ThaiPublica > เกาะกระแส > “ยาสูบ” คัดที่ดินทำเลทองกว่า 2,000 ไร่ ให้เอกชนเช่า รับมือยอดขายตก หลังคลังรื้อโครงสร้างภาษี

“ยาสูบ” คัดที่ดินทำเลทองกว่า 2,000 ไร่ ให้เอกชนเช่า รับมือยอดขายตก หลังคลังรื้อโครงสร้างภาษี

12 กุมภาพันธ์ 2023


นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)

“ยาสูบ” กางแผนหารายได้เสริม – รับมือยอดขายตก หลังคลังรื้อโครงสร้างภาษีบุหรี่เมื่อปี’60 เตรียมคัดที่ดินทำเลทอง 15 จังหวัด รวมกว่า 2,000 ไร่ เปิดให้เอกชนเช่า พร้อมกันที่ดิน 500 ไร่ ปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียว เล็งหารายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต – ปรับโครงสร้างองค์กรดำเนินภารกิจ “BCG Model”

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กล่าวว่า ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในอดีตมีส่วนแบ่งการตลาดมากกวว่า 80% ต่อมาปี 2560 ลดลงเหลือ 60% และในปี 2565 เหลือเพียง 48% ทั้งนี้ ยสท.เป็นผู้ผลิตบุหรี่รายเดียวในประเทศ (Monopoly) แต่ไม่ได้เป็นผู้ขายเพียงรายเดียว

นายภูมิจิตต์ อธิบายปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ ยสท. ไม่ว่าจะเป็น

  • การปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 และ 2564 ส่งผลให้บุหรี่ในประเทศราคาปรับสูงขึ้นจากเดิมอย่างมาก โดยบุหรี่ จากเดิมขายราคา 51 บาท เพิ่มเป็น 60 บาท และ 66 บาท
  • เมื่อราคาปรับสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาลักลอบนำบุหรี่เถื่อน โดยเฉพาะบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของ ยสท. จากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน โดยร้านค้าปลีกลักลอบนำไปจำหน่ายปะปนกับบุหรี่จริง และขายในราคาเท่ากับบุหรี่จริง
  • บุหรี่หนีภาษี ซึ่งมีราคาถูกกว่าบุหรี่ในประเทศหลายเท่าตัว
  • ช่องทางการขายที่ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงง่าย ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์และการส่งสินค้าผ่านระบบโลจิสติกส์

นายภูมิจิตต์ กล่าวว่า ยสท.ไม่สามารถสื่อสารปัญหาถึงผู้บริโภคได้ เนื่องจากข้อจำกัดของกฎหมาย ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากไม่ทราบข้อมูล และตกเป็นเหยื่อในการบริโภคบุหรี่ปลอม

นายภูมิจิตต์ กล่าวว่า บุหรี่หนีภาษีราคาถูก ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ การค้าบุหรี่หนีภาษีทำเป็นขบวนการใหญ่ เปิดร้านจำหน่ายอย่างเปิดเผย หากไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจัง จะทำให้ธุรกิจการค้าบุหรี่หนีภาษีเติบโตขยายตลาดการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ทำให้รัฐสูญเสียรายได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังสวนทางกับนโยบายปรับเพิ่มภาษียาสูบเพื่อลดการบริโภคยาสูบในประเทศ

นายภูมิจิตต์ กล่าวต่อว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ผิดกฎหมาย บุหรี่หนีภาษี บุหรี่ปลอม การแข่งขันทางการค้าในอุตสาหกรรมบุหรี่ต่างชาติ และจำนวนผู้สูบบุหรี่ที่น้อยลงตามนโยบายรัฐและกระแสโลก ทำให้ ยสท. ได้รับผลกระทบจากยอดจำหน่ายที่ลดลง จึงได้มีการนำทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์มาจัดหาประโยชน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน

“ปัจจุบัน ยสท.มีแปลงที่ดินจำนวน 150 แปลงที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ในเขตพื้นที่ 15 จังหวัด รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 6,003 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ มหาสารคาม เพชรบูรณ์ สุโขทัย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด หนองคาย นครพนม และบึงกาฬ ซึ่งคณะกรรมการ ยสท. มีมติให้นำอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ตามภารกิจหลัก และมีศักยภาพนำมาจัดหาประโยชน์สร้างรายได้ โดยนำมาให้เช่า จำนวนกว่า 2,000 ไร่ จากทั้งหมด 6,003 ไร่ ทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์” นายภูมิจิตต์ กล่าว

นายภูมิจิตต์ กล่าวเสริมว่า ยสท. กำลังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการแสดงผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (Supermap) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของ ยสท. โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดระเบียบฐานข้อมูลด้านภาษี ประกันภัย ข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนผังระบบและจัดการข้อมูลแยกส่วน แยกประเภทตามผู้ใช้งาน คาดว่าจะสามารถใช้งานระบบได้เต็มรูปแบบภายในเดือนเมษายน 2566 นี้

นายภูมิจิตต์ กล่าวถึงการสร้างรายได้เพิ่มว่า ยสท. ยังมีโครงการคาร์บอนเครดิตในพื้นที่กํากับดูแลของสํานักงานยาสูบส่วนภูมิภาค (พื้นที่สํารองไว้ใช้ประโยชน์อื่น) จํานวน 27 แปลง ประมาณ 500 ไร่ โดยการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Area) เพิ่มพูนการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก (CO2) และคืนออกซิเจน (O2) ให้กับพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ ยสท. อีกทางหนึ่ง

นายภูมิจิตต์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปี 2566 ยสท. จะมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยเปลี่ยนสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ มาเป็นสำนักการพัฒนายั่งยืน เนื่องจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและย้ายโรงงานผลิตยาสูบแล้ว โดยสำนักการพัฒนายั่งยืนจะเป็นหน่วยงานของ ยสท. ที่ดูแลและดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model โดยตรง

  • รื้อโครงสร้างภาษียาสูบ (3) : แนะทางรอดยาสูบ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ
  • โรงงานยาสูบเปิดให้เช่าที่ดินทำเลทอง 3 แปลง 30 ปี ส.ค.นี้