ThaiPublica > Sustainability > Headline > รายงานธนาคารโลกชี้ ชนบทไทยเผชิญความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานธนาคารโลกชี้ ชนบทไทยเผชิญความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

24 ตุลาคม 2022


ชนบทไทยเผชิญกับความท้าทายด้านความยากจนมากที่สุดรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูง การลงทุนในนโยบายการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้นจะสามารถช่วยคนยากจนในชนบทได้

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ธนาคารโลกเปิดตัว รายงานการวิเคราะห์รายได้ในชนบท – โอกาสและความท้าทายของเกษตรกร (Rural Income Diagnostic-Challenges and Opportunities for Rural Farmers) ซึ่งพบว่า ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าที่โดดเด่นในการลดความยากจน แม้ว่าความเหลื่อมล้ำจะยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอัตราความยากจนเริ่มลดลงจาก 58% ในปี 2533 เป็น 6.8% ในปี 2563 (วัดจาก upper-middle income poverty line ที่ 5.50 ดอลลาร์ต่อวัน) โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม 79% ของคนยากจนยังคงอยู่ในพื้นที่ชนบทและส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

รายงานวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่า การลดความยากจนของประเทศไทยชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยความยากจนเพิ่มขึ้นในปี 2559, 2561 และ 2563 สะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง รายได้จากภาคการเกษตรและภาคธุรกิจที่ซบเซา และวิกฤติโควิด-19 ในปี 2563 อัตราความยากจนในพื้นที่ชนบทสูงกว่าในเขตเมืองมากกว่า 3% และจำนวนคนจนในชนบทมีจำนวนมากกว่าคนจนในเมืองเกือบ 2.3 ล้านคน การกระจายความยากจนยังมีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาค โดยอัตราความยากจนในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงเป็นสองเท่าของอัตราความยากจนเฉลี่ยของประเทศ

การวิเคราะห์ยังพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีอัตราความไม่เท่าเทียมกันของรายได้สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกด้วยค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ที่ 43.3% กลุ่มผู้มีรายได้สูงสุด 1% แรกมีสัดส่วนในรายได้ประชาชาติถึง 21% ในขณะที่ส่วนแบ่งรายได้ของ 5 กลุ่มล่างสุด นั้นมีสัดส่วนเพียง 14%


รายงาน Global Wealth Report โดย Credit Suisse แสดงให้เห็นในทำนองเดียวกัน แม้ส่วนแบ่งความมั่งคั่งของกลุ่ม 1% แรกลดลงจาก 67% ในปี 2561 เป็น 40% ในปี 2563 แต่ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่ 38%

ภาคชนบทมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นที่อยู่ของคนยากจนส่วนใหญ่ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายปานกลางระดับสูงที่เศรษฐกิจชนบทยังมีความสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2563 สัดส่วนของประชากรในชนบทของประเทศไทย (49%) ยังคงสูงกว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (34%) และค่าเฉลี่ยของโลก (44%) อย่างมีนัยสำคัญ เศรษฐกิจในชนบทมีการจ้างงานประมาณ 21 ล้านคน (55% ของการจ้างงานทั้งหมด) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของจังหวัดที่มีประชากรในชนบทจำนวนมากมีสัดส่วนถึงประมาณ 48% ของจีดีพีของประเทศในปี 2562

ภาคชนบทยังมีบทบาทต่อภาคการเงินของไทย โดย 49% ของผู้ที่กู้เงินจากสถาบันการเงินในระบบอยู่ในพื้นที่ชนบทและมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของยอดหนี้คงค้าทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม คนจนส่วนใหญ่ (79%) อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ส่วนใหญ่อยู่ในครัวเรือนเกษตรกรรม ในปี 2562 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในชนบทอยู่ที่ประมาณ 68% ของครัวเรือนในเมือง และผู้คนในครัวเรือนในชนบทยังคงประสบปัญหาการศึกษาในระบบในระดับต่ำ มีผู้ที่ต้องอาศัยการพึ่งพิงจำนวนมากขึ้น และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก

เกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่รายได้สุทธิของเกษตรกรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อความพยายามในการลดความยากจน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รายได้เกษตรกรลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ่วงความก้าวหน้าในการลดความยากจน แม้ภาคเกษตรกรรมจะมีสัดส่วนเพียง 8% ของ GDP แต่มีการจ้างงานราวหนึ่งในสามของกำลังแรงงานของประเทศ และมีส่วนสนับสนุน 15-20% ของการส่งออกทั้งหมด ประเทศไทยเป็นผู้ส่งสินค้าเกษตรรายสำคัญสู่ตลาดโลก ทั้งการเป็นผู้ส่งออกข้าวและน้ำตาลรายใหญ่ และผู้ส่งออกกุ้งแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง สัตว์ปีกปรุงสุก และมันสำปะหลังชั้นนำของโลก อย่างไรก็ตาม ผลงานโดดเด่นในระดับโลกนี้กลบความท้าทายหลายประการที่เกษตรกรในท้องถิ่นต้องเผชิญ ประเทศโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานการวิเคราะห์รายได้ในชนบท – โอกาสและความท้าทายของเกษตรกรของประเทศไทยที่จัดทำโดยธนาคารโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความท้าทายและโอกาสในการยกระดับรายได้และผลผลิตในภาคชนบท รายงานวิเคราะห์นี้ยังเสนอวิธีที่จะสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในระยะสั้นและระยะกลางโดยให้ความสำคัญกับครัวเรือนที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีความยากจนและมีความเปราะบางมากกว่าภาคส่วนอื่นๆ

รายได้และความท้าทายของครัวเรือนชนบท

 • รายได้
 • ค่าแรงและเงินเดือนเป็นรายได้หลักของครัวเรือนทั้งในเมืองและชนบท แต่ครัวเรือนชนบทพึ่งพารายได้จากการทำการเกษตรมากกว่า สัดส่วนรายได้เฉลี่ยของการทำธุรกิจเกษตร หรือแหล่งรายได้ แตะ 23% ในกลุ่มครัวเรือนชนบทในกลุ่มที่ยากจนที่สุด เทียบกับ 13% ของกลุ่มที่รวยที่สุด

  ในปี 2563 นั้น 35% ของครัวเรือนชนบทเป็นครัวเรือนเกษตรกรทั้งครอบครัว (สมาชิกทุกคนในครอบครัวทำงานในภาคเกษตร) 12% มีหลากหลาย (อย่างน้อยสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวอยู่ในภาคเกษตรและสมาชิกหนึ่งคนอยู่นอกภาคเกษตร) และ 40% ของครัวเรือนที่ทุกคนอยู่นอกภาคเกษตร นอกจากนี้ยังกลุ่มผู้สูงอายุ 14% ที่ไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวทำงานมีรายได้ ครัวเรือนเกษตรในชนบท ซึ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวทำงานในภาคเกษตร เป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุด ขณะที่ครัวเรือนนอกภาคเกษตรมีสถานะทางเศรษฐกิจทีดีกว่า ในปี 2565 อัตราความยากจนสูงกว่า 11% ในกลุ่มครัวเรือนเกษตรกรชนบท เทียบกับ 6% ของครัวเรือนนอกภาคเกษตร ครัวเรือนเกษตรชนบทก็ยังมีความเปราะบางมากกว่า เพราะรายได้มีความผันผวนสูงกว่าและมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะตกอยู่ในความยากจน

  รายได้สุทธิของภาคเกษตรลดลงนับตั้งแต่ปี 2554 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง และจากสภาพอากาศที่เลวร้าย ในช่วงปี 2554-2562 ความยากจนของครัวเรือนเกษตรในชนบทลดลงเร็วกว่า ส่วนใหญ่มาจากการแจกเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ขณะที่รายได้จากการเกษตรที่แท้จริง ไม่รวมเงินช่วยเหลือที่ได้รับมา ลดลงราว 7%

  รายได้สุทธิของภาคเกษตรลดลงราว 14% ในช่วงเดียวกัน ทำให้รายได้ครัวเรือนชนบทเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัว การลดลงของผลกำไรภาคเกษตรมาจากการสูญเสียที่มากขึ้นเพราะพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจากน้ำท่วมและภัยแล้งในช่วง 2554-2558 กับราคาสินค้าเกษตรและราคาอาหารลดลงตั้งแต่ปี 2554

