ThaiPublica > เกาะกระแส > เรื่องวุ่นๆ “สหกรณ์การบินไทย” สมาชิกร้องเพิกถอนการเลือกตั้ง “ประธาน-กรรมการ”

เรื่องวุ่นๆ “สหกรณ์การบินไทย” สมาชิกร้องเพิกถอนการเลือกตั้ง “ประธาน-กรรมการ”

21 มีนาคม 2022


เรื่องวุ่นๆ ‘สหกรณ์การบินไทย’ สมาชิกเตรียมยื่นคำร้องกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเพิกถอนการเลือกตั้ง ‘ประธาน-กรรมการ’ ดำเนินการสหกรณ์ที่ทำผ่านระบบ ZOOM เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบการสรรหา-ข้อกฎหมาย หลังสมาชิกเกือบ 300 รายไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในเวลา 9.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ “ZOOM” ภายในอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยแห่งใหม่ บริเวณถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยการจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งนี้มีวาระที่สำคัญๆ ได้แก่ การเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ามารับรองงบการเงิน เพื่อจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก, การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์คนใหม่ และรับรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจำนวน 5 คน ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญฯ พิจารณา

ก่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในเวลา 8.30 น. นางสาวรณิดา อัศวปราการกุล อดีตเลขานุการสหภาพแรงงานพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด และ ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา อดีตผู้จัดการบริการข้อมูล บริษัท การบินไทย จำกัด พร้อมกับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยประมาณ 48 คน รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงนายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย เพื่อขอขยายเวลาในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผ่านระบบ Zoom จากเดิมกำหนดไว้ 5 นาที เป็น 10 นาที

นางสาวรณิดา อัศวปราการกุล อดีตเลขานุการสหภาพแรงงานพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด

เนื่องจากในช่วงที่มีการทดลองการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่ามีสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวนมากไม่เข้าใจในการเข้าระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลังจากพยายามเข้าระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว แต่ไม่สามารถลงคะแนนทดสอบได้ทันตามเวลาที่กำหนด เพราะไม่มีความชำนาญการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะนี้ และเป็นจัดการประชุมใหญ่วิสามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก จึงรวมตัวกันมายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ขอขยายเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์คนใหม่ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยแห่งใหม่

ปรากฏว่า ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยแห่งใหม่ปิดประตูทางเข้า พร้อมขึ้นป้ายประกาศว่า “ศูนย์ควบคุมและถ่ายทอดระบบการประชุมวิสามัญ เป็นเขตหวงห้ามที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ยู อินสไปร์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท อาสาเสน วิศวกรรม จำกัด ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ เนื่องจากความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง ฝ่าฝืนมีความผิด ดำเนินคดีตามกฎหมาย ด้านนอกของที่ทำการสหกรณ์ฯ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 10 นายมารักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณด้านหน้าสถานที่ทำการสหกรณ์ฯ ทำให้กลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงงานบริษัทการบินไทยฯ ไม่สามารถเข้าไปยื่นหนังสือให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พิจารณาได้ จึงเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการออกมารับหนังสือจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ได้ส่งกรรมการดำเนินการมารับหนังสือจากสมาชิกในเวลา 10.30 น.

จากนั้น ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ก็เปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีผู้ลงสมัครทั้งหมด 5 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายไกรลาศ อักษรดี, หมายเลข 2 นายนินนาท พัฒนวิบูลย์, หมายเลข 3 นายเกรียงศักดิ์ วิริยะภราดร, หมายเลข 4 นายวีรยุทธ ทวนคง, หมายเลข 5 ร.ท.ฉัตรชัย ดิษสน และหมายเลข 6 งดออกเสียง เมื่อสมาชิกเลือกผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยให้กด submit

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดฯ ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ตัดสินใจให้จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์จากปกติจัดแบบออนไซต์ โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ปรากฏว่าในทางปฏิบัติเกิดปัญหาด้านเทคนิคหลายประการ เช่น สมาชิกสหกรณ์ฯ บางรายเป็นผู้สูงอายุหรือพนักงานเกษียณ เข้าระบบ Zoom ไม่เป็น หรือใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า บางรายระบบไม่รองรับ และมีปัญหาระบบการสื่อสารขัดข้อง อินเทอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อมต่อได้บ้าง จึงมีสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom ประมาณ 1,400 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 23,000 คน

เมื่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญเปิดให้สมาชิกสหกรณ์ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ปรากฏว่าภาพ pop-up menu ที่ให้สมาชิกกดใช้สิทธิเลือกผู้สมัครหาย แต่มีภาพผู้สมัครขึ้นมาแทนที่ ทำให้สมาชิกไม่สามารถกดปุ่ม submit เลือกผู้สมัครเลือกตั้งได้

หลังจากหมดเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ ที่ประชุมใหญ่วิสามัญก็รวบรวมคะแนน และประกาศผลการเลือกตั้งโดยผู้สมัครหมายเลข 1 นายไกรลาศ อักษรดี ได้คะแนน 233 คะแนน, หมายเลข 2 นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ได้คะแนน 354 คะแนน, หมายเลข 3 นายเกรียงศักดิ์ วิริยะภราดร ได้คะแนน 18 คะแนน, หมายเลข 4 นายวีรยุทธ ทวนคง ได้คะแนน 235 คะแนน, หมายเลข 5 ร.ท. ฉัตรชัย ดิษสน ได้คะแนน 162 คะแนน และหมายเลข 6 งดออกเสียง 102 คะแนน รวมแล้วมีสมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,104 คน จากสมาชิกที่เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดประมาณ 1,400 คน ที่เหลือเกือบ 300 คน อาจติดปัญหาด้านเทคนิค หรือลงคะแนนไม่ทัน

