ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK จับมือ วว. และ บสย. ให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งออกและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

EXIM BANK จับมือ วว. และ บสย. ให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งออกและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

23 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

EXIM BANK จับมือ วว. และ บสย. ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งออกและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และนายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) นำทีมผู้เชี่ยวชาญจาก 3 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษในโครงการ CSR “EXIM เพื่อการเงินในชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK วว. และ บสย. เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารเงินเพื่อธุรกิจและการใช้นวัตกรรมยกระดับสินค้าสมุนไพรส่งออกให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรในพื้นที่สวนปันแสน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก พร้อมด้วยเกษตรกรในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผลสรุปโครงการพบว่า 100% ของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ EXIM BANK ได้มอบกรมธรรม์ประกันการส่งออกให้แก่บริษัท ภาลักษณ์เจริญ จำกัด เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากการส่งออกขมิ้นชันไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก เมื่อเร็ว ๆ นี้