  รายได้สุทธิจากการทำการเกษตรเป็นแหล่งรายได้ที่เปราะบางที่สุดสำหรับครัวเรือนในชนบท โดยเฉลี่ยแล้วรายได้สุทธิจากธุรกิจเกษตรกรรมต่ำกว่ารายได้ค่าแรงและเงินเดือนถึงสองเท่า และรายได้สุทธิจากธุรกิจนอกภาคเกษตร ในขณะที่ค่าแรงและเงินเดือนและรายได้สุทธิจากธุรกิจนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยระหว่าง 25-30% ในช่วงปี 2554-2562 รายได้จากธุรกิจการเกษตรลดลงประมาณ 14% ส่งผลให้การเติบโตของรายได้ครัวเรือนในชนบทลดลง รายได้ภาคเกษตรลดลงสูงที่สุดในบรรดาครัวเรือนชนบทที่มีความหลากหลาย (-18% เทียบกับ -12% ของครัวเรือนเกษตรกร) แต่ผลกระทบต่อรายได้โดยรวม (ไม่รวมเงินโอน) นั้นรุนแรงกว่าในครัวเรือนเกษตรกรที่พึ่งพาธุรกิจการเกษตรเป็นแหล่งรายได้มากขึ้น รายได้สุทธิจากธุรกิจการเกษตรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 43% ของรายได้ครัวเรือนเกษตรกร (ไม่รวมการโอน) เทียบกับ 24% ครัวเรือนที่มีความหลากหลาย และ 39% ของครัวเรือนในชนบททั้งหมด

  ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยมีแนวโน้มที่จะมีรายได้ต่ำกว่าเกษตรที่มีที่ดินทำกินรายใหญ่ รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรรายย่อยต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของเกษตรกรขนาดกลางประมาณ 30% และต่ำกว่าเกษตรรายใหญ่ประมาณ 2 เท่า ในช่วงปี 2554-2558 เกษตรกรทุกคนต้องเผชิญกับรายได้ที่ลดลงเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ลดลงในช่วงปี 2554 และภัยแล้งครั้งใหญ่ในปี 2558 ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ในประเทศเสียหาย เกษตรขนาดใหญ่ที่ถือครองที่ดินมากได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากรายได้ลดลงประมาณ 36% เมื่อเทียบกับการลดลง 13% ของเกษตรกรขนาดกลาง และ 3% ของเกษตรกรรายย่อย สภาพอากาศที่ดีขึ้นในปี 2562 ทำให้รายได้ดีดตัวขึ้นสำหรับเกษตรกรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการฟื้นตัวเร็วขึ้นของรายใหญ่ แต่รายได้ยังคงต่ำกว่าในปี 2554 ในขณะที่รายได้ของเกษตรกรขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อยสูงขึ้นเล็กน้อย

  ครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้เฉลี่ยต่ำที่สุด ส่วนในภาคกลางระดับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชนบท (ไม่รวมเงินช่วยเหลือ) สูงกว่าระดับรายได้ของครัวเรือนชนบทในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิน 60% ในภาคใต้ระดับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชนบทสูงกว่าระดับรายได้ของคัวเรือนชนบทในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือราว 50% รายได้ของครัวเรือนชนบทในภาคเหนือดีขึ้นเล็กน้อยในปี 2562 แต่รายได้ครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังลดลง ระดับรายได้ภาคเกษตรที่ต่ำและลดลงต่อเนื่อง มีผลให้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายได้ยังคงต่ำและยังคงยากจน

 • ความท้าทาย
 • ครัวเรือนในชนบทมีระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าครัวเรือนในเมืองอย่างมาก ครัวเรือนเกษตรกรมีระดับการศึกษาที่ต่ำที่สุด ซึ่งจำกัดโอกาสในการมีรายได้ที่สูงขึ้น ในปี 2563 หัวหน้าครัวเรือนในชนบทมากกว่า 70% ไม่ได้เรียนเกินชั้นประถมศึกษา เทียบกับไม่ถึง 50% ในเขตเมือง ในบรรดาครัวเรือนเกษตรกรมากกว่า 80% มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และในกลุ่มนี้ประมาณ 60% ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาด้วยซ้ำ ในบรรดาครัวเรือนในชนบท ครอบครัวนอกภาคเกษตรมีระดับการศึกษาสูงสุด โดยประมาณ 15% ของหัวหน้าครัวเรือนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอีก 19% มีระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยขึ้นไป รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในชนบทที่หัวหน้ามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสูงกว่าครัวเรือนที่หัวหน้ามีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือน้อยกว่าประมาณ 50% และรายได้เฉลี่ยของผู้ที่มีหัวหน้ามีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสูงกว่า 3 เท่า

  ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับรายได้ที่สูงขึ้นของแรงงานในชนบทและนอกภาคเกษตร แม้แรงงานนอกภาคเกษตรในชนบทจะมีระดับรายได้สูงกว่าแรงงานในภาคเกษตรมาก แต่ก็มีช่องว่างที่ชัดเจนระหว่างแรงงานโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาในทั้งสองกลุ่ม โดยเฉพาะรายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้นมากกว่ารายได้ของผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รายได้ต่อปีของแรงงานนอกภาคเกษตรที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปนั้นสูงเกือบ 2 เท่าของรายได้ของแรงงานในภาคเกษตรที่มีการศึกษาใกล้เคียงกัน รายได้ต่อปีของแรงงานในฟาร์มที่มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่รายได้ต่อปีของแรงงานนอกภาคเกษตรที่มีระดับการศึกษาใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้นอย่างมาก

  โดยรวมแล้ว รายได้ต่อปีของแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับไหน สาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ

  ครัวเรือนในชนบทที่สูงวัยมีรายได้ต่ำที่สุดในบรรดาครัวเรือนในชนบททั้งหมด ผู้นำครัวเรือนภาคเกษตรในชนบทและผู้นำครัวเรือนชนบทที่มีความหลากหลายนั้นมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าผู้นำครัวเรือนนอกภาคเกษตรในชนบท (57 ปี เทียบกับ 51 ปี) มีเพียง 7% ของภาคเกษตรในชนบทและครัวเรือนที่มีความหลากหลายที่มีผู้นำครัวเรือนที่อายุต่ำกว่า 40 ปี เมื่อเทียบกับ 25% ของครัวเรือนนอกภาคเกษตร

  กว่า 40% ของครัวเรือนในภาคเกษตรมีผู้นำครัวเรือนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แม้ครัวเรือนในภาคเกษตรจะมีระดับรายได้ต่ำที่สุดในบรรดาครัวเรือนในชนบท แต่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุดก็เป็นครัวเรือนที่มีผู้นำอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งบ่งชี้ว่าการสูงวัยเป็นปัญหาร้ายแรงต่อผลผลิตและรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรรมในชนบท ในบรรดาครัวเรือนนอกภาคเกษตรและครัวเรือนที่มีความหลากหลาย ผู้นำครัวเรือนวัยกลางคน (40-59 ปี) ดูเหมือนจะมีรายได้ที่ดีกว่า ซึ่งอาจสะท้อนถึงผลของประสบการณ์ที่มีต่อผลผลิตและรายได้

  ครัวเรือนชนบทเผชิญปัญหาหลายด้านนอกจากการสูงวัยและการศึกษาแล้ว ครัวเรือนชนบทยังประสบกับปัญหาข้อจำกัดและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงน้ำและพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและตลาดเพื่อการเกษตร และยังเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น และภาระหนี้ที่สูงอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้น ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ปลูกพืชไม่หลากหลาย และขาดความมั่นคงในการถือครองที่ดิน ตลอดจนยังมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด

  ผลกระทบของวิกฤติการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจในชนบทจะยังคงมีผลอยู่อย่างยาวนานขึ้น ผลการสำรวจทางโทรศัพท์เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ของธนาคารโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า 70% ของครัวเรือนในชนบทมีรายได้ลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

  โดยครัวเรือนในชนบทมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 68% ของรายได้ครัวเรือนในเขตเมือง หลายครัวเรือนในชนบทยังคงขาดการศึกษา มีผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจำนวนมาก และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก

  รายงานฉบับนี้ชี้ถึงโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ของครัวเรือนชนบท และข้อจำกัดหลักที่ทำให้รายได้ไม่เพิ่มขึ้น และเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขข้อจำกัด

  โอกาสในการเพิ่มรายได้ในชนบทอย่างทั่วถึง

  “ประเทศไทยมีศักยภาพในการสนับสนุนครัวเรือนในชนบทให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยั่งยืน” ฟาบริซิโอ ซาร์โคเน ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าว “ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ (new normal) หลังการระบาดของโควิด มาตรการเชิงนโยบายที่เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนการเพาะปลูกพืชผลที่มีความหลากหลายและมีมูลค่าสูง การปรับปรุงการเข้าถึงตลาดผ่านการเชื่อมต่อในพื้นที่ชนบทที่ดีขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะสามารถแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ ที่คนยากจนในชนบทต้องเผชิญได้”

  นาเดีย เบลฮัจ ฮัสซีน เบลกิท นักเศรษฐศาสตร์ความยากจนของธนาคารโลก กล่าวว่า “มาตรการด้านนโยบายที่มีความเชื่อมโยงหลากหลายมิติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ จะมีความสำคัญต่อการสนับสนุนครัวเรือนในชนบท เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อยและขาดทักษะทางดิจิทัล อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสูงอายุ ดังนั้น การสร้างทักษะให้เกษตรกรที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่อีกด้วย”