เวลา 10.52 น ที่ประชุมใหญ่วิสามัญฯ จึงมีมติเห็นชอบให้นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด 354 คะแนน เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์คนใหม่

นายวีรยุทธ ทวนคง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด หรือ หนึ่งในผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

นายวีรยุทธ ทวนคง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด หนึ่งในผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง กล่าวว่า การจัดประชุมใหญ่วิสามัญฯ เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แบบออนไลน์ ที่ผ่านมาตนได้คัดค้านมาโดยตลอด และได้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยมีสมาชิกที่ปลดเกษียณเป็นจำนวนมาก เข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ และในช่วงเช้าก็มีสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดเลือกตั้งแบบออนไลน์ไปยื่นหนังสือถึงประธานที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ซึ่งตนก็นั่งอยู่กับสมาชิกกว่า 10 คน พยายามกดลงคะแนน แต่ก็กดไม่ได้ จนกระทั่งผลการเลือกตั้งออกมาทำให้สมาชิกหลายคนเกิดข้อกังขา จึงต้องร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนที่เชิญมาร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้

ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา อดีตผู้จัดการบริการข้อมูล บริษัท การบินไทย จำกัด

ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา อดีตผู้จัดการบริการข้อมูล บริษัท การบินไทย จำกัด กล่าวว่า ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคล เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 2561 ข้อ 16 วรรค 2 ระบุ ให้ประธานกรรมการสรรหาส่งประกาศผลการนับคะแนนของผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ และผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาทุกคนและของทุกฝ่าย เรียงลำดับเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการไปยังคณะกรรมการโดยเร็ว เพื่อให้ประธานในที่ประชุมนำเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป” แต่การประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ดำเนินการประชุม ตรงนี้อาจถือเป็นการผิดระเบียบ เพราะประธานคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่แค่ส่งผลคะแนนมาให้ประธานที่ประชุมใหญ่ฯ เท่านั้น

ผศ.สุพจน์ กล่าวต่อว่า ส่วนการเสนอรายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่อ้างว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหามาแล้ว เช่น ฝ่ายช่างได้หนึ่งคน ฝ่ายคนอื่นได้อีกหนึ่งคน กรณีนี้อาจถือว่าเป็นการผิดระเบียบ เพราะตามระเบียบการสรรหาฯ ตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องเสนอผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาทุกคนและทุกฝ่ายเรียงลำดับ ซึ่งตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ออมทรัพย์ 2542 ระบุว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ดังนั้น การที่ พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกนั้น หมายถึงสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 23,000 คน แต่จะเข้าร่วมประชุมกี่คนนั้น เป็นสิทธิของสมาชิกจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ได้

ดังนั้น การเสนอรายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ได้รับการสรรหาในลักษณะดังกล่าวนี้ อาจถือเป็นการลงคะแนนกันนอกที่ประชุมใหญ่ ไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่สามารถนำผลคะแนนดังกล่าวนี้มาใช้ในที่ประชุมใหญ่ได้ นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่จะต้องเป็นประธานที่ประชุมใหญ่เท่านั้น ไม่ใช่ให้ประธานกรรมการสรรหามาเป็นผู้ดำเนินรายการ ยกเว้นประธานที่ประชุมใหญ่ไม่อยู่ในที่ประชุม และผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ ต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น

สมมติฝ่ายช่างมีผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 5 คน ประธานกรรมการสรรหาต้องส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาจากฝ่ายช่างทั้งหมด 5 คน พร้อมเรียงลำดับคะแนนมาให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาเลือกตั้ง ไม่ใช่ไปเลือกกันเองแล้วส่งชื่อผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละหนึ่งคน ส่งมาให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง เพราะตามระเบียบข้อ 16 ระบุว่า ให้ส่งรายชื่อผู้รับการสรรหาทุกคนและทุกฝ่ายเรียงลำดับคะแนน ส่งให้ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุมใหญ่

“การที่ประธานกรรมการสรรหาอ่านรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาที่ได้รับคะแนนสูงสุดให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง จึงไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 16 เพราะประธานกรรมการสรรหามีหน้าที่ส่งรายชื่อให้ประธานในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น มอบหมายก็ไม่ได้ เพราะระเบียบไม่ได้กำหนดเอาไว้ ส่วนกรรมการสรรหาส่งรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดมาฝ่ายละ 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน ตรงนี้ก็ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดให้ต้องส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาทุกคน และทุกฝ่าย ถ้าผู้สมัครแต่ละฝ่ายมี 10 คน ก็ต้องส่งรายชื่อทั้งหมด 10 คน พร้อมเรียงลำดับคะแนนมาให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง ไม่ใช่ส่งแค่ฝ่ายละ 1 คน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเคยมีผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละฝ่ายไม่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เพราะเมื่อส่งรายชื่อทั้งหมดเข้าที่ประชุมใหญ่แล้ว ปรากฏว่าสมาชิกในที่ประชุมใหญ่กลับไปเลือกผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 5 หรือ 6 ก็มี ดังนั้น การดำเนินการเลือกตั้งครั้งนี้ อาจไม่เป็นไปตามระเบียบการสรรหาฯ ข้อ 16 และมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 ซึ่งตามกฎหมายสมาชิกสามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เพิกถอนการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ นายสุพจน์ กล่าวทิ้งท้าย