ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > คปภ.สั่ง ‘ประกัน’ จ่ายค่ารักษาโควิดฯ “HI-CI” ทุกกรณี – ชดเชยรายวันเบิกได้ เฉพาะผู้ป่วยในที่ไม่มี รพ.รองรับ

คปภ.สั่ง ‘ประกัน’ จ่ายค่ารักษาโควิดฯ “HI-CI” ทุกกรณี – ชดเชยรายวันเบิกได้ เฉพาะผู้ป่วยในที่ไม่มี รพ.รองรับ

16 มีนาคม 2022


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

คปภ.เล็งออกคำสั่งนายทะเบียน-ให้บริษัท ประกันฯจ่ายค่ารักษาพยาบาลโควิดฯ ทั้งแบบ “HI-CI-Hotel Isolation” เคลมได้ทุกกรณี ส่วนเงินชดเชยรายวัน-เบิกได้เฉพาะกรณี ‘ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง’ ที่ต้องรักษาตัวเป็น “ผู้ป่วยใน” แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย , สมาคมประกันวินาศภัยไทย , สมาคมโรงพยาบาลเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการอนุโลมให้มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) หรือ Community Isolation (CI) หรือ Hotel Isolation ซึ่งจากผลการประชุมหารือร่วมกัน 4 ฝ่ายดังกล่าว ได้ข้อยุติร่วมกันใน 2 ประเด็น โดยให้มีการอนุโลมการจ่าย ดังนี้

ประเด็นที่ 1 การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) แบบ Community Isolation (CI) หรือ แบบ Hotel Isolation

 • กรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกเพียงอย่างเดียว ให้อนุโลมจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก หรือ
 • กรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองแบบผู้ป่วยในเพียงอย่างเดียว ให้อนุโลมจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน และไม่เกิน 12,000 บาท
 • ส่วนกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน ให้อนุโลมจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก หากมีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก ให้อนุโลมจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน และไม่เกิน 12,000 บาท
 • ประเด็นที่ 2 การจ่ายค่าชดเชยรายวัน หรือ ค่าชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) แบบ Community Isolation (CI) หรือ แบบ Hotel Isolation จะอนุโลมการจ่ายค่าชดเชยรายวัน หรือ ค่าชดเชยรายได้ เฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลตรวจโดยวิธี RT-PCR และมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งที่จะต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ดังต่อไปนี้ อายุมากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ตั้งแต่ 30 กก./ตร.ม. ขึ้นไป) ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และ lymphocyte น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม.

  ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.จะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปออกเป็นคำสั่งนายทะเบียนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยจะให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 2 เดือน และจะติดตามพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ต่อไป

  “ผลการประชุมดังกล่าวจะช่วยลดความสับสน และวางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ช่วยลดข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิดแล้วเข้ารับการรักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) แบบ Community Isolation (CI) หรือแบบ Hotel Isolation ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

 • คปภ.ออกแนวปฏิบัติเคลมประกันโควิดฯ – ผู้ป่วยในให้ บ.ประกันฯ จ่ายทุกกรณี
 • คปภ.ถก 4 ฝ่าย เคลียร์ปมเคลมประกันโควิดฯ กรณีรักษาตัวที่บ้านให้บ.ประกันฯจ่ายเฉพาะที่จำเป็น
 • สธ.ปรับแผนรักษาโควิดฯ แบบ “เจอ-แจก-จบ” จ่ายยา 3 สูตร ให้ผู้ติดเชื้อดูแลตนเองที่บ้าน เริ่ม 1 มี.ค.นี้