  ข้อมูลในรายงานชี้ให้เห็นโอกาส 3 ด้านในการทำให้รายได้ของครัวเรือนในชนบทเติบโต ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนให้ทำการเกษตรที่หลากหลายปลูกพืชผลที่มีมูลค่าสูงขึ้น และการยกระดับการเข้าถึงตลาด
  1)การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรายได้ของภาคเกษตรเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารอีกด้วย การส่งเสริมผลิตภาพทางการเกษตรยังมีความสำคัญต่อการเติบโตของรายได้นอกภาคเกษตรในชนบทด้วยผลของตัวทวีคูณ (multiplier effect) ในด้านการผลิต (การแปรรูปอาหาร) และบริการ (เศรษฐกิจบริการด้านอาหาร และการค้า/การตลาดในประเทศ) และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ทั่วประเทศ

 • ยกระดับการเข้าถึงระบบชลประทาน น้ำชลประทานเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและความหลากหลายของพืชผล ในประเทศไทย ต้นทุนการลงทุนที่สูงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่จะช่วยให้เกษตรกรจำนวนมากขึ้นที่ยังคงพึ่งพาการเกษตรบนพื้นที่แห้งแล้งให้สามารถเข้าถึงน้ำระบบชลประทานได้มากขึ้น มีเพียง 42% ของครัวเรือนในภาคเกษตรเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำ และมีเพียง 26% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบชลประทาน ครัวเรือนในภาคเกษตรต้องพึ่งพาฝนเพื่อปลูกพืชผลเฉพาะในฤดูฝน และปล่อยให้พื้นที่การเกษตรรกร้างในช่วงฤดูแล้ง การเข้าถึงระบบชลประทานที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เพาะปลูกตลอดทั้งปี เพิ่มผลผลิตพืชผล กระจายไปสู่พืชสวนและพืชที่มีมูลค่าสูงอื่นๆ และเพิ่มผลตอบแทนในภาคเกษตร
 • ใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการยกระดับและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งรวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยที่ปรับตัวกับสภาพอากาศได้ดีขึ้น และแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยเฉพาะข้าว การย้ายถิ่นของเยาวชนไปยังนอกภาคเกษตรและในเมือง อัตราการเกิดต่ำ และประชากรสูงอายุในชนบท ตลอดจนค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้ขาดแคลนแรงงานในชนบทและต้นทุนสูงขึ้น การเข้าถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นสามารถช่วยให้เกษตรกรเอาชนะปัญหาเหล่านี้และเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพได้ และยังทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นและสามารถปล่อยแรงงานให้ไปยังกิจกรรมอื่นๆ เพื่อกระจายรายได้ เทคโนโลยีดิจิทัลจะทำให้มีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น เนื่องจากสามารถเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเกษตรกรในการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (sharing Economy) ซึ่งช่วยให้สามารถแบ่งปันปัจจัยการผลิต เช่น รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ การที่มีผู้ให้บริการเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การการเข้าถึงอุปกรณ์การเกษตรที่จำเป็นมากมีความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เพิ่มผลผลิตที่อาจมีราคาแพงเกินไป รูปแบบการกระจุกตัวของการผลิตพืชผลตามที่ตั้งในประเทศไทยทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน และการเพิ่มขึ้นของบริการรถแทรกเตอร์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น เป็นตัวอย่างหนึ่งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันทางการเกษตร
 • ยกระดับการส่งเสริมการเกษตรและบริการข้อมูล การฝึกอบรมและบริการข้อมูลที่ได้รับการยกระดับอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นสามารถช่วยส่งเสริมการใช้แนวทางการเกษตรที่แม่นยำและส่วนส่งเสริมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตรสามารถใช้แอปพลิเคชันดิจิทัลเพื่อให้บริการเกษตรกรจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมบริการ เช่น การทดสอบดินที่ติดแท็กตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เกษตร รวมกับข้อมูลสภาพอากาศ สามารถให้ข้อมูลที่กำหนดเองเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุด ระบบส่งเสริมการเกษตรสามารถใช้แอปพลิเคชันดิจิทัลได้ เช่น แอประบุโรคที่ใช้กล้องสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อระบุศัตรูพืชและโรค และให้คำแนะนำในการควบคุมศัตรูพืช
