ความสำเร็จของจีนในการต่อสู้กับความยากจน ให้บทเรียนแก่ประเทศต่างๆ อย่างไร

ความสำเร็จของจีนในการต่อสู้กับความยากจน ให้บทเรียนแก่ประเทศต่างๆ อย่างไร สิ่งหนึ่งที่ประเทศต่างๆ จะเรียนรู้จากจีน ไม่ใช่เรื่องนโยบายเท่านั้น แต่เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของจีนที่จะต่อสู้กับปัญหานี้ เมื่อสามารถเอาชนะอุปสรรคที่ทำให้ความรุ่งเรืองไม่ได้ถูกแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงแล้ว สาเหตุใหม่ของความยากจนก็จะปรากฏตัวขึ้นมา จึงจำเป็นจะต้องอาศัยวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่

งานวิจัยธนาคารโลกชี้เอเชียตะวันออกลดความยากจนได้ดีสุดแต่ความเหลื่อมล้ำเพิ่ม แนะ 3 โมเดลรับมือโลกใหม่ที่ท้าทายแบบ Inclusive Growth

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและหมู่เกาะแปซิฟิกประสบความสำเร็จในการลดความยากจน ชนชั้นกลางมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่กลับมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ธนาคารโลกเสนอ 3 โมเดลใหม่แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการเติบโตแบบมีส่วนร่วม Inclusive Growth โดยเฉพาะการให้โอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ร่วมภารกิจส่งต่อ-สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.๙ สร้าง“ทุนชีวิตและโอกาส” ต้องไม่มุ่งแค่ “การเติบโตอย่างหยาบๆ”

นักเศรษฐศาสตร์ ต้อง “มองลึกให้ถึงแก่น” ว่า เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำให้สำเร็จตาม “แก่น” ของศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสังคม ไม่ว่าจะเป็นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จึงจำเป็นต้อง “ทำงานร่วม” กับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาของประชาชนได้ผลยิ่งขึ้น และจะช่วยยกระดับศักยภาพประชาชนให้เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างแท้จริง

3 โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชีย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “ความท้าทายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชีย” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการมุ่งหาคำตอบร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายนี้ในบริบทของเอเชีย โดยเฉพาะเมื่อภูมิภาคนี้กำลังเผชิญหน้าจากปัญหาหลายด้าน ที่จำเป็นต้องหาทางออกร่วมกัน

Thailand SDGs Forum #1 (1) : ไทยสอบตก “ความยั่งยืน” พัฒนาคน การศึกษา นักวิชาการชี้ถ้ารัฐยังไม่ปรับวิธีคิด – โครงสร้าง อีก 15 ปีเราจะสอบตกเหมือนเดิม

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา เชิญชวนผู้นำทางความคิดและตัวแทนจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจและภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ของผลกระทบจากทิศทางการพัฒนาใหม่ และทางออกในการ “เปลี่ยนผ่าน” แนวพัฒนาในระดับสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย ในโครงการ Thailand SDGs Forum ครั้งที่ 1

ลินดา ทิราโด: ความในใจของคนจน

ทำไมคนที่ “ทุน” (capital) ในชีวิตต่ำ เสียจนบอกได้ว่าต้องจ่าย “ต้นทุน” (cost) สูงมากหากจะยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเอง กลับใช้จ่ายไปในเรื่องที่ยิ่งบั่นทอนทุนชีวิตตัวเองแบบนั้น หรือพูดให้กว้างไปกว่านั้น ทำไมคนเหล่านี้จึงเลือกจะทำพฤิตกรรมที่ทำร้ายตัวเอง มากกว่าจะดิ้นรนพยายามทำอะไรไปในทางที่เป็นการพัฒนาตัวเอง

ท้องถนนกับประชาชนผู้ด้อยโอกาส : แง่คิดจาก Ekta Parishad

จุดมุ่งหมายสูงสุดของ เอ็กต้า ปาริฉัตร คือ การช่วยเหลือให้คนจนที่จนที่สุดในอินเดียสามารถดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อันได้แก่ ที่ดิน แหล่งน้ำ และป่าไม้ เนื่องจากมองว่าทรัพยากรเหล่านี้โดยเฉพาะที่ดินไม่ใช่แหล่งรายได้อย่างเดียว แต่ยังเป็นบ่อเกิดของศักดิ์ศรี ความมั่นคง และอัตลักษณ์ แต่ปัจจุบันคนอินเดียหลายล้านคนยังคงไม่มีที่ดินทำกิน

เปิดรายงานธนาคารโลก ชี้ประเทศไทยบริหารงบประมาณรัฐบาลกลาง-ท้องถิ่น ไร้ประสิทธิภาพ สร้างความเหลื่อมล้ำ

เปิดรายงานธนาคารโลก ชี้การบริหารการเงินคลังสาธารณะของประเทศไทย มีปัญหาความเหลื่อมล้ำการจัดสรรงบประมาณ กระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ ขณะที่การกระจายอำนาจยังไม่มีประสิทธิภาพ แนะควบรวม อปท. ขนาดเล็ก ลดต้นทุน

“ศุภชัย พานิชภักดิ์” แนะพัฒนาประเทศเน้น “สังคมคู่เศรษฐกิจ” – ผลิตคน “อาชีวะ” – เก็บภาษีทรัพย์สินเพิ่ม

“ศุภชัย พานิชภักดิ์” แนะพัฒนาประเทศเน้น “สังคมคู่เศรษฐกิจ” – ผลิตคน “อาชีวะ” – เก็บภาษีทรัพย์สินเพิ่ม