ThaiPublica > ประเด็นร้อน > BCG in Action > สศช. จับมือ ADB เปิดตัว Thailand Green Incubator หนุน BCG

สศช. จับมือ ADB เปิดตัว Thailand Green Incubator หนุน BCG

29 สิงหาคม 2023


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เลขาธิการ สศช. พร้อมด้วยนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. และเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ให้การต้อนรับ คณะบอร์ดบริหารระดับสูงของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ADB กับประเทศไทย และร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวโครงการ Thailand Green Incubator ซึ่งเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง สศช. และ ADB เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) Economy ของประเทศไทย

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดย ADB ได้นำเสนอขั้นตอนกระบวนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง สศช. และ ADB ภายใต้โครงการ Thailand Green Incubator รวมถึงบทบาทที่สำคัญของ สศช. ในฐานะหน่วยงานบริหารโครงการ (Executing Agency) ร่วมกับสำนักงานผู้แทน ADB ประจำประเทศไทย เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2569 (สามารถขยายระยะเวลาต่อได้ตามความเหมาะสม) โดยภารกิจที่สำคัญภายใต้โครงการ Thailand Green Incubator คือการพัฒนาแนวทางการคัดเลือกโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาสีเขียว รวมถึงการพัฒนาสีน้ำเงิน ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการหาเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการจากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินทุนภาครัฐ

ในการนี้ เลขาธิการ สศช. ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเทคนิคและวิชาการร่วมกันจำนวน 8 ด้าน ได้แก่

  (1) ผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำต่อเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย
  (2) การปรับโครงสร้างการผลิตของ SMEs ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  (3) การพัฒนาตัวชี้วัด
  ที่เหมาะสมและแม่นยำเพื่อใช้ในการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
  (4) การพัฒนาและเสริมสร้างงานสีเขียว (Green Jobs)
  (5) การจัดการด้านการเข้าถึงและอัตราค่าบริการที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งสู่สังคมสีเขียว
  (6) การบริหารจัดการเมืองฟองน้ำ และการพัฒนาเมืองต้นแบบที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
  (7) การออกแบบกลไกการจัดหาเงินทุนเพื่อช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นกลายเป็นผู้ให้บริการชดเชยคาร์บอน และ
  (8) การประเมินผลกระทบโครงการภาครัฐ คือโครงการ Zoning by Agri-Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ สศช. ยังได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่ ADB นำเสนอเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภายใต้โครงการ Thailand Green Incubator ซึ่งประกอบด้วย

  (1) การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ (Capacity Building) ในด้านต่าง ๆ โดยวิทยากรจาก ADB และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ เทคโนโลยีสีเขียวและการเงินสีเขียว (Green Finance) และการเงินสีน้ำเงิน (Blue Finance)
  (2) การพัฒนาแนวทางการคัดเลือกโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาสีเขียว รวมถึงการพัฒนาสีน้ำเงิน ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการหาเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินทุนภาครัฐ
  (3) การแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ในระดับภูมิภาคเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ ในประเด็นด้านการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม และ
  (4) การศึกษาดูงาน (Study Tour) ณ สำนักงานใหญ่ ADB กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญของ ADB ในแต่ละสาขา โดยมีกำหนดระยะเวลาประมาณ 3 – 5 สัปดาห์

ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำประเทศไทย เห็นว่าโครงการ Thailand Green Incubator จะมีส่วนช่วยยกระดับความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการพิจารณาดำเนินโครงการที่ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจ BCG ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2065 ได้