 • ยกระดับการรักษาความมั่นคงของการถือครองที่ดินหรือเช่าที่ดิน ครอบครอง หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมความมั่นคงในการถือครองพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยสามารถยกระดับผลผลิตข้าวได้ถึง 116–127 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์สำหรับเกษตรกรรายย่อย และ 52–71 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์สำหรับเกษตรกรรายกลาง การให้เช่าที่ดินในประเทศไทยมักเป็นสัญญาเช่ารายปี ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรผู้เช่าหรือผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ที่ดินเพื่อการลงทุนระยะยาวเท่านั้น ซึ่งจะรวมถึงการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและระบบชลประทานในพื้นที่ (เช่น การใช้น้ำหยด) ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองการถือครองที่ดินที่มีสถานะ สปก.401, นส.2, สทก. และ ปบท. ให้สิทธิ์แก่ครัวเรือนเกษตรกรเพื่อใช้ที่ดิน แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ผูกพันกับครัวเรือนและไม่สามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันได้ ด้วยใบรับรอง สปก.4-01 ครัวเรือนเกษตรกรไม่ได้รับอนุญาตให้ขายที่ดิน เพียงแค่สามารถโอนไปยังทายาทของครัวเรือนเกษตรกรเท่านั้น หากเกษตรกรไม่สามารถใช้ที่ดินเหล่านี้เป็นหลักประกันได้ ก็เข้าถึงสินเชื่อที่ต้องการได้จำกัด แม้ใบรับรองการถือครองที่ดินกับ สปก.4-01 จะสามารถใช้เป็นหลักประกันในกรณีพิเศษได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ครัวเรือนเกษตรกรจะได้รับเงินกู้ 50% ของราคาประเมินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การยกระดับความมั่นคงในการถือครองจะสามารถยกระดับการเข้าถึงเงินทุนของเกษตรกร และการยกระดับการเกษตรและการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวได้
 • 2)การกระจายการเพาะปลูกสู่พืชผลที่มีมูลค่าสูงขึ้น
  การผลิตข้าวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย โดยสร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวของประเทศนั้นต่ำเมื่อเทียบกับผู้ผลิตข้าวรายอื่นทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้ ข้อมูลรายได้ภาคการเกษตร ปี 2549 ถึง 2562 พบว่า การปลูกข้าวมีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับพืชผลอื่นๆ รวมทั้งมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แม้จะมีผลผลิตและความสามารถในการทำรายได้สุทธิค่อนข้างต่ำ แต่การผลิตข้าวยังคงครองการใช้พื้นที่ชลประทานที่จำกัด การปลูกข้าวคิดเป็น 2 ใน 3 ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด ขณะที่การยกระดับผลผลิตข้าวยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางการเกษตรและมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบสำหรับการปลูกข้าว แต่ก็ยังมีโอกาสมากที่จะเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผ่านการกระจายพันธุ์พืชและการหมุนเวียนพืชผล ตัวอย่างเช่น ในเวียดนาม ชาวนาจำนวนมากปลูกข้าวในฤดูเดียวและผลิตผักหรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ในฤดูกาลอื่นๆ อีกทางเลือกหนึ่ง เกษตรกรสามารถถอนตัวออกจากการผลิตข้าวและหันไปปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากการใช้ที่ดินที่ปลูกได้ซึ่งค่อนข้างหายาก

  3) ยกระดับการเข้าถึงตลาด
  การขยายการเข้าถึงตลาดของเกษตรกรมีความสำคัญต่อการเพิ่มรายได้ของภาคเกษตร เนื่องจากจะช่วยให้เกษตรกรได้ราคาที่ดีขึ้นและขายในปริมาณที่สูงขึ้น อีคอมเมิร์ซและการซื้อขายออนไลน์สามารถช่วยขยายการเข้าถึงตลาด โดยการจัดหาแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ การขยายการเข้าถึงตลาดอาจเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการในชนบทและนอกภาคเกษตร มีศักยภาพในการเพิ่มการจ้างงานและรายได้ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท การศึกษาที่สำรวจองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีส่วนในการยกระดับการเชื่อมต่อทางการค้า โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท

  สิ่งสำคัญคืออีคอมเมิร์ซยังให้ประโยชน์มากขึ้นได้อีกทำควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบโลจิสติกส์ เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการในชนบทขยายตลาดนำเข้าและส่งออก ได้ผลตอบแทนจากห่วงโซ่คุณค่าที่สั้นลง และให้โอกาสแก่เกษตรกรในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรไปสู่การแปรรูปและการจัดจำหน่ายทางการเกษตร