ThaiPublica > ประเด็นร้อน > BCG in Action > ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้มาตรฐาน CEMS เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กรกลุ่มแรกของไทย

ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้มาตรฐาน CEMS เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กรกลุ่มแรกของไทย

7 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด (ซ้าย)ผู้แทนขึ้นรับใบประกาศมาตรฐาน CEMS

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดัน 26 บริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (Circular Economy Management System : CEMS) มตช.2 เล่ม 2-2564 เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 ประเภท คือ อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ พลาสติก ไลฟ์สไตล์ และพลังงานหมุนเวียน โดยมีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานฯให้บริษัทนำร่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นท์ กรุงเทพ

ทั้งนี้ บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เป็น 1 ใน 26 บริษัทนำร่องกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน CEMS ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองจากหน่วยตรวจรับรองที่สามารถนำองค์ความรู้และความเข้าใจนำไปสู่แนวทางปฎิบัติได้จริง และสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการลดปริมาณของเสีย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน CE อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องต่อไป