ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > EXIM BANK – กฟผ. หนุนอุตฯทำความเย็น ลดการใช้พลังงาน-ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

EXIM BANK – กฟผ. หนุนอุตฯทำความเย็น ลดการใช้พลังงาน-ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

12 กันยายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

EXIM BANK จับมือ กฟผ. สนับสนุนอุตสาหกรรมทำความเย็น เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมไทย

นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น กฟผ. (EGAT Cooling Innovation Fund : CIF) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนให้เกิดการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายใต้กองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น (EGAT Cooling Innovation Fund: CIF)” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมการลดใช้พลังงาน อาทิ โครงการสนับสนุนการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกี่ยวข้องกับการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกัน ณ สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

EXIM BANK เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มุ่งดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการรักษาสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ กฟผ. ครั้งนี้เพื่อผลักดันและสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ภายใต้เงินกองทุน CIF ที่ร่วมมือกันระหว่าง กฟผ. และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดย กฟผ. สนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดี ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งลดดัชนีวัดการทำลายโอโซน (ODP) และดัชนีชี้วัดผลกระทบภาวะโลกร้อน (GWP) ขณะที่ EXIM BANK ให้การบริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเปลี่ยน Chiller และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการสินเชื่อ EXIM Kill Bill by Biz Transformation ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.00% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี ซึ่งเป็นมาตรการของ EXIM BANK และ EGAT ที่มีความเชื่อมโยงกันในการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

……

EXIM Thailand Joins Hands with EGAT in Supporting Refrigeration Industry to Help Reduce Energy Consumption and Greenhouse Gases Emission Reduction of Thai Industries

Mr. Ittipol Lertsakthanakul (right), Executive Vice President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mrs. Sriwan Buranachokepisal (left), Assistant Governor, Power Plant Planning of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and Chairman of EGAT Cooling Innovation Fund (CIF) Committee, jointly signed a Memorandum of Understanding (MOU) for cooperation on “Promotion and Enhancement of Thailand’s Green Cooling under EGAT Cooling Innovation Fund (CIF)” at EGAT Headquarter, Nonthaburi Province, on September 12, 2022. Under the MOU, EXIM Thailand and EGAT aim to encourage Thai entrepreneurs’ operations of businesses supportive of lessened energy consumption, such as using natural cooling agents that are eco-friendly, related to energy efficiency and conducive to reduction of greenhouse gases emissions and knowledge exchange.

EXIM Thailand is a state-owned specialized financial institution aiming to take the role of Thailand Development Bank to support building of new industries that drive Bio-Circular-Green (BCG) economy and enhance energy security in ASEAN alongside balancing social, environmental and economic growth on a sustainable basis. The cooperation between EXIM Thailand and EGAT aims to drive and support projects that enhance energy consumption efficiency and reduce emissions of greenhouse gases in air-conditioning and refrigeration industries through the CIF under collaboration between EGAT and German Agency for International Cooperation (GIZ). EGAT will support important knowledge and technical aspect about change and use of natural refrigerant technology which have good efficiency, reduce electricity consumption, the Ozone Depletion Potential (ODP) Index and Global Warming Potential (GWP) Index. EXIM Thailand also offers financial facilities, one of which is EXIM Kill Bill by Biz Transformation for entrepreneurs’ replacement of chillers and use of energy saving equipment, at the minimum interest rate of 2.00% per annum and a maximum loan tenor up to 7 years. These measures of EXIM Thailand and EGAT will contribute to Thailand’s achievement of its net zero emission goal.