร” ถึงยั่งยืน เราได้ยินบ่อยจากธุรกิจว่าเขามีแรงกดดันให้ต้องดำเนินการเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน… แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะมีคำตอบ

thsdg17#2(ตอนที่4)ทบทวนเพื่อก้าวต่อ “ประเมินสถานะและทบทวนเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

thsdg17#2(ตอนที่4)ทบทวนเพื่อก้าวต่อ “ประเมินสถานะและทบทวนเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เวทีประชุมสิ่งแวดล้อมวางเป้าโลกไร้มลพิษ มุ่งลดขยะทางทะเล-เศษพลาสติก เอกชนลงทุนเพิ่มแก้ Climate Change

เวทีประชุมสิ่งแวดล้อมวางเป้าโลกไร้มลพิษ มุ่งลดขยะทางทะเล-เศษพลาสติก เอกชนลงทุนเพิ่มแก้ Climate Change

thsdg17#2(ตอนที่3)ความคืบหน้าและความท้าทายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

thsdg17#2(ตอนที่3)ความคืบหน้าและความท้าทายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

1 2 3 6