24 ปีสวัสดิการรัฐ 6.7 แสนล้านบาท จาก “เบี้ยคนชรา-เบี้ยพิการ-เบี้ยเอดส์-รถเมล์ฟรี-รถไฟฟรี-ไฟฟ้าฟรี” ถึง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-อุดหนุนเด็กแรกเกิด”

24 ปีสวัสดิการรัฐ 6.7 แสนล้านบาท จาก “เบี้ยคนชรา-เบี้ยพิการ-เบี้ยเอดส์-รถเมล์ฟรี-รถไฟฟรี-ไฟฟ้าฟรี” ถึง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-อุดหนุนเด็กแรกเกิด”

ส.ค.อ.: ส่งความสุขออนไลน์ซินโดรม โรคใหม่ผู้สูงวัยยุคประเทศไทย 4.0

“ส่งความสุขออนไลน์ซินโดรม” โรคใหม่ผู้สูงวัยในยุค 4.0 นักวิชาการแนะผู้สูงอายุต้องรู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์และใช้แต่พอประมาณเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวและมีความสุขอย่างยั่งยืน

สังคมสูงวัยความจริงที่ใกล้ตัว โจทย์จะเตรียมตัวที่ดีอย่างไร “รัฐ – ลูกหลาน ” พร้อมหรือยังที่จะแบกภาระคนแก่

ทิศทางของสังคมยุคใหม่กำลังหันทิศไปสู่ “ยุคสังคมสูงวัย” เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลให้อัตราวัยแรงงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหดตัวตาม สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นตามความทันสมัยและคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น โดยมีการคาดการว่า ในระยะเวลาเพียงครึ่งทศวรรษ ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว ซึ่งจะมีประชากรสูงอายุคิดเป็น 20% หรืออาจพุงสูงแตะ 28% ของประชากรทั้งหมด และในปี 2583 จะเหลือวัยแรงงานที่ที่ต้องเกื้อหนุนผู้สูงอายุเพียง 1.7:1 เท่านั้น ในสภาวะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่าประเทศไทยมีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือยัง

ธนาคารโลกชี้อุปสรรคคนแก่ไทยในชนบทเข้าถึงบริการสุขภาพยาก “ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ-ยากจน”

ธนาคารโลกเปิดเผยรายงาน “ปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ: ความเป็นธรรมทางสุขภาพและความครอบคลุมทางสังคมในประเทศไทย”

ทีดีอาร์ไอชี้คนไทยวัยทำงาน 73% ไม่มีหลักประกันรายได้ – เสนอตั้งคณะกรรมการบำเหน็จ-บำนาญแห่งชาติ เชื่อมรอยต่อการออม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ จัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา “การบูรณาการระบบบำนาญของประเทศไทย” โดย ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม ทีดีอาร์ไอ พร้อมด้วย นายยศ วัชระคุปต์ และนาย พสิษฐ์ พัจนา นักวิจัย ทีดีอาร์ไอ